Javne nabavke

Izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2024.
Odlukа UO o usvajanju izmena i dopuna Plana nabavki za 2024.
Plan javnih nabavki za 2024.
Odlukа UO o usvajanju Plana javnih nabavki za 2024.
Prva izmena Plana nabavki za 2023.
Odluka UO - izmena Plana nabavki za 2023.
Plan javnih nabavki za 2023.
Plan javnih nabavki za 2022.
Odlukа UO o usvajanju Plana javnih nabavki za 2022.
Plan nabavki usaglašen sa novim Zakonom
Pravilnik o bližem uređenju postupka nabavki u Zavodu
Odluka o usvajanju pravilnika o bližem uređenju postupka nabavki u Zavodu
Plan nabavki za 2021. godinu
Izmena tehničke greške u Planu javnih nabavki za 2021. godinu
Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2021. godinu
Dopuna Plana javnih nabavki
Odluka od usvajanju dopune Plana

Arhiva dokumenata
  Pravilnik o bližem uređenju postupka nabavki u Zavodu
  Izmena Pravilnika o bližem uređenju postupka javnih nabavki

     

Naziv tendera

Dokumenta

Rok za dostavu ponuda

KUPOVINA ELEKTRIČNE ENERGIJE VNR 30-9/20 Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.10.2020.do 10 sati
IZVOĐENJE RADOVA ZA POTREBE ZAVODA VNG 29-1/20 Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.10.2020. do 10 sati
KUPOVINA GORIVA VNR 28-4/20 Dokumentacija


Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora
26.10.2020. do 10 sati
KUPOVINA VAKCINA (PO PARTIJAMA) VNR 27-44/20 Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

pojašnjenje 1

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Treća izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.09.2020. do 10 sati
KUPOVINA SERTIFIKOVANIH REFERENTNIH MATERIJALA/KALIBRACIONI RASTVORI-GASNA HROMATOGRAFIJA VNR 26-35/20 Dokumentacija

P
ojašnjenje 1


Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.08.2020. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA UZORKOVANJE SUSPENDOVANIOH ČESTICA, FILTRACIJU I MEMBRANFILTRACIJU (PO PARTIJAMA) VNR 25-34/20 Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena dokumentacije


Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima
10.08.2020. do 10 sati
izrada projekta tehničke zaštite i montaža sistema-video nadzor vnu 24-6/20 Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.08.2020. do 10 sati
KUPOVINA BRZIH IMUNOHROMATOGRAFSKIH TESTOVA IZ UZORAKA FECESA (PO PARTIJAMA) MNR 22-29/20 Dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.07.2020. do 10 sati
KUPOVINA LICENCNOG SOFTVERA ZA ZAŠTITU WEB APLIKACIJA I BAZA PODATAKA MNR 21-16/20 Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojasnjenje 1

Druga izmena dokumentacije

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.07.2020. do 10 sati
KUPOVINA BEZBEDNOSNIH I ZAŠTITNIH SISTEMA ZA IKT OPREMU MNR 20-17/20 Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojasnjenje 2

Druga izmena dokumentacijeOdluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.07.2020. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ELEKTRO INSTALACIJA, VODOVODA, MOLERSE, KERAMIČARSKE I OSTALE RADOVE (PO PARTIJAMA) MNR 19-5/20 Dokumentacija

Pojašnjenje 1Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.07.2020. do 10 sati
PREUZIMANJE,TRANSPORT, TRETMAN OTPADA/IZVOZ OPASNOG OTPADA MNU 18-24/20 Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2020. do 10 sati
USLUGE STAKLODUVAČA MNU 17-25/20 Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2020 do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKOG POSUĐA I PRIBORA VNR 23-36/20 Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursn edokumentacij
e


Odluka o dodlei ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.08.2020.do 10 sati
KUPOVINA AUTOMATSKIH PIPETA, PIPETORA I NASTAVAKA VNR 22-37/20 Dokumentacija

Pojašnjenje 1

P
rva izmena dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.08.2020. do 10 sati
KUPOVINA REZERVNIH DELOVA ZA AUTOMOBILE (PO PARTIJAMA) VNR 21-10/20 Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.08.2020. do 10 sati
KUPOVINA DIGESTORA/LAMINARNE KOMORE MNR 16-53/20 Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2020. do 10 sati
KUPOVINA STERILNIH POSUDA I PRIBORA ZA UZORKOVANJE NAMIRNICA I VODA (PO PARTIJAMA) MNR 15-39/20 Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2020. do 10 sati
REMONT PODSTANICE CENTRALNOG GREJANJA, ODRŽAVANJE INSTALACIJA U TOKU GREJNE SEZONE I HITNE INTERVENCIJE MNU 12-14/20 Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2


Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
15.07.2020. do 10 sati
IZRADA I MONTAŽA KONTEJNERA ZA IZMEŠTANJE OPREME VNG 20-2/20 Dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.08.2020. do 10 sati
KUPOVINA SREDSTAVA ZA HIGIJENU (PO PARTIJAMA) VNR 19-2/20 Dokumentacija


Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
03.08.2020 do


10 sati
ODRŽAVANJE INSTALACIJA (PO PARTIJAMA) VNU 18-10/20 Dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima
03.08.2020. do 10 sati
IZRADA I MONTAŽA PODIGNUTE PLATFORME U MAGACINU I STAROJ CENTRALNOJ ARHIVI ZAVODA MNG 14-3/20 Dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.07.2020. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA INFRASTRUKTURU DATA CENTRA (SERVER SALA) MNR 13-14/20 Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.07.2020. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA UZORKOVANJE(PO PARTIJAMA) MNR 11-59/20

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.06.2020. do 10 sati
USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA ELEKTRONSKU PISARNICU PREG.03-26/20

Obaveštenje o pokr.preg.post

Dokumentacija

Odluka ododeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.06.2020. do 10 sati
KUPOVINA RAČUNARSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNR 17-13/20 Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacijeOdluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom
ugovoru
17.07.2020. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA CLIA DIJAGNOSTIKU VNR 16-25/20 Dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.07.2020. do 10 sati
ODRŽAVANJE SERVERSKE OPREME, RAČUNARSKE OPREME, ŠTAMPAČA I SKENERA I RAČUNARSKE MREŽE (PO PARTIJAMA) VNU 15-17/20 DokumentacijaOdluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.07.2020. do 10 sati
KUPOVINA TONERA (PO PARTIJAMA) VNR 14-15/20

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.07.2020 do 10 sati
ODRŽAVANJE APARATA ZA UPRAVLJANJE REDOVIMA MNU 10-16/20 Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.06.2020. do 10 sati
USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMA ZA RAČUNOVODSTVO PREG.02-27/20

Obaveštenje o pokretanju preg.post.

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.06.2020. do 10 sati
USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMA ZA SANITARNE PREGLEDE PREG.01-18/20

Obaveštenje o pokretanju preg.post.

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.06.2020. do 10 sati
ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE PROGRAMA ZA PROGRAMA ZA PRIKAZ INDEKSA KAVALITETA VAZDUHA U REALNOM VREMENU NA STRANICU WWW.BEOEKO.COM MNU 09-34/20

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.06.2020. do 10 sati
USLUGA OBUKE ZAPOSLENIH ZA IMPLEMENTACIJU I PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU ISO STANDARDA I IMPLEMETACIJA FUK (PO PARTIJAMA) MNU 08-33/20

Dokumentacija  

Prva izmena konkursne dokumentacije

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.6.2020. do 10 sati
Kupovina pribora za uzorkovanje akroleina i formaldehida iz ambijentalnog vazduha MNR 07-41/20

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.06.2020. do 10 sati
KUPOVINA SOFTVERA (PO PARTIJAMA) MNR 06-18/20

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.06.2020 do 10 sati

KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TRETMAN MEDICINSKOG INFEKTIVNOG OTPADA (PO PARTIJAMA) MNR 05-62/20

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.06.2020. do 10 sati
IZRADA PLANA OBEZBEĐENJA ZA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD MNU 04-7/20

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.06.2020. do 10 sati
USLUGA SERTIFIKACIJE I RESERTIFIKACIJE PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA MNU 03-32/20

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru

12.06.2020. do 10 sati
PODUGOVORENA/UGOVORENA ISPITIVANJA VAN OBLASTI AKREDITACIJE LABORATORIJE-ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA NA GRANULOMETRIJSKI SASTAV VNU 13-22/20 Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.06.2020. do 10 sati

ŠTAMPARSKE USLUGE VNU 12-2/20

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.06.2020. do 10 sati
USLUGE ČUVANJA, SORTIRANJA I PAKOVANJA ARHIVSKE GRAĐE VNU 11-30/20 Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.06.2020. do 10 sati
KUPOVINA BRISEVA (PO PARTIJAMA) VNR 10-20/20 Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.06.2020. do 10 sati
USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA OBJEKTA VNU 09-31/20

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.05.2020. do 10 sati
USLUGA OBUKE ZAPOSLENIH ZA IMPLEMENTACIJU ISO STANDARDA, PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU I IMPLEMENTACIJA FUK (PO PARTIJAMA) MNU 02-33/20

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o obustavi postupka

27.03.2020. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA BIOLOŠKU KONTROLU STERILIZACIJE MNR 01-32/20

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.03.2020. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA HIV, PO NALOGU I SREDSTVIMA NADLEŽNOG MINISTARSTVA REPUBLIKE SRBIJE VNR 08-26/20

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.04.2020. do 10 sati
USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA (PO PARTIJAMA) VNU 07-9/20

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.04.2020. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA ELFA DIJAGNOSTIKU VNR 06-23/20

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.04.2020. do 10 sati
KUPOVINA APARATA ZA MERENJE TOC I UKUPNOG AZOTA SA AUTOSEMPLEROM VNR 05-66/20

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.03.2020. do 10 sati
USLUGE FIKSNE TELEFONIJE VNU 04-29/20

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.03.2020 do 10 sati
USLUGA MOBILNE TELEFONIJE VNU 03-28/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.03.2020. do 10 sati
KUPOVINA MOTORNIH VOZILA VNR 02-11/20

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zajljučenom ugovoru

12.03.2020. do 10 sati
USLUGA SARADNJE NA REALIZACIJI PROJEKTA HALO BEBA VNU 01-15/20

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.03.2020.do 10 sati
ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA PU I NARODNU KUHINJU I ZA VODE I OTPADNE VODE PREG. 04-23/19

Obaveštenje o pokretanju preg.post. bez objavljivanja poziva

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.01.2020. do 9,30
ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA NAMIRNICE I PREDMETE OPŠTE UPOTREBE PREG.03-22/19

Obaveštenje o pokretanju preg. post. bez objavljivanja poziva

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštewe o zaključenom ugovoru

10.01.2020 do 9,30 sati
usluge servisiranja, etaloniranja, kalibracije,verifikacije i zamena rezervnih delova medicinske i laboratorijske opreme (po partijama) vnu 44-27/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.01.2020 do 10 sati
PODUGOVORENA/UGOVORENA ISPITIVANJA VAN OBLASTI AKREDITACIJE LABORATORIJE (PO PARTIJAMA) VNU 45-26/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.01.2020 do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA UZORKOVANJE I ANALIZU VODE NA TERENU-OPREMA ZA UZORKOVANJE PODZEMNIH VODA MNR 32-55/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.01.2020. do 10 sati
KUPOVINA BRISEVA (PO PARTIJAMA) VNR 43-15/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.01.2020.do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA RT PCR (PO PARTIJAMA) VNR 42-22/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.01.2020. do 10 sati
KUPOVINA OPREME I PRIBORA ZA POTENCIOMETRIJSKA MERENJA MNR 31-54/19

Dokumentacija

pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.12.2019.

do 10 sati

KUPOVINA AGLUTINIRAJUĆIH TESTOVA/SERUMA/DIJAGNOSTIČKIH TESTOVA I DISKOVA (PO PARTIJAMA) VNR 41-25/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.01.2020. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA I TESTOVA ZA ZATVORENE SISTEME (PO PARTIJAMA) VNR 40-40/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.01.2020. do 10 sati
ODRŽAVANJE FOTOKOPIR APARATA SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA MNU 29-5/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.12.2019. do 10sati
KUPOVINA KLIMA UREĐAJA MNR 30-6/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2019. do 10 sati
KUPOVINA HEMIKALIJA, RASTVARAČA, INDIKATORA (PO PARTIJAMA) VNR 38-27/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Izmena odluke o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2019. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA (PO PARTIJMA) MNR 28-53-19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2019.

