Хигијена ценовник

ЦЕНОВНИК ХИГИЈЕНА на дан 18.04.2019

Анализе ВОДЕ ЗА ПИЋЕ према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. Лист СРЈ,  бр. 42/98 и 44/99 и „Службени гласник РС“, број 28/2019)

Основни „А“ обим цена 5200, 00 РСД обухвата анализу следећих параметара:
- На терену: slobodan hlor RCl₂, temperatura
- У лабораторији: Amonijak NH₃,  Boja,  Elektrolitička provodljivost na 20°C,  Hloridi Cl⁻,  Miris,  Mutnoća,  Nitrati NO₃⁻,  Nitriti NO₂⁻,  pH vrednost,  Suvi ostatak na 105°C,  Utrošak KMnO₄,  Gvožđe Fe,  Mangan Mn
- Микробиолошка анализа

Проширени „Б“ обим цена 27000, 00 РСД обухвата анализу следећих параметара
- На терену: slobodan hlor RCl₂,  temperatura
- У лабораторији: Amonijak NH₃,  Boja,  Elektrolitička provodljivost na 20°C,  Hloridi Cl⁻,  Miris,  Mutnoća,  Nitrati NO₃⁻,  Nitriti NO₂⁻,  pH vrednost,  Suvi ostatak na 105°C,  Utrošak KMnO₄,  Gvožđe Fe,  Mangan Mn,  Zasićenje kiseonikom, Deterdženti anjonski, Fenoli, Indeks ugljovodonika C10-C40, Ugljovodonici poreklom iz benzina C6-C10, Ugljovodonici poreklom iz dizela C10-C28,  Aluminijum, Bromoform,  Dibromhlormetan,  Dihlorbrommetan, Hloroform, 1, 1, 1-trihloretan, 1, 1, 2, 2-tetrahloretan, 1, 1-dihloretan, 1, 2-dibrom-3-hlorpropan, 1, 2-dibrometan, 1, 2-dihloretan, Dihlormetan, Ugljentetrahlorid, 1, 1-dihloreten, 1, 2-dihloreten, Tetrahloreten,  Trihloreten, Vinilhlorid, 1, 2-dihlorbenzol, 1, 3-dihlorbenzol, 1, 4-dihlorbenzol
- Микробиолошка (бактериолошка) анализа
- Биолошка (паразити, алге, гљиве) анализа

Велики „В“ обим без радиолошког испитивања цена 48.000,00 РСД обухвата анализу следећих параметара у једном узорку воде:
- На терену: Slobodan hlor RCl₂, Kiseonik O₂, pH vrednost, Temperatura, Zasićenje kiseonikom
- У лабораторији: Amonijak NH₃, Bikarbonati HCO₃⁻, Boja, Boja prividna, Bor B, Bromidi Br⁻, Cijanidi CN⁻, Elektrolitička provodljivost na 20°C, Fluoridi F⁻, Hloridi Cl⁻, Jodidi J⁻, Karbonati CO₃⁻², Karbonatna tvrdoća, Kiseonik O2, m-alkalitet, Miris, Mutnoća, Nekarbonatna tvrdoća, Nitrati NO₃⁻, Nitriti NO₂⁻, Ortofosfati  mg/l P, p-alkalitet, pH vrednost, Silikati SiO₂, Slobodan hlor RCl₂, Sulfati SO₄⁻², Suvi ostatak na 105°C, Suvi ostatak na 180°C, Suvi ostatak na 260°C, Ugljendioksid CO₂, Ukupna tvrdoća, Utrošak KMnO₄, UV absorpcija na 254nm, Vodonik sulfd H₂S, Zasićenje kiseonikom, Deterdženti anjonski, Fenoli, Indeks ugljovodonika C10-C40, Ugljovodonici poreklom iz benzina C6-C10, Ugljovodonici poreklom iz dizela C10-C28, Ukupni organski ugljenik TOC, Arsen As, Živa Hg, Aluminijum Al, Bakar Cu, Barijum Ba, Cink Zn, Gvožđe Fe, Hrom Cr, Kadmijum Cd, Litijum LI, Mangan Mn, Nikl Ni, Olovo Pb, Stroncijum Sr, Kalcijum Ca, Kalijum K, Magnezijum Mg, Natrijum Na, Antimon Sb, Selen Se, 2, 4-D, Alahlor, Aldrin, Bentazon, DDT, Heksahlorbenzol, Heptahlor/Heptahlorepoksid, Heptahlorepoksid, Hlortoluron, Izoproturon, Karbofuran, Lindan, MCPA, Metolahlor, Molinat, Pendimetalin, Pentahlorfenol, Permetrin, Piridat, Simazin, Trifluralin, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6-heptahlorbifenil, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6-oktahlorbifenil, 2, 2, 3, 4, 6-pentahlorbifenil, 2, 2, 4, 4, 5, 6-heksahlorbifenil, 2, 2, 4, 4-tetrahlorbifenil, 2, 3-dihlorbifenil, 2, 4, 5-trihlorbifenil, 2-hlorobifenil, Ukupni polihlorovani bifenili, Benzo (a) piren, Benzo 1, 12 – perilen, Benzo 11, 12-fluoranten, Benzo 3, 4-fluoranten, Fluoranten, Indeno (1, 2, 3-cd) piren, Ukupni policiklični aromatični ugljovodonici, 1, 1, 1-trihlor-2-propanon, 1, 1-dihlor-2-propanon (DCP), Bromhloracetonitril (BCAN), Dibromacetonitril (DBAN), Dihloracetonitril (DCAN), Hlorpikrin (CP), Trihloracetonitril TCAN, Bromoform, Dibromhlormetan, Dihlorbrommetan, Hloroform, 1, 1, 1-trihloretan, 1, 1, 2, 2-tetrahloretan, 1, 1-dihloretan, 1, 2-dibrom-3-hlorpropan, 1, 2-dihloretan, Dihlormetan, Ugljentetrahlorid, 1, 1-dihloreten, 1, 2-dihloreten, Tetrahloreten, Trihloreten, 1, 2-dihlorbenzol, 1, 3-dihlorbenzol, 1, 4-dihlorbenzol, Benzol, Etilbenzol, Ksilol, Stirol, Toluol, Vinilhlorid
- Микробиолошка (бактериолошка) анализа
- Биолошка (паразити, алге, гљиве) анализа
 

