Хигијена ценовник

Датум објаве ценовника - Хигијена 10.03.2023.

Анализе ВОДЕ ЗА ПИЋЕ према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. Лист СРЈ,  бр. 42/98 и 44/99 и „Службени гласник РС“, број 28/2019)

Основни „А“ обим цена 5200, 00 РСД обухвата анализу следећих параметара:
- На терену: слободан хлор RCl₂, температура
- У лабораторији: Амонијак NH₃,  Боја, Електролитичка проводљивост на 20°C,  Хлориди Cl⁻,  Мирис,  Мутноћа,  Нитрати NO₃⁻,  Нитрити NO₂⁻,  pH вредност, Суви остатак на 105°C,  Утрошак KMnO₄,  Гвожђе Fe,  Манган Mn
- Микробиолошка анализа

Проширени „Б“ обим цена 27000, 00 РСД обухвата анализу следећих параметара
- На терену: Слободан хлор RCl₂, температура
- У лабораторији: Амонијак NH₃,  Боја, Електролитичка проводљивост на 20°C,  Хлориди Cl⁻,  Мирис,  Мутноћа,  Нитрати NO₃⁻,  Нитрити NO₂⁻,  pH вредност, Суви остатак на 105°C,  Утрошак KMnO₄,  Гвожђе Fe,  Манган Mn, Засићење кисеоником, Детерџенти ањонски, Феноли, Индекс угљоводоника C10-C40, Угљоводоници пореклом из бензина C6-C10, Угљоводоници пореклом из дизела C10-C28, Алуминијум, Бромоформ,  Дибромхлорметан,  Дихлорбромметан, Хлороформ, 1, 1, 1-трихлоретан, 1, 1, 2, 2-тетрахлоретан, 1, 1-дихлоретан, 1, 2-дибром-3-хлорпропан, 1, 2-диброметан, 1, 2-дихлоретан, Дихлорметан, Угљентетрахлорид, 1, 1-дихлоретен, 1, 2-дихлоретен, Тетрахлоретен,  Трихлоретен, Винилхлорид, 1, 2-дихлорбензол, 1, 3-дихлорбензол, 1, 4-дихлорбензол
- Микробиолошка (бактериолошка) анализа
- Биолошка (паразити, алге, гљиве) анализа

Велики „В“ обим без радиолошког испитивања цена 48.000,00 РСД обухвата анализу следећих параметара у једном узорку воде:
- На терену: слободан хлор RCl₂, Кисеоник O₂, pH вредност, температура, Засићење кисеоником
- У лабораторији: Amonijak NH₃, Bikarbonati HCO₃⁻, Боја, Боја привидна, Бор B, Бромиди Br⁻, Цијаниди CN⁻, Електролитичка проводљивост на  20°C, Флуориди F⁻, Хлориди Cl⁻, Јодиди J⁻, Карбонати CO₃⁻², Карбонатна тврдоћа, Кисеоник O₂, м-алкалитет, Мирис, Мутноћа, Некарбонатна тврдоћа, Нитрати NO₃⁻, Нитрити NO₂⁻, Ортофосфати  mg/l P, п-алкалитет, pH вредност, Силикати SiO₂, Слободан хлор RCl₂, Сулфати SO₄⁻², Суви остатак на 105°C, Суви остатак на 180°C, Суви остатак на 260°C, Угљендиоксид CO₂, Укупна тврдоћа, Утрошак KMnO₄, УВ апсорпција на 254nm, Водоник сулфид H₂S, Засићење кисеоником, Детерџенти анјонски, Феноли, Индекс угљоводоника C10-C40, Угљоводоници пореклом из бензина C6-C10, Угљоводоници пореклом из дизела C10-C28, Укупни органски угљеник TOC, Арсен As, Жива Hg, Алуминијум Al, Бакар Cu, Баријум Ba, Цинк Zn, Гвожђе Fe, Хром Cr, Кадмијум Cd, Литијум LI, Манган Mn, Никл Ni, Олово Pb, Стронцијум Sr, Калцијум Ca, калијум K, Магнезијум Mg, Натријум Na, Антимон Sb, Селен Se, 2, 4-D, Алахлор, Алдрин, Бентазон, ДДТ, Хексахлорбензол, Хептахлор/Хептахлорепоксид, Хептахлорепоксид, Хлортолурон, Изопротурон, Карбофуран, Линдан, МCPA, Метолахлор, Молинат, Пендиметалин, Пентахлорфенол, Перметрин, Пиридат, Симазин, Трифлуралин, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6-хептахлорбифенил, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6-октахлорбифенил, 2, 2, 3, 4, 6-пентахлорбифенил, 2, 2, 4, 4, 5, 6-хексахлорбифенил, 2, 2, 4, 4-тетрахлорбифенил, 2, 3-дихлорбифенил, 2, 4, 5-трихлорбифенил, 2-хлорбифенил, Укупни полихлоровани бифенили, Бензо (a) пирен, Бензо 1, 12 – перилен, Бензо 11, 12-флуорантен, Бензо 3, 4-флуорантен, Флуорантен, Индено (1, 2, 3-cd) пирен, Укупни полициклични ароматични угљоводоници, 1, 1, 1-трихлор-2-пропанон, 1, 1-дихлор-2-пропанон (DCP), Бромхлорацетонитрил (BCAN), Дибромацетонитрил (DBAN), Дихлорацетонитрил (DCAN), Хлорпикрин (CP), Трихлорацетонитрил TCAN, Бромоформ, Дибромхлорметан, Дихлорбромметан, Хлороформ, 1, 1, 1-трихлоретан, 1, 1, 2, 2-тетрахлоретан, 1, 1-дихлоретан, 1, 2-дибром-3-хлорпропан, 1, 2-дихлоретан, Дихлорметан, Угљентетрахлорид, 1, 1-дихлоретен, 1, 2-дихлоретен, Тетралоретен, Трихлоретен, 1, 2-дихлорбензол, 1, 3-дихлорбензол, 1, 4-дихлорбензол, Бензол, Етилбензол, Ксилол, Стирол, Толуол, Винилхлорид
- Микробиолошка (бактериолошка) анализа
- Биолошка (паразити, алге, гљиве) анализа
 