do 10 sati

KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA PRIPREMU UZORAKA NAMIRNICA-PLASTIČNE SLAMČICE ZA BAG PIPETU MNR 27-33/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 09.12.2019. do 10 sati
KUPOVINA KOLONA ZA PRIPREMU I PREČIŠĆAVANJE UZORAKA-ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA-DISKOVI ZA EKSTRAKCIJU ORGANSKIH POLUTANATA IZ VODE I HRANE PRIMENOM GC VNR 39-28/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.12.2019. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA HLAĐENJE, GREJANJE I TERMOSTATIRANJE UZORAKA (PO PARTIJAMA) VNR 37-57/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.12.2019. do 10 sati
USLUGA ODRŽAVANJA KLIMA UREĐAJA I FRIŽIDERA (PO PARTIJAMA) VNU 36-6/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obeveštenje o zaključenom ugovoru

do 23.12.2019. do 10 sati
KUPOVINA KANCELARIJSKOG MATERIJALA VNR 35-1/19

Dokumentacija

obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

do 23.12.2019. do 10 sati
KUPOVINA KONTROLNIH SOJEVA (PO PARTIJAMA) MNR 26-24/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

do 29.11.2019. do 10 sati
USLUGA OSIGURANJA ZA 2020. (PO PARTIJAMA) MNU 25-1/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

do 29.11.2019. do 10 sati
KUPOVINA DISKOVA/TABLETA ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU (PO PARTIJAMA) MNR 24-17/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

do 29.11.2019. do 10 sati
USLUGA PRANJA I PEGLANJA VEŠA MNU 23-12/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

do 25.11.2019. do 10 sati
KUPOVINA STERILNIH POSUDA I PRIBORA ZA UZORKOVANJE NAMIRNICA I VODA (PO PARTIJAMA) MNR 22-34/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

do 28.11.2019. 10 sati
KUPOVINA HRANLJIVIH PODLOGA (PO PARTIJAMA) VNR 34-16/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 1

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2019. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA (PO PARTIJAMA) VNR 33-41/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2019. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA ELIZA DIJAGNOSTIKU I POTVRDNI TESTOVI (PO PARTIJAMA) VNR 32-19/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.11.2019. do 10 sati
KUPOVINA ELEKTRIČNE ENERGIJE VNR 31-63/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3 

Druga izmena konkursne dokumentacije

Treća izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2019. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA MERENJE AMBIJENTALNOG VAZDUHA VNR 30-45/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.11.2019 do 10 sati
REMONT PODSTANICE CENTRALNOG GREJANJA, ODRŽAVANJE INSTALACIJA U TOKU GREJNE SEZONE I HITNE INTERVENCIJE MNU 21-16/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.10.2019. do 10 sati
IZRADA PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA MNU 20-35/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.10.2019. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA PRIPREMU UZORAKA NAMIRNICA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU I DRUGI MATERIJAL (PO PARTIJAMA) MNR 19-33/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.10.2019. do 10 sati
ODRŽAVANJE APARATA ZA UPRAVLJANJE REDOVIMA MNU 18-19/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.10.2019.

do 10 sati

KUPOVINA PLASTIČNIH POSUDA I TORBI ZA TRANSPORT UZORAKA MNR 17-37/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.10.2019. do 10 sati
USLUGE KETERINGA MNU 16-4/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.10.2019. do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKOG I OSTALOG NAMEŠTAJA PO MERI (PO PARTIJAMA) VNR 29-7/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2019. do 10 sati
IZVOĐENJE RADOVA ZA POTREBE ZAVODA VNG 28-1/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2019. do 10 sati
KUPOVINA KOLONA ZA PRIPREMU I PREČIŠĆAVANJE UZORAKA-ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) VNR 27-28/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.2019. do 10 sati
KUPOVINA SERTIFIKOVANIH REFERENTNIH MATERIJALA/KALIBRACIONI RASTVORI (PO PARTIJAMA) VNR 26-30/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Drugaizmena

Obaveštenje 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2019. do 10 sati
KUPOVINA SREDSTAVA ZA HIGIJENU (PO PARTIJAMA) VNR 25-2/19

Dokumentacija

pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.09.2019. do 10 sati
KUPOVINA VAKUUM UPARIVAČA MNR15-72/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.08.2019.do 10 sati
KUPOVINA TEČNOG HROMATOGRAFA VNR 24-66/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Treća izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 4

Četvrta izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 5

Pojašnjenje 6

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.08.2019 do 10 sati
ODRŽAVANJE INSTALACIJA (PO PARTIJAMA) VNU 23-10/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

12.08.2019.do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA OPREMU NA GASNOJ, TEČNOJ HROMATOGRAFIJI I AA SPEKTROFOTOMETRIJI AGILENT (PO PARTIJAMA) VNR 22-38/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenim ugovorima p1 - p11

14.08.2019. do 10 sati
KUPOVINA HRANLJIVIH PODLOGA (PO PARTIJAMA) VNR 21-16/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

09.08.2019. do 10 sati
ŠTAMPARSKE USLUGE VNU 20-3/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

09.08.2019. do 10 sati
KUPOVINA DENZITOMETRA MNR 14-71/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.07.2019. do 10 sati
ODRŽAVANJE INFORMACIONIH SISTEMA PO PARTIJAMA, PREG. 02-24/19

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

25.6.2019. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA UZORKOVANJE SUSPENDOVANIH ČESTICA, FILTRACIJU I MEMBRANFILTRACIJU (PO PARTIJAMA) VNR 19-29/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.07.2019. do 10 sati
KUPOVINA RADNE ODEĆE I OBUĆE MNR 13-62/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.06.2019. do 10 sati
KUPOVINA FOTOKOPIR APARATA MNR 12-8/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.06.2019. do 10 sati
KUPOVINA GORIVA VNR 18-4/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.06.2019. do 10 sati
USLUGA IZRADE PROJEKTA INSTALACIJE CENTRALNOG RAZVODA TEHNIČKIH GASOVA I IZRADA INSTALACIJE PREMA IZRAĐENOM PROJEKTU BNU 17-34/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.06.2019. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA INFRASTRUKTURU DATA CENTRA (SERVER SALA) MNR 11-10/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.06.2019. do 10 sati
KUPOVINA BRZIH IMUNOHROMATOGRAFSKIH TESTOVA IZ UZORAKA FECESA (PO PARTIJAMA) MNR 10-23/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.06.2019 do 10 sati
KUPOVINA SOKOVA I TOPLIH NAPITAKA MNR 09-3/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.06.2019.

do 10 sati

KUPOVINA ANTIVIRUSNOG PROGRAMA MNR 08-13/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.06.2019. do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKOG SPEKTROFOTOMETRA MNR 07-60/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 1

Druga izmena konkursne dokumentacije

odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.06.2019. do 10 sati
KUPOVINA METALNIH BUBNJEVA ZA AUTOKLAV, KANTI ZA ČUVANJE I STERILIZACIJU I ŽIČANIH PLETENIH KORPI MNR 06-46/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.06.2019. do 10 sati
ODRŽAVANJE TEHNIČKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNU 14-8/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.06.2019. do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKE PLASTIKE (PO PARTIJAMA) VNR 16-14/19

Dokumentacija

Pojasnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

Treća izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.06.2019. do 10 sati
KUPOVINA KOMPRIMOVANIH GASOVA VNR 15-59/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.06.2019. do 10 sati
USLUGA ODRŽAVANJA AUTOMOBILA (PO PARTIJAMA) VNU 13-11/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.06.2019. do 10 sati
USLUGA ODRŽAVANJA/SERVISIRANJE/ETALONIRANJE/REZERVNI DELOVI-MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA-ETALONIRANJE/KALIBRACIJA/VERIFIKACIJA OPREME (PO PARTIJAMA) VNU 12-27/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 1

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.06.2019

do 10 sati

KUPOVINA GOTOVIH BIOHEMIJSKIH TESTOVA SA REAGENSIMA I POTROŠNIM MATERIJALOM-API TESTOVI MNR 05-21/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.05.2019.do 10 sati
ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA (PO PARTIJAMA) PREG 01-21/33/19

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.04.2019. do 10 sati
KUPOVINA SANITETSKOG MATERIJALA I MEDICINSKOG PRIBORA VNR 11-61/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.05.2019. do 10 sati
KUPOVINA VAKCINA (PO PARTIJAMA) VNR 10-39/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.05.2019 do 10 sati
ODRŽAVANJE HIGIJENE OBJEKATA VNU 09-13/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o nastavku postupka pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenju konačnog ugovora

07.05.2019. do 10 sati
KUPOVINA INSTRUMENTA ZA ODREĐIVANJE METALA ICP-OES SA AUTOSEMPLEROM VNR 08-74/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.05.2019. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA HIV PO NALOGU I SREDSTVIMA NADLEŽNOG MINISTARSTVA RS VNR 07-20/19

Dokumentacija

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.05.,2019. do 10 sati
USLUGE INTERNETA MNU 04-32/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2019. do 9 sati
USLUGE STAKLODUVAČA MNU 03-29/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2019. do 10 sati
IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA MNU 02-45B/19

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.04.2019 do 9 sati
ODRŽAVANJE RAČUNARSKE I SERVERSKE OPREME, RAČUNARSKE MREŽE, ŠTAMPAČA I SKENERA (PO PARTIJAMA) VNU 06-20/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2019. do 10 sati
USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA (PO PARTIJAMA) VNU 05-9/19

Dokumentacija

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2019. do 10 sati
KUPOVINA MOTORNIH VOZILA VNR 04-79/19

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2019. do 10 sati
KUPOVINA RAČUNARSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNR 03-9/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.04.2019. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TRETMAN MEDICINSKOG INFELTIVNOG OTPADA (PO PARTIJAMA) MNR 01-58/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.03.2019. do 10 sati
KUPOVINA BRISEVA-GRUPNI BRISEVI VNR 02-15/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.03.2019. do 10 sati
USLUGA SARADNJE NA REALIZACIJI PROJEKTA HALO BEBA VNU 01-17/19

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.03.2019. do 10 sati
USLUGE SERVISIRANJA, ETALONIRANJA, KALIBRACIJE, VERIFIKACIJE I ZAMENA REZERVNIH DELOVA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNU 46/27/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.01.2019. do 10 sati
ODRŽAVANJE INFORMACIONIH SISTEMA (PO PARTIJAMA) PREG 06-22/18

Obaveštenje o pokretanju postupka

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.12.2018. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA UZORKOVANJE I OBRADU VODE NA TERENU-OPREMA ZA UZORKOVANJE VODA, OTPADNIH TEČNOSTI I SEDIMENATA MNR 31-56/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.12.2018. do 10 sati
 KUPOVINA TESTOVA ZA ELFA DIJAGNOSTIKU VNR 45-19/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 14.01.2019. do 10 sati
KUPOVINA MASENOG DETEKTORA SA EKSTRAKCIONIM JONSKIM IZVOROM VNR 44-73/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.01.2019. do 10 sati
KUPOVINA INSTRUMENTA ZA ISTOVREMENO ODREĐIVANJE UKUPNOG ORGANSKOG UGLJENIKA, SUMPORA, AZOTA I KISEONIKA U UZORCIMA OTPADA, MULJA, ZEMLJIŠTA I SEDIMENATA VNR 43-74/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.01.2019. do 10 sati
KUPOVINA APARATA ZA MLEVENJE I HOMOGENIZACIJU UZORAKA (PO PARTIJAMA) VNR 42-51/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 5

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.01.2019. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA MERENJE AMBIJENTALNOG VAZDUHA VNR 41-45/18

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.01.2019. do 10 sati
KUPOVINA BRISEVA (PO PARTIJAMA) VNR 40-16/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Izmena odluke o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.01.2019. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA BIOLOŠKU KONTROLU STERILIZACIJE MNR 30-26/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.12.2018. do 9 sati
KUPOVINA VAKCINA (PO PARTIJAMA) VNR 39-39/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o obustavi postupka

28.12.2018. do 10 sati
IZRADA VENTILACIJE-SISTEMA ZA ODVOĐENJE PARE MNG 29-3/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.12.2018.do 10 sati
USLUGE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA, IMOVINE I ZAPOSLENIH (PO PARTIJAMA) MNU 28-1/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Druga izmena konkursna dokumentacije

Pojašnjenje 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.12.2018

do 10 sati

USLUGE ODRŽAVANJA KLIMA UREĐAJA I FRIŽIDERA (PO PARTIJAMA) VNU 38-6/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.12.2018. do 10 sati
PODUGOVORENA/UGOVORENA ISPITIVANJA VAN OBLASTI AKREDITACIJE LABORATORIJE (PO PARTIJAMA) VNU 37-26/18