Услуга радиолошке анализе коју врши подуговарач по једном узорку воде износи:

α и β активност - 7.200,00 РСД

ɣ- активност - 9.600,00 РСД

Излазак на терен се додатно наплаћује и обрачунава се у складу са удаљеношћу локације на којој се обавља узорковање.

Цене физичко-хемијских анализа отпадних вода у РСД:
1. Temperatura 100,00
2. pH vrednost,  potenciometrijsk 300,00
3. Elektrolitička provodljivosti, konduktometrijski 300,00
4. Ostatak posle isparavanja na 105°C / 180°C,  gravimetrijski 350,00
5. Sedimentne materije,  gravimetrijski 250,00
6. Suspendovane materije,  gravimetrijski 350,00
7. Potrošnja kalijum-permanganata 400,00
8. Hemijska potrošnja kiseonika (preko K2Cr2O7) 650,00
9. Kiseonik,  oksimetrom 400,00
10. Biohemijska potrošnja kiseonika,  oksimetrom 600,00
11. Amonijak 400,00
12. Nitriti 400,00
13. Nitrati 400,00
14. Hloridi  250,00
15. Sulfati,  turbidimetrijski 450,00
16. Orto fosfati,  spektrofotometrijski 400,00
17. Anjonski deterdženti (ABS),  spektrofotometrijski 1.000,00
18. Fenolni indeks,  spektrofotometrijski 1.300,00
19. Sulfidi,  spektrofotometrijski 400,00
20. Ukupni organski ugljenik,  UV-IR tehnika 1000,00
21. Određivanje katjona i anjona tehnikom jonske hromatografije (Li+,  Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH3,  F-, Cl-,  Br-,  NO3-, NO2-, SO4 2-) po parametru 500,00
22. Ukupne masti po Soxhlet-u 1.150,00
 
Тешки метали:
Priprema uzoraka za određivanje metala
23. Konzerviranje uzorka na pH≤2 200,00
24. Kisela digestija,  na grejnoj ploči 450-800,00
25. Kisela digestija,  mikrotalasnom tehnikom 600-900,00
26. Analiza metala iz pripremljenog uzorka,  ICP-OES analiza svi sem (As, Hg, Sb,  Se) 1.200,00
27. Analiza metala iz pripremljenog uzorka,  hidridna ili tehnika hladnih para (As, Hg, Sb) 1.000,00
   
Цене анализа површинских вода у РСД:  
Узорковање површинских вода уже подручје града(1 1.800,00
Узорковање површинских вода шире подручје града(1 2.700,00
Преглед и стручно мишљење физичко-хемијске и микробиолошке анализе површинских вода 3.500,00
Анализа сета физичко-хемијских параметара према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“,  бр 50/2012)(2 27.550,00
Анализа седимента природних и вештачких водотока уз давање оцене о могућности одлагања седимента(2 (без трошкова узорковања) 103.500,00

1) Узорковање са обале
2) Наведене цене су дате орјентационо и подложне су промена на основу специфичних захтева странке у погледу обима захтеваних анализа и локације узорковања.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351