Higijena cenovnik

Datum objave cenovnika - Higijena 14.07.2022.

Analize VODE ZA PIĆE prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ,  br. 42/98 i 44/99 i „Službeni glasnik RS“, broj 28/2019)

Osnovni „A“ obim cena 5200, 00 RSD obuhvata analizu sledećih parametara:
- Na terenu: slobodan hlor RCl₂,  temperatura
- U laboratoriji: Amonijak NH₃,  Boja,  Elektrolitička provodljivost na 20°C,  Hloridi Cl⁻,  Miris,  Mutnoća,  Nitrati NO₃⁻,  Nitriti NO₂⁻,  pH vrednost,  Suvi ostatak na 105°C,  Utrošak KMnO₄,  Gvožđe Fe,  Mangan Mn
- Mikrobiološka analiza

Prošireni „B“ obim cena 27000, 00 RSD obuhvata analizu sledećih parametara
- Na terenu: slobodan hlor RCl₂, temperatura
- U laboratoriji: Amonijak NH₃,  Boja,  Elektrolitička provodljivost na 20°C,  Hloridi Cl⁻,  Miris,  Mutnoća,  Nitrati NO₃⁻,  Nitriti NO₂⁻,  pH vrednost,  Suvi ostatak na 105°C,  Utrošak KMnO₄,  Gvožđe Fe,  Mangan Mn,  Zasićenje kiseonikom, Deterdženti anjonski, Fenoli, Indeks ugljovodonika C10-C40, Ugljovodonici poreklom iz benzina C6-C10, Ugljovodonici poreklom iz dizela C10-C28,  Aluminijum, Bromoform,  Dibromhlormetan,  Dihlorbrommetan, Hloroform, 1, 1, 1-trihloretan, 1, 1, 2, 2-tetrahloretan, 1, 1-dihloretan, 1, 2-dibrom-3-hlorpropan, 1, 2-dibrometan, 1, 2-dihloretan, Dihlormetan, Ugljentetrahlorid, 1, 1-dihloreten, 1, 2-dihloreten, Tetrahloreten,  Trihloreten, Vinilhlorid, 1, 2-dihlorbenzol, 1, 3-dihlorbenzol, 1, 4-dihlorbenzol
- Mikrobiološka (bakteriološka) analiza
- Biološka (paraziti, alge, gljive) analiza

Veliki „B“ obim bez radiološkog ispitivanja cena 48.000,00 RSD obuhvata analizu sledećih parametara u jednom uzorku vode:

- Na terenu: Slobodan hlor RCl₂, Kiseonik O₂, pH vrednost, Temperatura, Zasićenje kiseonikom
- U laboratoriji: Amonijak NH₃, Bikarbonati HCO₃⁻, Boja, Boja prividna, Bor B, Bromidi Br⁻, Cijanidi CN⁻, Elektrolitička provodljivost na 20°C, Fluoridi F⁻, Hloridi Cl⁻, Jodidi J⁻, Karbonati CO₃⁻², Karbonatna tvrdoća, Kiseonik O2, m-alkalitet, Miris, Mutnoća, Nekarbonatna tvrdoća, Nitrati NO₃⁻, Nitriti NO₂⁻, Ortofosfati  mg/l P, p-alkalitet, pH vrednost, Silikati SiO₂, Slobodan hlor RCl₂, Sulfati SO₄⁻², Suvi ostatak na 105°C, Suvi ostatak na 180°C, Suvi ostatak na 260°C, Ugljendioksid CO₂, Ukupna tvrdoća, Utrošak KMnO₄, UV absorpcija na 254nm, Vodonik sulfd H₂S, Zasićenje kiseonikom, Deterdženti anjonski, Fenoli, Indeks ugljovodonika C10-C40, Ugljovodonici poreklom iz benzina C6-C10, Ugljovodonici poreklom iz dizela C10-C28, Ukupni organski ugljenik TOC, Arsen As, Živa Hg, Aluminijum Al, Bakar Cu, Barijum Ba, Cink Zn, Gvožđe Fe, Hrom Cr, Kadmijum Cd, Litijum LI, Mangan Mn, Nikl Ni, Olovo Pb, Stroncijum Sr, Kalcijum Ca, Kalijum K, Magnezijum Mg, Natrijum Na, Antimon Sb, Selen Se, 2, 4-D, Alahlor, Aldrin, Bentazon, DDT, Heksahlorbenzol, Heptahlor/Heptahlorepoksid, Heptahlorepoksid, Hlortoluron, Izoproturon, Karbofuran, Lindan, MCPA, Metolahlor, Molinat, Pendimetalin, Pentahlorfenol, Permetrin, Piridat, Simazin, Trifluralin, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6-heptahlorbifenil, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6-oktahlorbifenil, 2, 2, 3, 4, 6-pentahlorbifenil, 2, 2, 4, 4, 5, 6-heksahlorbifenil, 2, 2, 4, 4-tetrahlorbifenil, 2, 3-dihlorbifenil, 2, 4, 5-trihlorbifenil, 2-hlorobifenil, Ukupni polihlorovani bifenili, Benzo (a) piren, Benzo 1, 12 – perilen, Benzo 11, 12-fluoranten, Benzo 3, 4-fluoranten, Fluoranten, Indeno (1, 2, 3-cd) piren, Ukupni policiklični aromatični ugljovodonici, 1, 1, 1-trihlor-2-propanon, 1, 1-dihlor-2-propanon (DCP), Bromhloracetonitril (BCAN), Dibromacetonitril (DBAN), Dihloracetonitril (DCAN), Hlorpikrin (CP), Trihloracetonitril TCAN, Bromoform, Dibromhlormetan, Dihlorbrommetan, Hloroform, 1, 1, 1-trihloretan, 1, 1, 2, 2-tetrahloretan, 1, 1-dihloretan, 1, 2-dibrom-3-hlorpropan, 1, 2-dihloretan, Dihlormetan, Ugljentetrahlorid, 1, 1-dihloreten, 1, 2-dihloreten, Tetrahloreten, Trihloreten, 1, 2-dihlorbenzol, 1, 3-dihlorbenzol, 1, 4-dihlorbenzol, Benzol, Etilbenzol, Ksilol, Stirol, Toluol, Vinilhlorid
- Mikrobiološka (bakteriološka) analiza
- Biološka (paraziti,  alge,  gljive) analiza