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.12.2018. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA PRIPREMU UZORAKA NAMIRNICA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU I DRUGI MATERIJAL (PO PARTIJAMA) MNR 27-33/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2018. do 10 sati
PREUZIMANJE, TRANSPORT, TRETMAN OTPADA/IZVOZ OPASNOG OTPADA MNU 26-28/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2018. do 10 sati
KUPOVINA TONERA SA USLUGOM PREUZIMANJA ISTORŠENIH VNR 36-12/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.12.2018. do 10 sati
USLUGA PRANJA I PEGLANJA VEŠA MNU 25-11/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.11.2018. do 10 sati
KUPOVINA MIKROTALASNE PEĆI ZA PRIPREMU UZORAKA HRANE, ANALIZE NA SADRŽAJ METALA MNR 24-69/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.11.2018. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) VNR 35-52/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o drugom produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.11.2018. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA HLAĐENJE, GREJANJE I TERMOSTATIRANJE UZORKA (PO PARTIJAMA) VNR 34-58/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.11.2018. do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKOG POSUĐA I PRIBORA VNR 33-31/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.11.2018. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA ELIZA DIJAGNOSTIKU I POTVRDNI TESTOVI (PO PARTIJAMA) VNR 32-20/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.11.2018. do 10 sati

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.11.2018. do 10 sati
KUPOVINA MIKROSKOPA SA PRATEĆOM OPREMOM-INVERTNI MIKROSKOP ZA BIOLOŠKU LABORATORIJU VNR 30-48/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2 

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.11.2018. do 10 sati
KUPOVINA ELEKTRIČNE ENERGIJE VNR 29-65/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2018 do 10 sati
KUPOVINA LICENCNOG SOFTVERA MNR 23-13/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.10.2018. do 10 sati
KUPOVINA SREDSTAVA ZA BAKTERIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU URINARNIH INFEKCIJA SA PODLOGOM MNR 22-43/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.10.2018. do 10 sati
REMONT PODSTANICE CENTRALNOG GREJANJA, ODRŽAVANJE INSTALACIJA U TOKU GREJNE SEZONE I HITNE INTERVENCIJE MNU 21-14/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.10.2018. do 10 sati
IZVOĐENJE RADOVA ZA POTREBE ZAVODA VNG 28-1/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.10.2018. do 10 sati
KUPOVINA GASNO HROMATOGRAFSKIH KOMPONENTI ZA NADOGRADNJU VNR 27-71/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.10.2018. do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKOG I OSTALOG NAMEŠTAJA PO MERI (PO PARTIJAMA) VNR 26-7/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.10.2018.
KUPOVINA HEMIKALIJA, RASTVARAČA, INDIKATORA (PO PARTIJAMA) VNR 25-27/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.10.2018. do 10 sati
ODRŽAVANJE HIGIJENE OBJEKATA, PO PARTIJAMA, JN. BR. PREG. 05-13/18

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.8.2018. do 10 sati
ODRŽAVANJE AUTOMOBILA MARKE RENO, JN BR. PREG. 04-10/18

Obaveštenje o pokretanju pregoavaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.8.2018. do 10 sati
ODRŽAVANJE INSTALACIJA - BOJLERI I INSTALACIJE SISTEMA TOPLE VODE, JN. BR. PREG. 03-9/18

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.8.2018. do 10 sati
USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA - PDRŽAVANJE TELEFONSKE CENTRALE I INSTALACIJA, JN BR. PREG. 02-8/18

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.8.2018. do 10 sati
KUPOVINA STERILNIH POSUDA I PRIBORA ZA UZORKOVANJE NAMIRNICA I VODE (PO PARTIJAMA) MNR 20-34/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

13.08.2018. do 10 sati
KUPOVINA HRANLJIVIH PODLOGA (PO PARTIJAMA) VNR 24-17/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.08.2018. do 10 sati
KUPOVINA BRISEVA-STERILNIH ŠABLONA ZA UZORKOVAWE VNR 23-16/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.08.2018 do 10 sati
KUPOVINA AUTOMATSKOG SISTEMA ZA PRIPREMU UZORAKA ZA ANALIZU VOCs U ČVRSTIM I TEČNIM UZORCIMA VNR 22-81/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.08.2018. do 10 sati
KUPOVINA RAČUNARSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNR 21-9/18

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

09.08.2018. do 10 sati
KUPOVINA VAKUUM MANIFOLDA MNR 19-76/18

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.07.2018. do 10 sati
KUPOVINA PLASTIČNIH POSUDA I TORBI ZA TRANSPORT UZORAKA MNR 18-37/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.07.2018. do 10 sati
KUPOVINA AUTOSEMPLER TRAY MNR 17-80/18

Dokumentacija19.07.2018.

 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

do 10 sati
KUPOVINA KALORIMETARA ZA PRIPREMU I ODREĐIVANJE ČVRSTIH I TEČNIH UZORAKA OTPADA MNR 16-70/18

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.07.2018. do 10 sati
ODRŽAVANJE FOTOKOPIR APARATA SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA MNU 15-5/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2018. do 10 sati
KUPOVINA DENZITOMETRA MNR 14-75/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2018. do 10 sati
USLUGA STERILIZACIJE LABORATORIJSKOG POSUĐA MNU 13-2/18

Dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

04.07.2018. do 10 sati
ŠTAMPARSKE USLUGE VNU 20-3/18

Dokumentacija

pojašnjenje 1

prva izmena konkursne dokumentacije

obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.07.2018. do 10 sati
KUPOVINA SREDSTAVA ZA HIGIJENU (PO PARTIJAMA) VNR 19-2/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

Pojašnjenje 5

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.07.2018. do 10 sati
KUPOVINA MAŠINE ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUĐA VNR 18-44/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.07.2018. do 10 sati
KUPOVINA KANCELARIJSKOG MATERIJALA VNR 17-1/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Prva izmena kanc mat

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.07.2018. do 10 sati
KUPOVIMA LABORATORIJSKOG SPEKTROFOTOMETRA MNR 12-61/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.06.2018. do 10 sati
KUPOVINA PRIBORA ZA UZORKOVANJE AKROLEINA I FORMALDEHIDA IZ AMBIJENTALNOG VAZDUHA MNR 11-36/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.06.2018. do 10 sati
USLUGE SERVISIRANJA, ETALONIRANJA, KALIBRACIJE, VERIFIKACIJE I ZAMENA REZERVNIH DELOVA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNU 15-27/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 38

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 35

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 39

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 31

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 34

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 30

06.07.2018. do 10 sati
USLUGA ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA VIDEO NADZORA (PO PARTIJAMA) VNU 14-7/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o obustavi postupka

06.07.2018. do 10 sati
KUPOVINA STERILNIH POSUDA I PRIBORA ZA UZORKOVANJE NAMIRNICA I VODA-STERILNE PLASTIČNE POSUDE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU MNR 10-34/18

Dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

15.06.2018 do

10 sati

KUPOVINA RADNE ODEĆE I OBUĆE MNR 09-64/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.06.2018. do 10 sati
KUPOVINA KLIMA UREĐAJA MNR 07-6/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.06.2018. do 10 sati
ODRŽAVANJE INFORMACIONIH SISTEMA (PO PARTIJAMA) PREG. 01-23/18

Obaveštenje o pokretanju

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.06.2018. do 10 sati
KUPOVINA VAKCINA (PO PARTIJAMA) VNR 16-39/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.06.2018. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA UZORKOVANJE SUSPENDOVANIH ČESTICA, FILTRACIJU I MEMBRANFILTRACIJU (PO PARTIJAMA) VNR 13-29/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.06.2018. do 10 sati
KUPOVINA TONERA-ORIGINAL TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE (CRNI I U BOJI), ORIGINAL TONERI ZA FOTOKOPIR APARATE (CRNI) VNR 12-12/18

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumenatcije

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumenatcije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.06.2018. do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKE PLASTIKE (PO PARTIJAMA) VNR 11-15/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.06.2018. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA INFRASTRUKTURU DATA CENTRA (SERVER SALA) MNR 08-10/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.06.2018. do 10 sati
kupovina diskova/tableta za in vitro dijagnostiku (po partijama) MNR 05-18/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.06.2018. do 10 sati
ODRŽAVANJE HIGIJENE OBJEKATA (PO PARTIJAMA) VNU 10-13/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

Pojašnjenje 5

Pojašnjenje 6

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.06.2018. do 10 sati
KUPOVINA KOLONA ZA PRIPREMU I PREČIŠĆAVANJE UZORAKA-ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) VNR 09-28/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

18.06.2018. do 10 sati
KUPOVINA ANTIVIRUSNOG PROGRAMA(PO PARTIJAMA) MNR 06-14/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.05.2018. do 10 sati
ODRŽAVANJE AUTOMOBILA (PO PARTIJAMA) VNU 06-10/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.05.2018. do 10 sati
ODRŽAVANJE INSTALACIJA (PO PARTIJAMA) VNU 04-9/18

Dokumentacija

odluka o dodeli ugovora

Obeveštenje o zaključenom ugovoru

25.05.2018. do 10 sati
USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA (PO PARTIJAMA) VNU 03-8/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.05.2018. do 10 sati
KUPOVINA ŽIVINOG ANALIZATORA VNR 08-78/18

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.05.2018. do 10 sati
KUPOVINA AGLUTINIRAJUĆIH TESTOVA/SERUMA/DIJAGNOSTIČKIH TESTOVA I DISKOVA (PO PARTIJAMA) VNR 07-25/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obeveštenje o zaključenom ugovoru

17.05.2018. do 10 sati
KUPOVINA GORIVA VNR 05-04/18

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.05.2018. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA ELISA DIJAGNOSTIKU I POTVRDNI TESTOVI-TESTOVI ZA HIV ZA POTREBE STUDENTSKE POLIKLONIKE VNR 02-20/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.05.2018.do 10 sati
USLUGE TEHNIČKOG PRAĆENJA SLUŽBENIH VOZILA MNU 04-30/18

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o obustavi postupka

23.04.2018
KUPOVINA FOTOKOPIR APARATA MNR 03-8/18

Dokumentacija

 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.3.2018. do 10 sati
KUPOVINA SOKOVA I TOPLIH NAPITAKA MNR 02-3/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.03.2018 do 10 sati

FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKTA MNU 01-12/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.03.2018. do 10 sati
USLUGA SARADNJE NA REALIZACIJI PROJEKTA HALO BEBA VNU 01-15/18

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.03.2018. do 10 sati
ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA ZDRAVSTVENI NADZOR PREG 04-19/17

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.01.2018. do 10 sati
USLUGA ODRŽAVANJA/SERVISIRANJA/ETALONIRANJA/REZERVNI DELOVI-MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA (PO PARTIJAMA) VNU 48-28/17

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 1

Treća izmena konkursne dokumenatcije

Pojašnjenje 2

Četvrta izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora/obust

avi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.01.2018. do 10 sati
KUPOVINA RASHLADNIH UREĐAJA (PO PARTIJAMA) VNR 50-50/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 3

Treća izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 4

Pojašnjenje 5

Četvrta izmena konkursne dokumentacije

Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.01.2018. do 10 sati
USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA (PO PARTIJAMA) VNU 49-8/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.01.2018. do 10 sati
ODRŽAVANJE RAČUNARSKE I SERVERSKE OPREME , RAČUNARSKE MREŽE, ŠTAMPAČA I SKENERA (PO PARTIJAMA) VNU 47-18/17

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.01.2018. do 10 sati
KUPOVINA RAČUNARSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNR 46-10/17

Dokumentacija

 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.01.2018. do 10 sati
KUPOVINA NADOGRADNJE SOFTVERA ZA RAČUNOVODSTVO MNR 35-19/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.12.2017 do

10 sati

KUPOVINA LABORATORIJSKOG BLENDERA MNR 34-82/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.12.2017.do

10 sati

KUPOVINA VAKUM MANIFOLDA MNR 33-81/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA KONTROLNIH SOJEVA (PO PARTIJAMA) MNR 32-27/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.12.2017 do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) MNR 31-57/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 3

Treća izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA METALNIH BUBNJEVA ZA AUTOKLAV, KANTI ZA ČUVANJE I STERILIZACIJU I ŽIČANIH PLETENIH KORPI SVE ZA POTREBE LABORATORIJE KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE MNR 29-49/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.12.2017 do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA (PO PARTIJAMA) VNR 45-44/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.01.2018. do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKE PLASTIKE (PO PARTIJAMA) VNR 44-18/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Treća izmena konkursne dokumentacije

Četvrta izmena konkursne dokumenatcije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.01.2018 do 10 sati
ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA (PO PARTIJAMA) PREG 03-22/17

Obaveštenje o pokretanju pregovarčkog postupka

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 25.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA BIOLOŠKU KONTROLU STERILIZACIJE MNR 30-29/17