Услуга радиолошке анализе коју врши подуговарач по једном узорку воде износи:

α и β активност - 8.640,00 РСД

ɣ- активност - 9.600,00 РСД

Излазак на терен се додатно наплаћује и обрачунава се у складу са удаљеношћу локације на којој се обавља узорковање.

Административне услуге и штампање извештаја - по извештају - 670,00 РСД

Цене физичко-хемијских анализа отпадних вода у РСД:
1. Температура 100,00
2. pH вредност,  потенциометријска 300,00
3. Електролитичка проводљивости, кондуктометријски 300,00
4. Остатак после испаравања на 105°C / 180°C,  гравиметријски 350,00
5. Седиментне материје,  гравиметријски 250,00
6. Суспендоване материје,  гравиметријски 350,00
7. Потрошња калијум-перманганата 400,00
8. Хемијска потрошња кисеоника (преко K2Cr2O7) 650,00
9. Кисеоник,  оксиметром 400,00
10. Биохемијска потрошња кисеоника,  оксиметром 600,00
11. Амонијак 400,00
12. Нитрити 400,00
13. Нитрати 400,00
14. Хлориди 250,00
15. Сулфати,  турбидиметријски 450,00
16. Орто фосфати,  спектрофотометријски 400,00
17. Анјонски детерџенти (ABS),  спектрофотометријски 1.000,00
18. Фенолни индекс,  спектрофотометријски 1.300,00
19. Сулфиди,  спектрофотометријски 400,00
20. Укупни органски угљеник,  УВ-ИР техника 1000,00
21. Одређивање катјона и анјона техником јонске хроматографије (Li+,  Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH3,  F-, Cl-,  Br-,  NO3-, NO2-, SO4 2-) по параметру 500,00
22. Укупне масти по Soxhlet-у 1.150,00
 
Тешки метали:
Припрема узорака за одређивање метала  
23. Конзервирање узорка на pH≤2 200,00
24. Кисела дигестија,  на грејној плочи    450-800,00
25. Кисела дигестија,  микроталасном техником 600-900,00
26. Анализа метала из припремљеног узорка, ICP-OES анализа сви сем (As, Hg, Sb,  Se) 1.200,00
27. Анализа метала из припремљеног узорка,  хидридна или техника хладних пара (As, Hg, Sb) 1.000,00
   
Цене анализа површинских вода у РСД:  
Узорковање површинских вода уже подручје града(1 1.800,00
Узорковање површинских вода шире подручје града(1 2.700,00
Преглед и стручно мишљење физичко-хемијске и микробиолошке анализе површинских вода 3.500,00
Анализа сета физичко-хемијских параметара према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“,  бр 50/2012)(2 27.550,00
Анализа седимента природних и вештачких водотока уз давање оцене о могућности одлагања седимента(2 (без трошкова узорковања) 103.500,00

1) Узорковање са обале
2) Наведене цене су дате орјентационо и подложне су промена на основу специфичних захтева странке у погледу обима захтеваних анализа и локације узорковања.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351