Usluga radiološke analize koju vrši podugovarač po jednom uzorku vode iznosi:

α i β aktivnost - 7.200,00 RSD

ɣ- aktivnost – 9.600,00 RSD

Izlazak na teren se dodatno naplaćuje i obračunava se u skladu sa udaljenošću lokacije na kojoj se obavlja uzorkovanje.

Administrativne usluge i štampanje izveštaja - po izveštaju - 670,00 RSD

Cene fizičko-hemijskih analiza otpadnih voda u RSD:
1. Temperatura 100,00  
2. pH vrednost,  potenciometrijsk 300,00  
3. Elektrolitička provodljivosti, konduktometrijski 300,00  
4. Ostatak posle isparavanja na 105°C / 180°C,  gravimetrijski 350,00  
5. Sedimentne materije,  gravimetrijski 250,00  
6. Suspendovane materije,  gravimetrijski 350,00  
7. Potrošnja kalijum-permanganata 400,00  
8. Hemijska potrošnja kiseonika (preko K2Cr2O7) 650,00  
9. Kiseonik,  oksimetrom 400,00  
10. Biohemijska potrošnja kiseonika,  oksimetrom 600,00  
11. Amonijak 400,00  
12. Nitriti 400,00  
13. Nitrati 400,00  
14. Hloridi  250,00  
15. Sulfati,  turbidimetrijski 450,00  
16. Orto fosfati,  spektrofotometrijski 400,00  
17. Anjonski deterdženti (ABS),  spektrofotometrijski 1.000,00  
18. Fenolni indeks,  spektrofotometrijski 1.300,00  
19. Sulfidi,  spektrofotometrijski 400,00  
20. Ukupni organski ugljenik,  UV-IR tehnika 1000,00  
21. Određivanje katjona i anjona tehnikom jonske hromatografije (Li+,  Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH3,  F-, Cl-,  Br-,  NO3-, NO2-, SO4 2-) po parametru 500,00  
22. Ukupne masti po Soxhlet-u 1.150,00  
   
Teški metali:  
Priprema uzoraka za određivanje metala  
23. Konzerviranje uzorka na pH≤2 200,00  
24. Kisela digestija,  na grejnoj ploči 450-800,00  
25. Kisela digestija,  mikrotalasnom tehnikom 600-900,00  
26. Analiza metala iz pripremljenog uzorka,  ICP-OES analiza svi sem (As, Hg, Sb,  Se) 1.200,00  
27. Analiza metala iz pripremljenog uzorka,  hidridna ili tehnika hladnih para (As, Hg, Sb) 1.000,00  
   
Cene analiza površinskih voda u RSD:  
Uzorkovanje površinskih voda uže područje grada(1 1.800,00
Uzorkovanje površinskih voda šire područje grada(1 2.700,00
Pregled i stručno mišljenje fizičko-hemijske i mikrobiološke analize površinskih voda 3.500,00
Analiza seta fizičko-hemijskih parametara prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“,  br 50/2012)(2 27.550,00
Analiza sedimenta prirodnih i veštačkih vodotoka uz davanje ocene o mogućnosti odlaganja sedimenta(2 (bez troškova uzorkovanja) 103.500,00

1) Uzorkovanje sa obale
2) Navedene cene su date orjentaciono i podložne su promena na osnovu specifičnih zahteva stranke u pogledu obima zahtevanih analiza i lokacije uzorkovanja.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351