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA DIGESTORA/LAMINARNE KOMORE (PO PARTIJAMA) MNR 28-52/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.12.2017.do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA UZORKOVANJE I OBRADU VODE NA TERENU-OPREMA ZA UZORKOVANJE VODA, OTPADNIH TEČNOSTI I SEDIMENATA MNR 27-60/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA DENZITOMETRA MNR 26-80/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.12.2017. do 10 sati
USLUGA ODRŽAVANJA KLIMA UREĐAJA I FRIŽIDERA (PO PARTIJAMA VNU 43-7/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.01.2018. do 10 sati
NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA I TESTOVA ZA ZATVORENE SISTEME (PO PARTIJAMA) VNR42-43/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.01.2018. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA MIKROBIOLOŠPKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) VNR 41-55/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.01.2018. do 10 sati
KUPOVINA BRZIH IMUNOHROMATOGRAFSKIH TESTOVA IZ UZORAKA FECESA (PO PARTIJAMA) MNR 25-26/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.12.2017.do 10 sati
USLUGA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA, IMOVINE I ZAPOSLENIH (PO PARTIJAMA) MNU 24-1/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.12.2017.do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA HLAĐENJE, GREJANJE I TERMOSTATIRANJE UZORAKA (PO PARTIJAMA) VNR 40-63/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.01.2018. do 10 sati
KUPOVINA INFORMACIONOG SISTEMA ZA IZRADU PLANA JAVNIH NABAVKI MNR 23-15/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TRETMAN MEDICINSKOG INFEKTIVNOG OTPADA (PO PARTIJAMA) MNR 22-64/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA SERTIFIKOVANIH REFERENTNIH MATERIJALA/KALIBRACIONI RASTVORI (PO PARTIJAMA) VNR 39-33/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.12.2017. do 10 sati
USLUGA PRANJA I PEGLANJA VEŠA MNU 21-11/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.11.2017. do 10 sati
KUPOVINA OPREME I PRIBORA ZA POTENCIOMETRIJSKA MERENJA MNR 20-58/17

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.11.2017. do 10 sati
KUPOVINA ELISA TESTOVA VNR 37-23/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA OPREME ZA MERENJE AMBIJENTALNOG VAZDUHA (PO PARTIJAMA) VNR 36-48/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA ELFA DIJAGNOSTIKU VNR 35-22/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA ELEKTRIČNE ENERGIJE VNR 38-70/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.12.2017. do 10 sati
KUPOVINA TONERA SA USLUGOM PREUZIMANJA ISTROŠENIH (PO PARTIJAMA-P1) VNR 34-11/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.12.2017 do 10 sati

KUPOVINA BRISEVA (PO PARTIJAMA) VNR 33-19/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2017. do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKOG I OSTALOG NAMEŠTAJA PO MERI (PO PARTIJAMA) VNR 32-7/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2017. do 10 sati
KUPOVINA AUTOMATSKIH PIPETA, PIPETORA I NASTAVAKA VNR 31-35/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.11.2017. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA RT PCR (PO PARTIJAMA) VNR 30-25/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.11.2017. do 10 sati
REMONT PODSTANICE CENTRALNOG GREJANJA, ODRŽAVANJE INSTALACIJA U TOKU GREJNE SEZONE I HITNE INTERVENCIJE MNU 19-14/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.10.2017. do 10 sati
KUPOVINA VAKCINA (PO PARTIJAMA) VNR 29-42/17

Dokumentacija10.11.2017.

 Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora i o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

do 10 sati
NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE NADOGRAĐENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA NAMIRNICE I PREDMETE OPŠTE UPOTREBE PREG. 02-21/17

Odluka o pokretanju pregov. post.

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.10.2017. do 10 sati
KUPOVINA SANITETSKOG MATERIJALA I MEDICINSKOG PRIBORA VNR 28-68/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.11.2017. do 10 sati
KUPOVINA GOTOVIH BIOHEMIJSKIH TESTOVA SA REAGENSIMA I POTROŠNIM MATERIJALOM -API TESTOVI MNR 18-24/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.10.2017.do 10 sati
KUPOVINA MATERIJALA ZA ANALIZU PATOGENIH PROTOZOA U VODI/CRIPTOSPORIDAE (PO PARTIJAMA) MNR 17-45/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.10.2017. do 10 sati
USLUGE KETERINGA MNU 16-4/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.10.2017. do 10 sati
KUPOVINA OPREME I PRIBORA ZA POTENCIOMETRIJSKA MERENJA MNR 15-58/17

Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

17.10.2017 do 10 sati
KUPOVINA MIKROTALASNE PEĆI ZA PRIPREMU UZORAKA HRANE, ANALIZE NA SADRŽAJ METALA MNR 14-75/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.10.2017.do 10 sati
KUPOVINA KOMPRIMOVANIH GASOVA, JN BR. VNR 26-65/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.9.2017. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA PRIPREMU UZORAKA NAMIRNICA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU I DRUGI MATERIJAL, PO PARTIJAMA MNR 13-36/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.8.2017. do 10 sati
KUPOVINA HRANLJIVIH PODLOGA - BRZI TESTOVI ZA MIKROBILOŠKU ANALIZU VODA  VNR 27-20/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.9.2017. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA OPREMU NA GASNOJ, TEČNOJ HROMATOGRAFIJI I AA SPEKTROFOTOMETRIJI AGILENT, PO PARTIJAMA, JN BR. VNR 25-41/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

15.9.2017. do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKOG POSUĐA I PRIBORA VNR 24-34/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.08.2017. do 10 sati
KUPOVINA KOLONA ZA PRIPREMU I PREČIŠĆAVANJE UZORAKA-ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) VNR 23-31/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojasnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.08.2017. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA UZORKOVANJE SUSPENDOVANIH ČESTICA, FILTRACIJU I MEMBRANFILTRACIJU (PO PARTIJAMA) VNR 22-32/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenjeo zaključenom ugovoru

14.08.2017. do 10 sati
USLUGE TEHNIČKOG PRAĆENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA MNU 12-31/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o obustavi postupka

24.07.2017.do 10 sati

UNAPREĐENJE RADA SAVETOVALIŠTA HALO BEBA KROZ IZRADU ELEKTRONSKIH SADRŽAJA VNU 21-42/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obeveštenje o zaključenom ugovoru

04.08.2017.do 10 sati
KUPOVINA VAKCINA (PO PARTIJAMA) VNR 20-42/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Druga izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora iobustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.08.2017.

do 10 sati

KUPOVINA SOFTVERSKOG REŠENJA SHARE POINT SERVER 2016 (PO PARTIJAMA) MNR 11-17/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom

ugovoru

28.06.2017. do 10 sati
USLUGA PREUZIMANJA, TRETMANA/IZVOZA OPASNOG OTPADA MNU 10-29/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.06.2017. do 10 sati
KUPOVINA ELISA ČITAČA, MIKROPROCESORSKI KONTROLISANI FOROMETAR ZA ISPITIVANJE ALERGENA U HRANI MNR 09-40/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.6.2017.

28.6.2017.

do 10 sati

KUPOVINA INSTRUMENTA ZA ODREĐIVANJE METALA ICP-MS SA AUTOSEMPLEROM VNR 19-61/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

Pojašnjenje 5

Pojašnjenje 6

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 7

odluka o dodeli ugovora

Obeveštenje o zaključenom ugovoru

17.7.2017.

do 10 sati

KUPOVINA HEMIKALIJA, RASTVARAČA, INDIKATORA (PO PARTIJAMA) VNR 18-30/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 4

Treća izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 5

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.07.2017. 

17.7.2017.do 10 sati

PODUGOVORENA/UGOVORENA ISPITIVANJA VAN OBLASTI AKREDITACIJE LABORATOTIJR (PO PARTIJAMA) VNU 17-27/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.07.2017. do 10 sati
USLUGA ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE VNU 16-32/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.07.2017. do 10 sati
ŠTAMPARSKE USLUGE VNU 15-3/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.07.2017. do 10 sati
NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG INFORMACIONOG SISTEMA-ELEKTRONSKA PISARNICA PREG 01-16/17

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.06.2017. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ELEKTRO INSTALACIJA, VODOVODA, MOLERSKE, KERAMIČARSKE IN OSTALE RADOVE (PO PARTIJAMA) MNR 08-5/17

Dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.06.2017 do 10 sati
KUPOVINA BOJLERA SA SVIM POTREBNIM PRIKLJUČCIMA SA TOPLOTNOM IZOLACIJOM MNR 07-84/17

Dokumentacija

pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.06.2017.do 10 sati

ODRŽAVANJE FOTOKOPIR APARATA SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA MNU 06-6/17

Dokumentacija

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

31.05.2017.do 10 sati

Kupovina rezervnih delova za automobile, JN br. VNR 14-71/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.6.2017. do 10 sati
Izvođenje radova za potrebe Zavoda - popravka i zamena podova, stolarski radovi, građevinsko – zanatski radovi, molersko – farbarski radovi, radovi na sanaciji instalacija grejanja i roletnarski radovi, JN BR. VNG 13-1/17 

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.6.2017. do 10 sati

Услуге одржавања/ сервисирања/ еталонирања/ резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме, по партијама,ЈН БР. ВНУ 12-28/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.05.2017 do 10 sati
USLUGA MONTIRANJA PVC PROVIDNE FOLIJE SA AUTOMATSKIM PODIZAČEM NA KOLSKI PROLAZ MNU 05-25/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.05.2017. do 9,30
KUPOVINA LICENCNOG SOFTVERA MNR 04-12/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.05.2017 do 9,30
KUPOVINA SOFTVERSKOG REŠENJA SHAREPOINT SERVER I OBUKA ZA RAD (PO PARTIJAMA9 MNR 03-17/17

Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

08.05.2017.

do 9,30

KUPOVINA SREDSTAVA ZA HIGIJENU (PO PARTIJAMA) VNR 11-2/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.05.2017.

26.5.2017.

do 10 sati

KUPOVINA HRANLJIVIH PODLOGA (PO PARTIJAMA) VNR 10-20/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena Konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.05.2017. do 10 sati
KUPOVINA ANTIVIRUSNOG PROGRAMA (PO PARTIJAMA) MNR 02-13/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

13.04.2017. do 10 sati
KUPOVINA FOTOKOPIR APARATA MNR 01-8/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.04.2017. do 10 sati
ODRŽAVANJE HIGIJENE OBJEKATA (PO PARTIJAMA) VNU 09-13/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena Konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Treća izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.04.2017.

4.5.2017.

do 10 sati

KUPOVINA APARATA ZA PREČIŠĆAVANJE VODE VNR 08-67/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena Konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.04.2017. do 10 sati
ODRŽAVANJE AUTOMOBILA (PO PARTIJAMA) VNU 07-10/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena Konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.04.2017. do 10 sati
KUPOVINA MOTORNIH VOZILA VNR 06-9/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.04.2017. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA ELISA DIJAGNOSTIKU I POTVRDNI TESTOVI (PO PARTIJAMA) VNR 05-23/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

24.04.2017. do 10 sati
KUPOVINA GORIVA VNR 04-4/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.04.2017. do 10 sati
USLUGA FIKSNE TELEFONIJE VNU 03-5/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.04.2017 do 10 sati
KUPOVINA ELEKTRIČNE ENERGIJE VNR 02-70/17

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

10.04.2017.do 10 sati
USLUGA SARADNJE NA REALIZACIJI PROJEKTA HALO BEBA VNU 01-15/17

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.03.2017. do 10 sati
ODRŽAVANJE/SERVISIRANJE/ETALONIRANJE/KALIBRACIJA/VERIFIKACIJA/ZAMENA REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNU 44-28/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.01.2017. do 10 sati
KUPOVINA AGLUTINIRAJUĆIH TESTOVA/SERUMA/DIJAGNOSTIČKIH TESTOVA I DISKOVA (PO PARTIJAMA) VNR 43-24/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena dokumentacije

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.01.2017. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA ELISA DIJAGNOSTIKU I POTVRDNIH TESTOVA (PO PARTIJAMA) VNR 42-19/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.01.2017.

do 10 sati

KUPOVINA OPREME ZA MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) VNR 41-50/16

Dokumentacija

pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumenatcije

obaveštenje o produženju roka za podnošenju ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.1.2017.

do 10 sati

KUPOVINA ANTIBIOTIKA ZA IZRADU ANTIBIOGRAMA MNR 33-17/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.12.2016

do 10 sati

KUPOVINA I UGRADNJA AGREGATA ZA DATA CENTAR I DVE HLADNE SOBE MNR 30-68/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.12.2016.

