Kadrovi

U skladu sa članom 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS 159/2020), korisnik javnih sredstava je u obavezi da podatke o broju zaposlenih i radno angažovanih lica učini javno dostupnim, isticanjem na svojoj internet prezentaciji ili na drugi odgovarajući način.

Gore navedeni podaci treba da sadrže: broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija, ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme prema nivou kvalifikacija, broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa), ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini, ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini, ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini, kao i ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini.

Tabele koje obuhvataju tražene podatke date se u okviru PRM obrasca koji čini sastavni deo Uredbe.

Na osnovu ove Uredbe, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, kao korisnik javnih sredstava je u obavezi da objavljuje tražene podatke u okviru tabela koje se nalaze u prilogu. Tabele sadrže podatke na mesečnom nivou i objavljuju se početkom tekućeg meseca za prethodni mesec.

2021.
2022.
2023.
2024.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351