Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Савет недеље

savet nedelje 139 cir
  • status mikrobioloksih analiza
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Санитарни прегледи
    Санитарни прегледи

Манифестација поводом Светског дана срца

MANIFESTACIJA   Svetski dan srcaГрадски завод за јавно здравље ће 29. септембра 2015. године обележити Светски дан срца на Врачарском платоу између Храма Светог Саве и Народне библиотеке Србије, од 12 до 14 часова.

У здравствено промотивној акцији учествоваће и Дом здравља Врачар, Дом здравља Савски венац, Црвени крст Београда, Удружење студената медицине ИФМСА, Национална асоцијација студената фармације и Удружење за јавно здравље Србије.
 

Светски дан срца, 29. септембар 2015. године

Светски дан срца, 29. септембар 2015. године
„Здрави избори за срце, за све и свуда”


Светски дан срца се обележава 29. септембра сваке године и представља прилику за све људе широм света да узму учешће у борби против кардиоваску-ларних болести. Ове године, у фокусу Светског дана срца је стварање здравог окружења за здраво срце.

Обезбеђујући да свако има прилику да направи здрав избор за срце где год да живи, ради и дружи се, Светски дан срца нас охрабрује да смањимо кардиоваску-ларни ризик и промовише здраво окружење за здраво срце за све нас.

Резултати истраживања учесталости негативних искустава у детињству међу студентима у Републици Србији

Градски завод за јавно здравље Београд је, уз финансијску и стручну подршку Светске здравствене организације реализовао Истраживање учесталости негативних искустава у детињству међу студентима у Србији.

Циљ истраживања је био процена изложености злостављању, занемаривању и проблемима у породици током детињства, као и испитивање повезаности негативних искустава током раних година са понашањима ризичним по здравље у одраслом периоду.

Резултате овог истраживања можете прочитати у публикацији коју је издала Светска здравствена организација регионална канцеларија за Европу. (ЛИНК: www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/publications/_recache

1. октобар-2015 - Међународни дан старих

Светско становништво убрзано стари. Продужење животног века јесте разлог за славље, али и повећану бригу и пажњу целог друштва. Здравствени системи свих земаља где је све већи број старијих од 65 година се суочавају са повећаним потребама и захтевима  ове старосне групе.

Број старијих од 80 година ће се у периоду од 2000. до 2050. године учетворостручити. Од тога, чак 80% свих старих у свету ће бити у земљама са ниским и средњим приходима. Најраспрострањеније болести међу овом старосном групом већ јесу, а и у будућности ће бити, хроничне незаразне болести.

Показатељи квалитета рада примарне здравствене заштите у Београду

Квалитет здравствене заштите и безбедност пацијената су препознати као саставни део сваког здравственог система. Стално унапређење квалитета и безбедности пацијената представља део свакодневних активности свих запослених у здравственом систему, а предуслов за то представља препознавање  потребе за унапређењем и усклађивање активности са препознатим потребама.

У циљу што ефикаснијег праћења квалитета рада здравствених установа и безбедности пацијената, дефинисани су показатељи квалитета који се прате на годишњем нивоу, а свака установа на основу њих израђује сопствени план унапређења квалитета.

Пoступaњe нaкoн прeкидa снaбдeвaњa вoдoм зa пићe или дужeг нeкoришћeњa вoдe

Voda iz cesmeПри свaкoм успoстaвљaњу снaбдeвaњa вoдoм зa пићe нaкoн прeкидa, дoлaзи дo прoлaзнe пojaвe бoje и мутнoћe. Oвa пojaвa je услoвљeнa нaглим прoдoрoм вoдe пoд притискoм у цeви (тзв. хидрaулички удaр) и пoкрeтaњeм тaлoгa у цeвимa, штo рeзултуje пoмeнутим прoмeнaмa изглeдa вoдe.

Taлoг je пo свojoj прирoди oксид гвoжђa, бeз вeћeг здрaвствeнoг знaчaja. Oвa нeжeљeнa пojaвa сe прeвaзилaзи испирaњeм цeви, oднoснo, oтвaрaњeм слaвинa и испуштaњeм вoдe у срeдњe jaкoм млaзу, свe дo трeнуткa кaдa вoдa дoбиje свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe.

Прeзeнтaциja и примeнa филтeрa зa прeчишћaвaњe вoдe у дoмaћинствимa

Чиста водаВeзaнo зa пojaву дa прeзeнтeри кућних урeђaja зa прeчишћaвaњe вoдe приликoм прeзeнтaциje истих нaвoдe дa тo чинe у сaрaдњи сa Грaдским зaвoдoм зa jaвнo здрaвљe, Бeoгрaд, нaвoдимo слeдeћe:

У Грaдскoм зaвoду зa jaвнo здрaвљe сe, вeћинoм нa зaхтeв грaничнe сaнитaрнe инспeкциje, a рeђe нa зaхтeв прoизвoђaчa или увoзникa, спрoвoдe испитивaњa здрaвствeнe испрaвнoсти филтeрa зa прeчишћaвaњe вoдe, кao прeдмeтa oпштe упoтрeбe кojи дoлaзe у кoнтaкт сa хрaнoм, oднoснo, вoдoм.

Eфикaснoст oвих филтeрa ниje прeдмeт нaших испитивaњa.

Континуирана медицинска едукација у оквиру пројекта Палијативно збрињавање у Србији

PalijativaУ организацији Градског завода за јавно здравље, Београд у току октобра, новембра и децембра 2015. године биће одржан низ континуираних медицинских едукација на тему палијативног збрињавања. Едукације се спроводе у оквиру пројекта Министарства здравља Републике Србије „Палијативно збрињавање у Србији“, а један од учесника пројекта је и Градски завод за јавно здравље, Београд.

Програмом едукација је обухваћен сегмент палијативног збрињавања који се спроводи у оквиру примарне здравствене заштите. Биће спроведена три курса, са темама у вези са организацијом палијативног збрињавања, специфичностима комуникације,  терапијским приступима и нези пацијената.

Квалитет рада у болницама у Београду

Болница собаБолнице у Београду се разликују по намени, величини, врсти, дужини хоспитализације, нивоу заштите, наставном статусу и опремљености, због чега показатељи квалитета превасходно служе самим болницама за праћење квалитета рада током различитих временских периода и за процену успешности примењених мера за унапређење квалитета.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351