do 10 sati

KUPOVINA OPREME ZA UZORKOVANJE I OBRADU VODE NA TERENU-OPREMA ZA UZORKOVANJE VODA, OTPADNIH TEČNOSTI I SEDIMENATA MNR 28-56/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.12.2016.

do 10 sati

KUPOVINA SREDSTAVA ZA BAKTERIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU URINARNIH INFEKCIJA SA PODLOGOM MNR 32-41/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.12.2016.

do 10 sati

KUPOVINA BRZIH IMUNOHROMATOGRAFSKIH TESTOVA IZ UZORAKA FECESA (PO PARTIJAMA) MNR 31-22/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.12.2016.

do 10 sati

KUPOVINA POSUDA I PRIBORA ZA UZORKOVANJE NAMIRNICA (PO PARTIJAMA) MNR 29-32/16

Dokumentacija

Odluka o obustavi

20.12.2016.

do 10 sati

KUPOVINA TONERA SA USLUGOM PREUZIMAWA ISTROŠENIH (PO PARTIJAMA) VNR 38-11/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumenatcije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.01.2017.

do 10 sati

ODRŽAVANJE RAČUNARSKE, SOFTVERSKE, AUDIO-VIDEO OPREME I RAČUNARSKE MREŽE (PO PARTIJAMA) VNU 40-18/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.01.2017 do 10 sati
KUPOVINA RAČUNARSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNR 39-10/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.01.2017. do 10 sati
USLUGE ODRŽAVANJA KLIMA UREĐAJA I FRIŽIDERA (PO PARTIJAMA) VNU 37-7/16

Dokumentacija

pojašnjenje 1

Prva izmena dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.01.2017

10.1.2017.

do 10 sati

ODRŽAVANJE AUTOMOBILA (PO PARTIJAMA) VNU 36-10/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 4

Pojašnjenje 5

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.01.2017. do 10 sati
KUPOVINA I INSTALACIJA PROTIVPOŽARNOG SISTEMA ZA DATA CENTAR VNR 34-71/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom

ugovoru

28.12.2016

do 10 sati

ODRŽAVANJE INFORMACIONIH SISTEMA (PO PARTIJAMA) PREG.02-22/16

Obaveštenje o pokretanju postupka

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
USLUGE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA, IMOVINE I ZAPOSLENIH (PO PARTIJAMA) VNU 35-1/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

Pojašnjenje 5

Pojašnjenje 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.12.2016

do 10 sati

KUPOVINA SOKOVA I TOPLIH NAPITAKA ZA POTREBE ZAVODA MNR 27-3/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.12.2016.

do 10 sati

KUPOVINA RADNE ODEĆE I OBUĆE MNR 26-67/16

Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 1

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.12.2016

do 10 sati

KUPOVINA LICENCNOG SOFTVERA VNR 33-12/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.12.2016

do 10 sati

USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA VNU 32-8/16

Dokumentacija

pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.12.2016. do 10 sati
ODRŽAVANJE INSTALACIJA (PO PARTIJAMA) VNU 31-9/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.12.2016. do 10 sati
KUPOVINA KONTROLNIH SOJEVA KWIK-STIK MICROBIOLOGICS ILI ODGOVARAJUĆI (PO PARTIJAMA) MNR 25-23/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.11.2016

do 10 sati

USLUGA PRANJA I PEGLANJA VEŠA MNU 24--11/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.11.2016. do 10 sati
FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA MNU 23-12/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.11.2016

do 10 sati

KUPOVINA KANCELARIJSKOG MATERIJALA VNR 30-1/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.11.2016

do 10 sati

KUPOVINA OPREME ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA I PRIPREMU UZORAKA (PO PARTIJAMA) VNR 29-52/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2016.

do 10 sati

KUPOVINA KOLONA ZA PRIPREMU I PREČIŠĆAVANJE UZORAKA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA-KOLONE ZA PREČIŠĆAVANJE UZORAKA ZA ANALIZU MIKOTOKSINA U NAMIRNICAMA VNR 28-26/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2016.

do 10 sati

REMONT PODSTANICE CENTRALNOG GREJA/NJA, ODRŽAVANJE IDokumentacijaNSTALACIJA U TOKU GREJNE SEZONE I HITNE INTERVENCIJE MNU 22-14/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obeveštenje o zaključenom ugovoru

24.10.2016. do 10 sati
KUPOVINA TESTOVA ZA BIOLOŠKU KONTROLU STERILIZACIJE MNR 21-25/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 24.10.2016. do 10 sati
USLUGE MOBILNE TELEFONIJE MNU 20-2/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 2 Konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.10.2016.

25.10.2016.

do 10 sati

KUPOVINA VAGA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA I MERENJA MNR 19-57/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.10.2016.

do 10 sati

 KUPOVINA OPREME ZA HLAĐENJE,GREJANJE I TERMOSTATIRANJE UZORAKA (PO PARTIJAMA) MNR 18-59/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.10.2016.

do 10 sati

KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TRETMAN MEDICINSKOG INFEKTIVNOG OTPADA(PO PARTIJAMA) MNR 17-60/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.10.2016

do 10 sati

USLUGA RAZVOJA I ODRŽAVANJA POSTOJEĆEG INFORMACIONOG SISTEMA ZAVODA PREG. 01-23/16

Obaveštenje o poretanju preg post

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
KUPOVINA PCR APARATA (PO PARTIJAMA) VNR 27-63/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.10.2016.

24.10.2016.

do 10 sati

USLUGA SARADNJE NA REALIZACIJI PROJEKTA HALO BEBA PARTIJA 2. Edukacija i unapređenje rada savetovališta Halo beba BNU 26-15/16

Dokumentacija

 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.09.2016.

do 10 sati

KUPOVINA LABORATORIJSKE PLASTIKE I BRISEVA (PO PARTIJAMA) VNR 24-15/16

Dokumentaciја

pojašnjenje 1

pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora

22.08.2016

do 10 sati

KUPOVINA MAŠINE ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUĐA VNR 22-42/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.08.2016

do 10 sati

KUPOVINA SERTIFIKOVANIH REFERENTNIH MATERIJALA/KALIBRACIONI RASTVORI(PO PARTIJAMA) VNR 25-28/16

Dokumentacija

pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

pojašnjenje 2

pojašnjenje 3

Druga izmena konkursne dokumentacije

pojašnjenje 4

pojašnjenje 5

Treća izmena konkursne dokumentacije

Četvrta izmena konkursne dokumentacije

Peta izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

pojašnjenje 6

 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.08.2016

18.8.2016.

do 10 sati

KUPOVINA TESTOVA ZA ELFA DIJAGNOSTIKU VNR 23-18/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.08.2016

do 10 sati

KUPOVINA UREĐAJA ZA NAVIGACIJU MNR 16-11/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.07.2016.

19.7.2016.

do 10 sati

KUPOVINA METALNIH BUBNJEVA ZA AUTOKLAV, KANTI ZA ČUVANJE I STERILIZACIJU I ŽIČANIH PLETENIH KORPI, SVE ZA POTEBE LABORATORIJE KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE MNR 15-44/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.07.2016.

do 10 sati

USLUGA SARADNJE NA REALIZACIJI PROJEKTA HALO BEBA VNU 21-15/16

Dokumentacija

Izmena kon dok 1

Izmena kon dok 1-tehnicka ispravka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.08.2016

do 10 sati

KUPOVINA RASHLADNIH UREĐAJA (PO PARTIJAMA) VNR 20-45/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora -tehnička greška

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2016. do 10 sati
KUPOVINA KOLONA ZA PRIPREMU I PREČIŠĆAVANJE UZORAKA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) VNR 19-26/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Izmena kon dok 1

Pojašnjenje 2

Izmena kon dok 2

Pojašnjenje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2016.do 10 sati
USLUGA INTERNETA MNU 14-26/16

Dokumentacija

Izmena kon dok 1

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Izmena kon dok 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

pojašnjenje 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.06.2016

17.06.2016.

do 10 sati

KUPOVINA HRANLJIVIH PODLOGA (po partijama) VNR 18-16/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Izmena konkursne dokumentacije 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.06.2016.

do 10 sati

USLUGE STAKLODUVAČA MNU 13-30/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.06.2016. do 10 sati
USLUGA MONTIRANJA PVC PROVIDNE FOLIJE SA AUTOMATSKIM PODIZAČEM NA KOLSKI PROLAZ MNU 12-32/16

Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi postupka

30.05.2016. do 10 sati
USLUGE TEHNIČKOG PRAĆENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA MNU 11-31/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.05.2016.

2.6.2016.

do 10 sati

KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA OPREMU NA GASNOJ, TEČNOJ HROMATOGRAFIJI I AA SPEKTROFOTOMETRIJI AGILENT (PO PARTIJAMA) VNR 17-36/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.06.2016. do 10 sati
KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA UZORKOVANJE SUSPENDOVANIH ČESTICA, FILTRACIJU I MEMBRAN FILTRACIJU (PO PARTIJAMA) VNR 16-27/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Izmena konkursne dokumentacije 

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Pojašnjenje 4

 

II Izmena konkursne dokumentacije

III Izmena konkursne dokumentacije

IV Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.06.2016.

24.6.2016.

do 10 sati

KUPOVINA NOVIH VOZILA (po partijama) VNR 15-9/16

Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.06.2016. do 10 sati
ODRŽAVANJE / SERVISIRANJE / ETALONIRANJE / KALIBRACIJA / VERIFIKACIJA / ZAMENA REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNU 14-28/16

Dokumentacija

Odluka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.05.2016 do 10 sati
KUPOVINA SANITETSKOG MATERIJALA I MEDICINSKOG PRIBORA VNR 11-66/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.05.2016 do 10 sati

KUPOVINA RADNE ODEĆE I OBUĆE I ZAŠTITNE OPREME (PO PARTIJAMA) MNR 09-67/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Izmena konkursne dokumentacije 1

Odluka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru i obustavi postupka

27.04.2016. do 10 sati
KUPOVINA ELISA ČITAČA, MIKROPROCESORSKI KONTROLISAN FOTOMETAR ZA ISPITIVANJE ALERGENA U HRANI MNR 10-35/16

Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka- 28.4.2016.

22.04.2016. do 10 sati
KUPOVINA LICENCE ZA UREĐAJ SONIC WALL DELL NSA 3600 MNR08-14/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - 28.4.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.04.2016. do 10 sati
KUPOVINA ANTIVIRUSNOG PROGRAMA MNR 07-13/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Izmena konkursne dokumentacije 1

Odluka o dodeli ugovora 27.4.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.04.2016. do 10 sati
KUPOVINA AUTOMATSKIH PIPETA, PIPETORA I NASTAVAKA VNR 13-30/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Izmena konkursne dokumentacije 1

Izmena konkursne dokumentacije 2

Pojašnjenje 2

Izmena konkursne dokumentacije 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.05.2016. do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKOG POSUĐA I PRIBORA VNR 12-29/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Izmena konkursne dokumentacije 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.05.2016. do 10 sati
KUPOVINA KOMPRIMOVANIH GASOVA I BOCA ZA KOMPRIMOVANE GASOVE (PO PARTIJAMA) VNR 10-61/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Izmena konkursne dokumentacije 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

12.05.2016

19.05.2016.

do 10 sati

KUPOVINA HEMIKALIJA, RASTVARAČA, INDIKATORA (PO PARTIJAMA) VNR 09-26/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Izmena konkursne dokumentacije 1

Pojašnjenje 4

Izmena konkursne dokumentacije 2

Pojašnjenje 5

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.05.2016

do 10 sati

ODRŽAVANJE HIGIJENE OBJEKATA (PO PARTIJAMA) VNU 08-13/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.05.2016 do 10 sati
REDOVNO ODRŽAVANJE OPREME U GARAŽI (DIZALICA, PRESA, KOMPRESORA) MNU 06-16/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.04.2016 do 10 sati
ODRŽAVANJE APARATA ZA UPRAVLJANJE REDOVIMA VAN GARANTNOG ROKA-ZAMENA REZERVNIH DELOVA MNU 05-17/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.04.2016. do 10 sati
 PREUZIMANJE, TRANSPORT, TRETMAN OTPADA/IZVOZ OPASNOG OTPADA MNU 04-29/16

 Dokumentacija

 

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 05.04.2016.

do 10 sati

ODRŽAVANJE FOTOKOPIR APARATA SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA MNU 03-6/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.04.2016

do 10 sati
KUPOVINA LABORATORIJSKOG I OSTALOG NAMEŠTAJA PO MERI (PO PARTIJAMA) VNR 07-8/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Izmena konkursne dokumentacije 1

