Кадрови

У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 159/2020), корисник јавних средстава је у обавези да податке о броју запослених и радно ангажованих лица учини јавно доступним, истицањем на својој интернет презентацији или на други одговарајући начин.

Горе наведени подаци треба да садрже: број систематизованих радних места према нивоу квалификација, укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација, број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа), укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години, укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години, укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години, као и укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години.

Табеле које обухватају тражене податке дате се у оквиру ПРМ обрасца који чини саставни део Уредбе.

На основу ове Уредбе, Градски завод за јавно здравље Београд, као корисник јавних средстава је у обавези да објављује тражене податке у оквиру табела које се налазе у прилогу. Табеле садрже податке на месечном нивоу и објављују се почетком текућег месеца за претходни месец.

2021.
2022.
2023.
2024.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351