Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Савет недеље

savet nedelje 139 cir
  • status mikrobioloksih analiza
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Санитарни прегледи
    Санитарни прегледи

Квалитет воде за купање на затвореним базенима у Београду

Zatvoreni bazen tasmajdanУ Градском заводу за јавно здравље Београд обавља се редовна контрола квалитета воде за купање из већине затворених јавних базена на територији града. То су базени спортских центара “Милан Гале Мушкатировић“, „Ташмајдан“, „Кошутњак“, „11. Април“, као и базени спортских центара у Лазаревцу и Обреновцу.

Вода се узоркује пред почетак сезоне коришћења затворених базена (обично прве или друге недеље септембра), и наставља током целе сезоне купања. Вода из затворених јавних базена се узоркује на недељном нивоу, а у лабораторијама нашег Завода се испитују њена физичко-хемијска и микробиолошка својства.

Одржан први круг континуираних медицинских едукација у оквиру пројекта Палијативно збрињавање у Србији

У организацији Градског завода за јавно здравље, Београд у току октобра одржана су три курса на тему палијативног збрињавања у оквиру пројекта Министарства здравља Републике Србије „Палијативно збрињавање у Србији“. Курсеви су намењи лекарима, медицинским сестрама/техничарима и здравственим сарадницима.

Серија курсева започета је курсом под називом „Терапијски приступи пацијентима на палијативном збрињавању“, који је одржан 1. октобра. Други курс под називом „Организација палијативног збрињавања и специфичности комуникације са пацијентима на палијативном збрињавању“ одржан је 7. октобра, a трећи, „Палијативна нега као професионални изазов у раду медицинске сестре у примарној здравственој заштити“, намењен медицинским сестрама/техничарима, одржан је 9. октобра.

Октобар: Mесец правилне исхране - 16. Oктобaр: Светски дан хране 2015

„Правилна исхрана – од њиве до тањира”svetski dan hrane 2015
Формирање правилних навика у исхрани је важно од најранијег узраста, посебно када је реч о редовности оброка током дана, разноврсности и количинама намирница које се користе у исхрани, начину њихове производње, транспорта, чувања и припреме. Савремен начин живота донео је и промену у начину исхране који карактеришу нередовни оброци, већи унос тзв. брзе хране, мањи унос поврћа и воћа.

Циљ активности кампање “Октобар – месец правилне исхране“ је информисање и стицање знања, формирање исправних ставова и понашања у вези са здрављем и правилним навикама у исхрани најшире популације, а посебно деце и младих. У складу са тим, Градски завод за јавно здравље Београд традиционално организује манифестацију поводом обележавања овог датума из Календара здравља, у сарадњи са предшколским установама Београда. Овогодишња манифестација одржаће се 16. октобра 2015. године у вртићу „Звончица“, Предшколска установа „Перка Вићентијевић“ из Обреновца.

Светски дан менталног здравља - 10. октобар 2015.

„Достојанствен живот са менталним поремећајем”

Светски дан ментално г здравља 2015Светски дан менталног здравља обележава се 10. октобра на иницијативу Светске федерације за ментално здравље и уз подршку Светске здравствене организације, а у партнерству са министарствима здравља и организацијама цивилног друштва широм света.

Слоган овогодишње кампање „Достојанствен живот са менталним поремећајем” има за циљ подизање свести шире друштвене јавности како би се омогућио достојанствен живот особама са менталним поремећајем.

Ментално здравље се може конципирати као стање добробити, где свака индивидуа постаје свесна његових или њених способности, може да се носи са нормалним стресом у животу, у стању је да ради продуктивно, те је способна да оствари лични допринос за своју заједницу.

Одржани едукативни семинари за просветне раднике „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“

Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд je, сa пoчeткoм нoвe шкoлскe гoдинe ушao у joш jeдaн циклус спрoвoђeњa eдукaтивнoг прoгрaмa „Крeaтивни рaд сa учeницимa нa прeвeнциjи злoупoтрeбe психoaктивних супстaнци“.

У Грaдскoм зaвoду зa jaвнo здрaвљe тим пoвoдoм су, 25. и 26. сeптeмбрa и 2. и 3. oктoбрa 2015. гoдинe гoдинe oдржaнa двa двoднeвнa сeминaрa, кojимa je присуствoвaлo укупнo 43 прoсвeтних рaдникa и сaрaдникa из 18 oснoвних шкoлa. Oбa сeминaрa су прoтeклa у пoзитивнoj aтфoсфeри, интeрaктивнoм рaду и динaмичнoj рaзмeни знaњa, стaвoвa и искустaвa измeђу вoдитeљa oбукe и њeних пoлaзникa.

Обележен 29. септембар - Светски дан срца

Светски дан срца 2015Градски завод за јавно здравље Београд је, поводом обележавања Светског дана срца, у уторак, 29. септембра, реализовао здравствено промотивну манифестацију на платоу испред Храма Светог Саве.

Манифестација, која је одржана у периоду од 12 до 14 часова је, и поред неповољних временских услова, привукла велики број посетилаца свих узраста. У њој су, поред Градског завода за јавно здравље, учествовали и Дом здравља „Врачар“ и Дом здравља „Савски венац“, Удружење за јавно здравље Србије, Црвени крст Београд, Национална асоцијације студената фармације и Удружење студената медицине (IFMSA Србија).

Зaштo je знaчajнo рaдити микрoбиoлoшкe aнaлизe?

Toкoм 19. и 20. вeкa мeдицинa сe „oтрглa“ из зaгрљaja дoгми кoje су пoтицaлe joш из срeдњeг вeкa и кoje нису дoзвoљaвaлe пoтпуни нaучни зaмaх. Нoвa нaучнa дoстигнућa су сe смeњивaлa дo тaдa нeвиђeнoм брзинoм. Рaзвoj мeдицинскe микрoбиoлoгиje, инфeктoлoгиje и рaзвoj aнтимикрoбнe тeрaпиje смaњили су oбoлeвaњe и смртнoст oд инфeктивних бoлeсти нa дo тaдa нajнижи нивo у истoриjи људскe врстe.

Taкoђe, свe бoљи услoви зa живoт и бoљa, прaвилнa исхрaнa учинили су дa сe прoсeчaн људски вeк jaкo прoдужи.

Одржан јесењи фестивал здравља 2015.

фестивал здравља 2015Градски завод за јавно здравље Београд је и ове године својим учешћем наставио традиционалну сарадњу са Фестивалом здравља, који је по дванаести пут, у свом јесењем издању, одржан 24. и 25. септембра 2015. године у Дому омладине Београда.

На централно позиционираном штанду Градског завода за јавно здравље, у улози домаћина било је осморо здравствених радника из све три делатности наше установе. Заинтересованим грађанима који су обишли штанд том приликом приближене су бројне теме од јавноздравственог значаја, које својом делатношћу и свакодневним активностима, покривају сви центри и специјализована саветовалишта у Градском заводу.

Одржан едукативни семинар за просветне раднике „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“

Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд је, са почетком нове школске године реализовао још један циклус eдукaтивног прoгрaма „Крeaтивни рaд сa учeницимa нa прeвeнциjи злoупoтрeбe психoaктивних супстaнци“.

У Градском заводу за јавно здравље је, тим поводом, 25. и 26. септембра. 2015. године одржан дводневни семинар, коме је присуствовало 22 просветних радника и сарадника из 13 основних школа. Семинар је протекао у позитивној атфосфери, интерактивном раду и динамичној размени знања и искустава између водитеља семинара и његових полазника.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351