Pojašnjenje 2

 

Izmena konkursne dokumentacije 2

Pojašnjenje 3

Izmena konkursne dokumentacije 3

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora - 28.4.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.04.2016

do 10 sati

18.04.2016 do 10 sati

KUPOVINA TESTOVA ZA ELISA DIJAGNOSTIKU I POTVRDNIH TESTOVA-TESTOVI ZA HIV ZA POTREBE STUDENTSKE POLIKLINIKE VNR 06-19/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.04.2016 do 10 sati
KUPOVINA REZERVNIH DELOVA ZA AUTOMOBILE VNR 05-70/16

Dokumentacija

 

Pojašnjenje 1

Izmena konkursne dokumentacije 1

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Izmena konkursne dokumentacije 2

Pojašnjenje 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.04.2016 do 10 sati
KUPOVINA VAKCINA (PO PARTIJAMA) VNR 04-37/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Izmena kon dok 1

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 

12.04.2016

07.04.2016 do 10 sati

ŠTAMPARSKE USLUGE MNU 02-3/16

Dokumentacija

 

Pojašnjenje 1

Odlukao dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.03.2016. do 10 sati
KUPOVINA KLIMA UREĐAJA MNR 01-6/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.03.2016 do10 sati
KUPOVINA ELEKTRIČNE ENERGIJE VNR 03-69/16

Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2016

do 10 sati

NABAVKA GORIVA, JN BR. VNR 01-4/16

Dokumentacija

Pojašnjenje 1

Izmena kon dok. 1

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog ZZP

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2016 do 10 sati

29.03.2016. DO 10 SATI

NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU, po partijama, JN BR. VNR 02-2/16

Dokumentacija

 

Pojašnjenje 1

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2016 do 10 sati

29.03.2016. DO 10 SATI

NABAVKA OSTALOG POTROŠNOG MEDICINSKOG I LABORATORIJSKOG MATERIJALA (PO PARTIJAMA) MNR 38-I-41/15

Dokumentacija

POJASNJENJE 1

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.01.2016.
DO 10 SATI
USLUGE PREUZIMANJA I RECIKLIRANJA OTPADA/IZVOZ OPASNOG OTPADA MNU 35-II-28/15 Dokumentacija

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
16.12.2015
DO 10 SATI
NABAVKA OPREME ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) MNR 37-I-57/15

Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


POJAŠNJENJE 2


POJAŠNJENJE3

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.12.2015
DO 10 SATI
NABAVKA MEMBRANA ZA MIKROBIOLOŠKU PRIPREMU UZORAKA-SANITARNA MIKROBIOLOGIJA MNR 36-I-26/15

Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.12.2015
DO 10 SATI
NABAVKA APARATA ZA SITNJENJE ZRNASTE HRANE MNR 34-I-54/15

Dokumentacija

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE


OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA


ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORUOBAVŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

21.12.2015
DO 10 SATI
NABAVKA TEČNOG HROMATOGRAFA SA DEGAZEROM MNR 33-I-45/15

Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORUOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

14.12.2015.
DO 10 SATI
USLUGA FIKSNE TELEFONIJE VNU 12-II-40/15 III  IZMENA KON DOK

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODOŠENJE PONUDA


ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
11.12.2015
DO 10 SATI
NABVAKA HRANLJIVIH PODLOGA, SELEKTIVNI DODACI (INHIBITORI), KRV, SERUM (PO PARTIJAMA) VNR 35-I-15/15

Dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Izmena odluke o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2015.
DO 10 SATI
ODRŽAVANJE / SERVISIRANJE / ETALONIRANJE / REZERVNI DELOVI - MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA - ETALONIRANJE / KALIBRACIJA / VERIFIKACIJA OPREME VNU (PO PARTIJAMA) (30-II-27/15

Dokumentacija

POJAŠNJENJE

Dokumentacija 1POJAŠNJENJE 2


IZMENA KON DOK


POJAŠNJENJE 3POJAŠNJENJE 4


IZMENA KON DOK 2


OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

POJASNJENJE 5
POJASNJENJE

POJASNJENJE 7

pojasnjenje 8

POJASNJENJE 9

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA TESTOVA ZA ELISA DIJAGNOSTIKU I POTVRDNI TESTOVI (PO PARTIJAMA) VNR 34-I-18/15

Dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.12.2015.
DO 10 SATI
USLUGE PODUGOVORENIH/UGOVORENIH ISPITIVANJA VAN OBLASTI AKREDITACIJE LABORATORIJE (PO PARTIJAMA) VNU 33-II-26/15

Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


POJAŠNJENJE 2


IZMENA KON DOK 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.12.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA AGLUTINIRAJUĆIH TESTOVA / SERUMA / DIJAGNOSTIČKIH TESTOVA I DISKOVA (PO PARTIJAMA) VNR 32-I-23/15

Dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.12.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA ANTIBIOTIKA ZA ANTIBIOGRAM  MNR 32-I-16/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
02.12.2015
DO 10 SATI
NABAVKA MLINA ZA MLEVENJE I HOMOGENIZACIJU UZORAKA HRANE MNR 31-I-62/15 Dokumentacija

ODLIKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
01.12.2015
DO 10 SATI
NABAVKA SREDSTAVA ZA BAKTERIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU URINARNIH INFEKCIJA SA PODLOGOM MNR 30-I-43/15 Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
01.12.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU (PO PARTIJAMA) VNR 31-I-2/15

Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


IZMENA KON DOK 1


POJAŠNJENJE 2


IZMENA KON DOK 2


POJAŠNJENJE 3

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.12.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA PRIBORA ZA UZORKOVANJE AKROLEINA I FORMALDEHIDA IZ AMBIJENTALNOG VAZDUHA MNR 29-I-35/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


IZMENA KON DOK 1


ODLUKA O DODELI UGOVORA
30.11.2015
DO 10 SATI
USLUGA OSIGURANJA ZA 2016. GODINU (PO PARTIJAMA) MNU 28-II-1/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


IZMENA KON DOK 1


POJAŠNJENJE 2


ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
30.11.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA, TESTOVA ZA ZATVORENE SISTEME (PO PARTIJAMA) VNR 29-I-40/15

Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.12.2015
DO 10 SATI
NABAVKA NOVIH VOZILA VNR 27-I-9/15

Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.12.2015.
DO 10 SATI
USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNARSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNU 25-II-21/15

Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


IZMENA KON DOK 1


ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.12.2015
DO 10 SATI
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME (REZERVNI DELOVI DRUGA OPREMA ZA IT) P3 VNR 26-I-10/15

Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.12.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA OPREME ZA MERENJE AMBIJENTALNOG VAZDUHA VNR 23-I-47/15

Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.12.2015.
DO 10 SATI
ŠTAMPARSKE USLUGE (PO PARTIJAMA) VNU 28-II-3/15

Dokumentacija

I IZMENA KON DOK


POJAŠNJENJE 1


POJAŠNJENJE 2


ODLUKA O DODELI

UGOVORA

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.12.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA SISTEMA ZA EKSTRAKCIJU MASTI, 6 POZICIJA VNR 24-I-63/15

Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


POJAŠNJENJE 2


IZMENA KON DOK 1


POJAŠNJENJE 3


ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.12.2015.
DO 10 SATI
USLUGA REMONTA PODSTANICE CENTRALNOG GREJANJA, ODRŽAVANJE I HITNE INTERVENCIJE ZA VREME GREJNE SEZONE MNU 27-II-15/15 Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
12.11.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA DVA JONSKA HROMATOGRAFA SA SUPRESORIMA I AUTOSEMPLERIMA VNR 22-I-46/15 Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA
20.11.2015
DO 10 SATI
NABAVKA SOKOVA I TOPLIH NAPITAKA ZA BIFE ZAVODA MNR 26-I-3/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
23.10.2015
DO 10 SATI
NABAVKA MATERIJALA ZA ANALIZU PATOGENIH PROTOZOA U VODI/CRIPTOSPORIDAE MNR 24-I-42/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


ODLUKA O DODELI UGOVORA I O OBUSTAVI POSTUPKA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
23.10.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA PCR DIJAGNOSTIKA-PCR SANITARNA MIKROBIOLOGIJA ZATVORENI SISTEMI BAX MNR 23-I-20/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
22.10.2015
DO 10 SATI
NABAVKA OPREME ZA MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA MNR 22-I-55/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


POJAŠNJENJE 2


ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
22.10.2015
DO 10 SATI
USLUGE REMONTA PODSTANICE CENTRALNOG GREJANJA, ODRŽAVANJE I HITNE INTERVENCIJE ZA VREME GREJNE SEZONE MNU 25-II-15/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
19.10.2015
DO 10 SATI
NABAVKA MIKROTALASNE PEĆI ZA PRIPREMU UZORAKA HRANE RADI ANALIZE NA SADRŽAJ METALA MNR 21-I-44/15 Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
19.10.2015
DO 10 SATI
USLUGA KETERINGA ZA ORGANIZACIJE PRIGODNIH PROGRAMA, OBELEŽAVANJE JUBILEJA I SL. MNU 20-II-4/15 Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
25.09.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA NOVIH VOZILA VNR 16-I-9/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
12.10.2015
DO 10 SATI
NABAVKA OPREME ZA UZORKOVANJE I ANALIZU VODE NA TERENU MNR 18-I-61/15 Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
16.09.2015
DO 10 SATI
NABAVKA SIGURNOSNOG ORMARIĆA ZA SKLADIŠTENJE MNR 17-I-59/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


IZMENA KON DOK


OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA


ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
17.09.2015
DO 10 SATI
NABAVKA KESA ZA PRIPREMU UZORAKA NAMIRNICA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU I DRUGI MATERIJAL MNR 16-I-32/15 Dokumentacija

POJASNJENJE 1


ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
11.09.2015.
DO 10 SATI
USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERSKOG PROGRAMA PREG 02-II-36-37/15 OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREG POST

Dokumentacija


ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
28.07.2015.
DO 10 SATI
USLUGA SARADNJE NA REALIZACIJI PROJEKTA HALO BEBA VNU 21-II-17/15 Dokumentacija

IZMENA KONK.DOK.  1


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
17.08.2015
DO 10 SATI
INVESTICIONI RADOVI I POVEZIVANJE NOVOIZGRAĐENE TRAFOSTANICE NA ELEKTROENERGETSKI SISTEM OBE ZGRADE ZAVOD MNG 15-III-2/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
23.07.2015
DO 10 SATI
NABAVKA OPREME ZA MERENJE BUKE (PO PARTIJAMA) MNR14-I-60/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
20.07.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA TERMOMETARA I DATA LOGERA MNR 08-I-67/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
17.07.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA TERMOSTATA 400 L MNR 13-I-64/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
13.07.2015
DO 10 SATI
USLUGE REGRUTOVANJA KADROVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORIJA VNU 18-II-14/15

Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.07.2015
DO 10 SATI
USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA VNU 20-II-9/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


POJAŠNJENJE 2,3,4


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
30.07.2015
DO 10 SATI
USLUGE ODRŽAVANJA KLIMA UREĐAJA I FRIŽIDERA (PO PARTIJAMA) VNU 19-II-8/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
29.07.2015
DO 10 SATI
USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA MNU 12-II-13/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
03.07.2015
DO 10 SATI
USLUGA INTERNETA MNU 10-II-23/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


POJAŠNJENJE 2


POJAŠNJENJE 3


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
30.06.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TRETMAN MEDICINSKOG INFEKTIVNOG OTPADA (PO PARTIJAMA) MNR 11-I-65/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
29.06.2015
DO 10 SATI
USLUGA SARADNJE NA REALIZACIJI PROJEKTA HALO BEBA VNU 17-II-17/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
09.07.2015
DO 10 SATI
NABAVKA REAGENSA ZA DOBROVOLJNO TESTIRANJE NA HIV MNR 09-I-70/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
23.06.2015
DO 10 SATI
INVESTICIONI RADOVI I POVEZIVANJE NOVOIZGRAĐENE TRAFOSTANICE NA ELEKTROENERGETSKI SISTEM OBE ZGRADE ZAVODA MNG 03-III-2/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


IZMENA KON DOK 1


OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
18.06.2015
DO 10 SATI
NABAVKA RASHLADNIH UREĐAJA (PO PARTIJAMA) MNR 07-II-50/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


IZMENA KON DOK 1


POJAŠNJENJE 2


IZMENA KON DOK 2


OBAVEŠTENJE PRODUŽETAK ROKA


OBEVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
19.06.2015
DO 10 SATI
 
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNR 14-I-9/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


