Centar za mikrobiologiju

Poslovi  iz oblasti mikrobiologije i parazitologije se obavljaju u Centru za mikrobiologiju. Centar čine tri jedinice:

  • Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja
  • Jedinica za kliničko-dijagnostičko testiranje
  • Jedinica za molekularnu dijagnostiku


Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja se bavi zdravstvenim nadzorom nad određenim kategorijama stanovništva u domenu sprečavanja pojave zaraznih bolesti i praćenja kliconoštva, na način propisan zakonskom regulativom (Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, "Sl. glasnik RS", br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), kao i nadzorom prema epidemiološkim indikacijama.
 
Jedinicu za kliničko-dijagnostičko testiranje čine tri odseka:

  • Odsek za bakteriološku dijagnostiku
  • Odsek za virusološku dijagnostiku
  • Odsek za parazitološku dijagnostiku


Jedinica za kliničko-dijagnostičko testiranje  se bavi bakteriološkim, virusološkim i parazitološkim ispitivanjem različitih uzoraka humanog porekla. Ispitivanje se vrši direktno (kultivisanjem mikroorganizama, mikroskopskim pregledom itd) ili indirektno (različitim serološkim tehnikama za dokazivanje prisustva antigena ili antitela). Širok opseg dijagnostičkih procedura koji se izvodi u Jedinici za kliničko-dijagnostičko testiranje u velikoj meri zadovoljava potrebe korisnika.

Jedinica za molekularnu dijagnostiku se bavi primenom molekularnih tehnika za identifikaciju i karakterizaciju infektivnih agenasa (bakterija, virusa, parazita, gljivica), prouzrokovača različitih poremećaja zdravlja u humanoj populaciji. Molekularne tehnike se baziraju na analizi genoma infektivnih agenasa, čime se postiže visoka senzitivnost i specifičnost u dijagnostici istih.

U Jedinici za molekularnu dijagnostiku radimo PCR analize u realnom vremenu (engl. Real-time PCR) za RNK i DNK patogene, sa mogućnošću kvalitativnog i kvantitativnog izražavanja rezultata.

Kontakt telefoni:

Rukovodilac Centra:
Dr Branislava Zlatar, spec. mikrobiologije i parazitologije  
2078-709
Glavni tehničar Centra za mikrobiologiju:
Žanet Gostović, v. lab.teh 
2078-711
Načelnik Jedinice za mikrobiologiju javnog zdravlja:
Dr Suzana Živadinović-Tasić, spec. mikrobiologije i parazitologije
2078-755
Načelnik Jedinice za kliničko-dijagnostičko testiranje:
Dr Danka Purtić Kljajić, spec. mikrobiologije i parazitologije 
2078-708
Načelnik Jedinice za molekularnu dijagnostiku:
dr sci.med Tijana Relić, spec. mikrobiologije i parazitologije
2078-701
Šef odseka za bakteriološku dijagnostiku:
Dr Aleksandar Damjanović, spec. mikrobiologije i parazitologije
2078-755
Šef Odseka za serološku i biohemijsku dijagnostiku:
Dr Hranislav Kačarević, spec. mikrobiologije i parazitologije  
2078-708
Odsek za parazitološku dijagnostiku: 2078-702

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351