IZMENA KON DOK 1


IZMENA KON DOK 2


POJAŠNJENJE 2


IZMENA KON DOK 3


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
06.07.2015.
DO 10 SATI
USLUGE PODUGOVORENIH/UGOVORENIH ISPITIVANJA VAN OBLASTI AKREDITACIJE LABORATORIJE VNU 15-II-26/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENO UGOVORU
30.06.2015.
DO 10 SATI
RADOVI NA OBJEKTU, TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA ZAVODA VNG 13-III-1/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
29.06.2015.
DO 10 SATI
USLUGA FIKSNE TELEFONIJE VNU 12-II-40/15 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


POJAŠNJENJE 1


IZMENA KON DOK 1


POJAŠNJENJE 2


POJAŠNJENJE 3


IZMENA KON DOK 2


OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA


POJAŠNJENJE 4


OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP
24.06.2015
DO 10 SATI
NABAVKA TONERA SA USLUGOM PREUZIMANJA ISTROŠENIH VNR 10-I-11/15 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


IZMENA KON DOK 1


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
22.06.2015
DO 10 SATI
NABAVKA POSUDA ZA UZORKOVANJE NAMIRNICA (PO PARTIJAMA) MNR 05-I-33/15 Dokumentacija
PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


IZMENA KON DOK 1


OBAVEŠTENJE PRODUŽETAK ROKPITANJA I ODGOVORI 2IZMENA KON DOK 2


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
28.05.2015.
DO 10 SATI


01.06.2015
DO 10 SATI
USLUGA ODRŽAVANJA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA I ODRŽAVANJE I OTKLANJANJE KVAROVA NA SISTEMU BOJLERA TOPLE VODE (PO PARTIJAMA) MNU 04-II-10/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
28.05.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA TESTOVA ZA ELFA DIJAGNOSTIKU (PO PARTIJAMA) VNR 11-I-17/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
17.06.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA MEDICINSKE PLASTIKE VNR 07-I-14/15 Dokumentacija


IZMENA KON DOK 1


POJAŠNJENJE 1


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
17.06.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA VNR 09-I-1/15 Dokumentacija

POJAŠNJENJE 1


IZMENA KON DOK 1


POJAŠNJENJE 2


POJAŠNJENJE 3


IZMENA KON DOK 2


OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
18.06.2015
DO 10 SATI
NABAVKA RADNE I ZAŠTITNE OPREME ZA RAD VNR 08-I-68/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
16.06.2015
DO 10 SATI
USLUGA PRANJA I PEGLANJA VEŠA MNU 06-II-12/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
25.05.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA LICENCNOG SOFTVERA-LEGALIZACIJA VNR 06-I-12/15 Dokumentacija

POJAŠNJEN JE 1


IZMENA KON DOK 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
15.06.2015
DO 10 SATI
ODRŽAVANJE VOZILA (AUTOMEHANIČARSKE, AUTOLAKIRERSKE I AUTOLIMARSKE USLUGE)-ZAMENA DELOVA VNU 05-II-11/15 Dokumentacija

IZMENA KON DOK 1

POJAŠNJENJE 2


IZMENA KON DOK 2


POJAŠNJENJE 3


IZMENA KON DOK 3


POJAŠNJENJE 4


IZMENA KON DOK 4


POJAŠNJENJE 5


IZMENA KON DOK 5

POJAŠNJENJE 6


IZMENA KON DOK 6


POJAŠNJENJE 7


POJAŠNJENJE 8


POJAŠNJENJE 9


POJAŠNJENJE 10

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
15.06.2015.
DO 10 SATI
USLUGA RAZVOJA I ODRŽAVANJA POSTOJEĆE INFORMACIONOG SISTEMA ZAVODA PREG 01-II-25/15 OBAVEŠTENJE O POK. POST

Dokumentacija


ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE
08.05.2015
DO 10 SATI
ODRŽAVANJE/SERVISIRANJE/ETALONIRANJE/REZERVNI DELOVI-MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA-KALIBRACIJA/VERIFIKACIJA OPREME (PO PARTIJAMA-1.2.27) PRETHODNO OBAVESTENJE USLUGA
USLUGA MOBILNE TELEFONIJE MNU 01-II-2/15 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


IZMENA KON DOK


OBAVEŠTENJE PRODUŽETAK ROKA


PITANJA I ODGOVORI 2


IZMENA KON DOK 2


PITANJA I ODGOVORI 3


OBAVEŠTENJE
15.04.2015
DO 10 SATI

14.04.2015
DO 10 SATI
NABAVKA VAKCINA (PO PARTIJAMA) VNR 04-I-39/15 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


IZMENA KON. DOK


OBAVEŠTENJE
20.04.2015
DO 10 SATI
NABAVKA ZAŠTITE INFORMACIONOG SISTEMA MNR 02-I-13/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
23.03.2015
DO 10 SATI
NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA UZORKOVANJE SUSPENDOVANIH ČESTICA, FILTRACIJU I MEMBRANFILTRACIJU (PO PARTIJAMA) VNR 03-I-28/15 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


IZMENA KON DOK

PITANJA I ODGOVORI 2


PITANJA I ODGOVORI 3


IZMENA KON DOK 2

PITANJA I ODGOVORI 4


OBAVEŠTENJE
09.04.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA GORIVA ZA VOZILA VNR 02-I-04/15 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


IZMENA KON DOK


OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA


OBAVEŠTENJE
06.04.2015
DO 10 SATI

03.04.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA NISKOM NAPONU VNR 01-II-6/15 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
02.04.2015.
DO 10 SATI
NABAVKA PRAVNIH USLUGA MNU 31-IV-1/14 Dokumentacija


PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


OBAVEŠTENJE ZZP


OBAVEŠTENJE OBUSTAVA POST
29.12.2014. DO 10 SATI
NABAVKA OPREME ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) MNR30-II-16/14 Dokumentacija

PITANJA IODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


OBAVEŠTENJE
11.12.2014
DO 10 SATI
NABAVKA TESTOVA ZA BIOLOŠKU KONTROLU STERILIZACIJE MNR 29-I-11/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
11.12.2014
DO 10 SATI
NABAVKE SERTIFIKOVANIH MATERIJALA/KALIBRACIONI RASTVORI (PO PARTIJAMA) VNR 38-I-19/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE O ZU
30.12.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA TESTOVA ZA PARAZITOLOŠKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) MNR 28-I-8/14 Dokumentacija

ISPRAVKA DOKUMENTACIJE 0412


OBAVEŠTENJE

08.12.2014
DO 10 SATI
NABAVKA OPREME ZA MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) MNR 27-II-14/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1OBAVEŠTENJE
08.12.2014
DO 10 SATI
ODRŽAVANJE/SERVISIRANJE/ETALONIRANJE/REZERVNI DELOVI-MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA-ETALONIRANJE/KALIBRACIJA/VERIFIKACIJA OPREME (PO PARTIJAMA) VNU 37-IV-09/14 Dokumentacija

ISPRAVKA DOKUMENTACIJE
0212


PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE O ZU
29.12.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA KOLONA ZA PRIPREMU I PREČIŠĆAVANJE UZORAKA ZA HEMIJASKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) VNR 36-I-14/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


ISPRAVKA KON. DOKPITANJA I ODGOVORI 2


OBAVEŠTENJE O ZU
26.12.2014
DO 10 SATI
NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DECU RADNIKA GZZJZ MNR 26-XII-1/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
05.12.2014
DO 10 SATI
NABAVKA OSTALOG POTROŠNOG MEDICINSKOG I LABORATORIJSKOG MATERIJALA (PO PARTIJAMA) MNR 25-I-37/14 Dokumentacija


OBAVEŠTENJE
05.12.2014
DO 10 SATI
NABAVKA HEMIKALIJA, RASTVARAČA, INDIKATORA (PO PARTIJAMA) VNR 35-I-12/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


ISP.KON.DOK


PITANJA I ODGOVOR 2ISP.KON.DOK


OBAVEŠTENJE ZZP


OBAVEŠTENJE O ZU
25.12.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA AUTOMATIZOVANOG APARATA ZA OPŠTU LABORATORIJSKU UPOTREBU ELISA TEHNIKOM VNR 34-II-10/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
24.12.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA TESTOVA ZA ELISA DIJAGNOSTIKU I POTVRDNI TESTOVI (WESTERN BLOT) VNR 33-I-5/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1PITANJA I ODGOVORI 2


OBAVEŠTENJE ZPP


PITANJA I ODGOVORI 3OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA


PITANJA I ODGOVORI 4


OBAVEŠTENJE O ZU
22.12.2014.
DO 10 SATI


23.02.2015. DO 10 SATI
NABAVKA UREĐAJA ZA DIREKTNO ODREĐIVAWE ŽIVE BEZ PRETHODNOE PRIPREME UZORAKA DIGESTIJOM U SAGLASNOST SA METODOM EPA 7473 I ASTM D-6722 VNR 32-II-2/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVOR 1


OBAVEŠTENJE
19.12.2014.
DO 10 SATI
OSIGURANJE ZA 2015. GODINU(PO PARTIJAMA) VNU 31-IV-31/14 Dokumentacija

PITANJA IODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


PITANJA I ODGOVORI 3


OBAVEŠTENJE
18.12.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU (po partijama-partija 4.) VNR 30-III-18/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


PITANJA I ODGOVORI 3


OBAVEŠTENJE
17.12.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA HRANLJIVIH PODLOGA, SELEKTIVNIH DODATAKA (INHIBITORI) (PO PARTIJAMA) VNR 29-I-2/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVOR 2


OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA


ISPRAVKA DOKUMENTACIJE


PITANJA I ODGOVORI 5


PITANJA I ODGOVORI 6


PITANJA I
ODGOVORI 7


AŽURIRANA ISPRAVKA KON. DOK


PITANJE I
ODGOVORI 8


OBAVEŠTENJE O ZU
22.12.2014
DO 10 SATI

12.12.2014.
DO 10 SATI

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA (PO PARTIJAMA) VNR 28-I-36/14
Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
01.12.2014.
DO 10 SATI
USLUGE ODRŽAVANJA GREJANJA MNU 24-IV-23/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
21.10.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA KESA ZA PRIPREMU UZORAKA NAMIRNICA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU I DRUGI MATERIJAL MNR 23-I-28/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
21.10.2014
DO 10 SATI
NABAVKA KONTROLNIH SOJEVA KWIK-STIK MICROBIOLOGICS ILI ODGOVARAJUĆI (PO PARTIJAMA) MNR 22-I-9/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
17.10.2014
DO 10 SATI
ŠTAMPARSKE USLUGE (PO PARTIJAMA) VNU 27-IV-25/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


PITANJA I ODGOVORI 3


PITANJA I ODGOVORI 4


PITANJA I ODGOVORI 5


OBAVEŠTENJE
30.10.2014
DO 10 SATI
NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA GASNU HROMATOGRAFIJU GC AGILENT (PO PARTIJAMA) VNR 26-I-33/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
29.10.2014.
DO 10 SATI
RADOVI NA OBJEKTU (PO PARTIJAMA) VNG 25-V-1/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
28.10.2014.
DO 10 SATI
USLUGA ODRŽAVANJA INSTALACIONIH SISTEMA U ZGRADI (PO PARTIJAMA) VNU 24-IV-12/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
23.10.2014
DO 10 SATI
USLUGA ODRŽAVANJA DRUGE NEMEDICINSKE OPREME (PO PART. SAMO PART.2) VNU 23-IV-11/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
22.10.2014. DO 10 SATI
NABAVKA PODUGOVORENIH/UGOVORENIH ISPITIVANJA VAN OBLASTI AKREDITACIJE LABORATORIJE (PO PARTIJAMA, 4,5,6,7,8,12) VNU 22-IV-5/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
20.10.2014.
DO 10 SATI
USLUGE ORGANIZACIJE PRIGODNIH PROGRAMA, OBELEŽAVANJE JUBILEJA I SLIČNO MNU 21-VI-5/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
26.09.2014
NABAVKA I MONTAŽA APARATA ZA UPRAVLJANJE REDOVIMA NA ODELJENJU ZA SANITARNI NADZOR-ANTI VANDAL MNR 20-III-25/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
25.09.2014
NABAVKA STAKLENIH CEVČICA SA ADSORBENTOM ZA TERMALNI DESORBER /GC/FID MNR 19-I-30/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
31.07.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA UZORKOVANJE SUSPENDOVANIH ČESTICA MNR 18-I-17/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
30.07.2014.
DO 10 SATI
NABAVKE PRIBORA ZA UZORKOVANJE AKROLEINA I FORMALDEHIDA IZ AMBIJENTALNOG VAZDUHA MNR 17-I-31/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
29.07.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA SERTIFIKOVANOG REFRENTNOG MATERIJALA/KALIBRACIONI RASTVORI (PO PARTIJAMA) MNR 16-I-20-21/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
24.07.2014. DO 10 SATI
USLUGA INTERNETA MNU 15-IV-29/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


OBAVEŠTENJE
18.07.2014.
DO 10 SATI
ODRŽAVANJE/SERVISIRANJE/ETALONIRANJE/REZERVNI DELOVI -MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA (PO PARTIJAMA) VNU 21-IV-9/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


PITANJA I ODGOVORI 3


PITANJA I ODGOVORI 4OBAVEŠTENJE
07.08.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA ANTIBIOTIKA ZA IZRADU ANTIBIOGRAMA MNR 14-I-3/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
16.07.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA OPREME ZA UZORKOVANJE I ANALIZU VODE NA TERENU MNR 13-III-27/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
15.07.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA OPREME ZA POTENCIOMETRIJSKA MERENJA (PO PARTIJAMA) MNR 12-II-17/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
11.07.2014.
DO 10 SATI
USLUGA PREUZIMANJA I RECIKLIRANJA OTPADA/IZVOZ OPASNOG OTPADA MNU 11-IV-18/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1OBAVEŠTENJE
10.07.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA VAKCINA (PO PARTIJAMA) MNR 10-I-35/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
08.07.2014
DO 10 SATI
NABAVKA AUTOMATSKIH PIPETA, PIPETORA I NASTAVAKA VNR 20-I-26/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


PITANJA I ODGOVORI 3


OBAVEŠTENJE
25.07.2014
DO 10 SATI
NABAVKA LABORATORIJSKOG POSUĐA I PRIBORA VNR 19-I-25/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
23.07.2014
DO 10 SATI
USLUGA REGRUTOVANJA KADROVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE VNU 18-IV-22/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
21.07.2014
DO 10 SATI
USLUGA SARADNJE NA REALIZACIJI PROJEKTA HALO BEBA Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
17.07.2014.
DO 10 SATI
USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA RAČUNARSKE OPREME, SERVERA, ŠTAMPAČA, KOMPJUTERSKE MREŽE I FOTOKOPIR APARATA (PO PARTIJAMA) VNU 16-IV-10/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORA 2

PITANJA I ODGOVORI 3


PITANJA I ODGOVORI 4


OBAVEŠTENJE
14.07.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA GASNU HROMATOGRAFIJU GC AGILENT (PO PARTIJAMA) VNR15-I-33/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI
09.07.2014.
DO 10 SAT
ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE SOFTVERSKE APLIKACIJE ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE I NARODNU KUHINJU I PROGRAMA ZA VODE I OTPADNE VODE PREG. 014-IV-8-3-8/14 Dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE
09.06.2014
DO 10 SATI
NABAVKA VREĆA ZA ODLAGANJE MEDICINSKOG OTPADA MNR 09-III-19/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
10.06.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA FILTER PAPIRA MNR 08-I-15/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I
ODGOVORI 2


OBAVEŠTENJE
09.06.2014
DO 10 SATI
NABAVKA PODUGOVORENIH/UGOVORENIH ISPITIVANJA VAN OBLASTI AKREDITACIJE LABORATORIJE (PO PARTIJAMA) VNU 14-IV-5/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
26.06.2014
DO 10 SATI
ODRŽAVANJE/SERVISIRANJE/ETALONIRANJE/REZERVNI DELOVI-MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA-KALIBRACIJA/VERIFIKACIJA OPREME (PO PARTIJAMA-1.2.5) PRETHODNO OBAVEŠTENJE  
NABAVKA HRANLJIVIH PODLOGA, SELEKTIVNI DODACI (INHIBITORI), KRV, SERUM (PO PARTIJAMA-1.1.2) PRETHODNO
OBAVEŠTENJE
 
ZAKUP NESTAMBENOG PROSTORA MNU 07-IV-16/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
13.05.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA MIKROTALASNE PEĆI ZA PRIPREMU UZORAKA HRANE RADI ANALIZE NA SADRŽAJ METALA VNR 13-II-1/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
26.05.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA MEDICINSKOG MATERIJALA VNR 12-I-34/14 Dokumentacija
PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2

PITANJA I
ODGOVORI 3


OBAVEŠTENJE
16.05.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA TESTOVA ZA HPK MNR 06-I-24/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
24.04.2014
DO 10 SATI
NABAVKA SREDSTAVA ZA BAKTERIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU URINARNIH INFEKCIJA SA PODLOGOM MNR 05-I-42/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
24.04.2014
DO 10 SATI
NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU (PO PARTIJAMA) VNR 11-III-18/14 Dokumentacija

ISPRAVKA KON DOK 1


OBAVEŠTENJE
12.05.2014.
DO 10 SATI
NABAVKA REAGENSA ZA DOBROVOLJNO TESTIRANJE NA HIV (PO PARTIJAMA) MNR 04-I-43/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
22.04.2014.
DO 10 SATI
USLUGA PRANJA VEŠA MNU 03-IV-20/14 Dokumentacija

PITANJA I
ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
22.04.2014
DO 10 SATI
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA VNR 10-III-17/14 Dokumentacija
OBAVEŠTENJE
09.05.2014
DO 10 SATI
USLUGE ODRŽAVANJA INSTALACIONIH SISTEMA U ZGRADI (PO PARTIJAMA) VNU 09-IV-12/14 Dokumentacija

PITANJA I
ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


PITANJA I ODGOVORI 3


OBAVEŠTENJE
08.05.2014
DO 10 SATI
USLUGE ODRŽAVANJA DRUGE NEMEDICINSKE OPREME (PO PARTIJAMA) VNU 08-IV-11/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
07.05.2014
DO 10 SATI
USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA OBJEKTA MNU 02-IV-21/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
ZZP


OBAVEŠTENJE
28.03.2014
DO 10 SATI
USLUGA REGRUTOVANJA KADROVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE VNU 07-IV-22/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE ZPP


OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
17.04.2014
DO 10 SATI
USLUGA SAVETOVANJA U OBLASTI JAVNIH NABAVKI MNU 01-IV-32/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE ZZP

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
21.03.2014. DO 10 SATI
NABAVKA AGLUTINIRAJUĆIH TESTOVA/SERUMA/DIJAGNOSTIČKIH TESTOVA/DISKOVA (PO PARTIJAMA) VNR 06-I-10/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
18.03.2014.
DO 10 SATI
ODRŽAVANJE VOZILA VNU 05-IV-13/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
14.03.2014
DO 10 SATI
NABAVKA TESTOVA ZA ELFA DIJAGNOSTIKU(PO PARTIJAMA) VNR 04-I-4/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
10.03.2014.
DO 10 SATI

NABAVKA MEDICINSKE PLASTIKE VNR 03-I-1/14
Dokumentacija

IZMENA KON. DOK.1


PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
06.03.2014
DO 10 SATI
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA NISKOM NAPONU VNR 02-IV-28/14 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
03.03.2014. DO 10 SATI
NABAVKA GORIVA ZA VOZILA VNR 01-III-20/14 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
28.02.2014. DO 10 SATI
USLUGA STAKLODUVAČA (PO PARTIJAMA) MNU 42/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


OBAVEŠTENJE
30.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA MOBILNOG UZORKIVČA VAZDUHA ZA MIUKROBIOLOŠKI MONITORING MNR 41/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
25.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA BULK PAKOVANJA ZA PRIPREMU UZORAKA ZA ANALIZU NA GC-U MNR 40/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
24.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA DISKOVA ZA EKSTRAKCIJU ORGANSKIH POLUTANATA IZ VODE I HRANE MNR 39/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
23.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA AUTOSAMPLERA (KOMPATIBILAN ZA GC/FID, AGILENT 7890+GERSTEL TDS 3) MNR 38/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
16.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA KOLONA ZA PREČIŠĆAVANJE UZORAKA ZA ANALIZU MIKOTOKSINA U NAMIRNICAMA VNR 27/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


OBAVEŠTENJE ZZP


OBAVEŠTENJE
30.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA GOTOVIH HRANLJIVIH PODLOGA ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I GOTOVIH PODLOGA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU (PO PARTIJAMA) VNR 24/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI 2


PITANJA I ODGOVORI 3


PITANJA I ODGOVORI 4


OBAVEŠTENJE
26.12.2013 DO 10 SATI
NABAVKA KOMPRIMOVANIH GASOVA I ZAKUP BOCA POD PRITISKOM (PO PARTIJAMA) VNR 26/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
25.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA GASNOG HROMATOGRAFA SA MASENIM DETEKTOROM I AUTOINJEKTOROM VNR 25/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZZP


OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA


OBAVEŠTENJE
24.12.2013. DO 10 SATI


20.03.2014. DO 10 SATI
ODRŽAVANJE / SERVISIRANJE / ETALONIRANJE / REZERVNI DELOVI - MED.I LAB.OPREMA... (PO PARTIJAMA) VNU 23/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


OBAVEŠTENJE
23.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA KOLONA ZA PREČIŠĆAVANJE UZORAKA (PO PARTIJAMA) MNR 37/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI


OBAVEŠTENJE
29.11.2013. DO 10 SATI
NABAVKA APARATA ZA AUTOMATSKU IDENTIFIKACIJU MIKROORGANIZAMA U HUMANOJ MEDICINI I MEDICINSKOJ EKOLOGIJI NA BAZI MASENE SPEKTROFOTOMETRIJE VNR 22/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI


OBAVEŠTENJE
17.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APARATE (PO PARTIJAMA) VNR 19/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI 2


OBAVEŠTENJE
16.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA HEMIKALIJA, RASTVARAČA, INDIKATORA (PO PARTIJAMA) VNR 16/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI 1


PITANJA I ODGOVORI 2


OBAVEŠTENJE
13.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA SERTIFIKOVANIH REFERENTNIH MATERIJALA/KALIBRACIONI RASTVORI (PO PARTIJAMA) MNR 36/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI


OBAVEŠTENJE
25.11.2013. DO 10 SATI
NABAVKA TONERA SA USLUGOM PREUZIMANJA ISTROŠENIH (PO PARTIJAMA) VNR 17/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE
10.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DECU RADNIKA ZAVODA MNR 35/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI


OBAVEŠTENJE
19.11.2013. DO 10 SATI
OSIGURANJE ZA 2014. GODINU (PO PARTIJAMA) VNU 18/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI


OBAVEŠTENJE
06.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA VAKCINA (PO PARTIJAMA) VNR 15/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI


OBAVEŠTENJE
04.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA TESTOVA ZA ELISA DIJAGNOSTIKU I POTVRDNI TESTOVI (WESTERN BLOT) (PO PARTIJAMA) VNR 14/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI


OBAVEŠTENJE
03.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA SOFTVERSKIH LICENCI VNR 13/13 Dokumentacija

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI


OBAVEŠTENJE
02.12.2013. DO 10 SATI
NABAVKA VOZILA VNR 12/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
26.11.2013. DO 10 SATI
NABAVKA TESTOVA ZA SANITARNO-MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU (PO PARTIJAMA) VNR 11/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
18.11.2013. DO 10 SATI
NABAVKA AUTODELOVA I SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE VOZILA (PO PARTIJAMA) VNR 10/13 Dokumentacija
PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI


PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
15.11.2013. DO 10 SATI
NABAVKA TESTOVA ZA PARAZITOLOŠKA ISPITIVANJA (PO PARTIJAMA) Dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
23.07.2013. DO 10 SATI
SARADNJA NA IZRADI PODLOGA ZA REALIZACIJU PROJEKTA FINANSIRANJA OD STRANE RZZO-A MNU 28/13
 
Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
19.09.2013. DO 10SATI
NABAVKA TESTOVA ZA BIOLOŠKU KONTROLU STERILIZACIJE MNR 29/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
23.09.2013. DO 10 SATI
USLUGA KETERINGA I ORGANIZACIJE PRIGODNIH PROGRAMA MNU 31/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
25.09.2013. DO 10 SATI
NABAVKA ANTIBIOTIKA ZA IZRADU ANTIBIOGRAMA MNR 30/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
26.09.2013. DO 10 SATI
NABAVKA ROBE ZA BIFE ZAVODA MNR 32/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
04.10.2013. DO 10 SATI
ZAMENA ELEKTRO-ORMANA SA ZAMENOM SVIH SKLOPOVA I OSIGURAČA MNG 33/13 Dokumentacija
PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE
07.10.2013. DO 10 SATI
ODRŽAVANJE GREJANJA MNU 34/13 Dokumentacija

OBAVEŠTENJE
07.10.2013. DO 10 SATI

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351