Развој

Градски завод за јавно здравље је јавно здравствена, здравствено промотивна и стручно методолошка здравствена установа, основана од стране Републике Србије, за ниво града Београда, која у складу са законом обавља социјално - медицинску, хигијенско - еколошку, епидемиолошку и микробиолошку делатност.

Истовремено обезбеђује примену, праћење и спровођење јавноздравствене политике Републике Србије на својој територији.
 
Политика завода -  континуирано унапређење квалитета рада
 
Завод прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке појаве и ширења заразних и других болести, факторе ризика по здравље (незаразних болести и нарушавања животне средине), организацију и рад здравствене службе и коришћење здравствене заштите.
 
Политика Завода базира се на стратешком планирању и континуираном унапређењу квалитета рада. С тим у вези, прецизно су утврђени визија, мисија, циљеви и вредности, односно принципи који су основ политике Завода.

Визија развоја

Свака визија, без обзира на свој проспективни карактер и интенцију да превазиђе простор и време за које се дефинише, има бројна ограничења услед различитих изазова у условима пословања. Без обзира на променљив карактер окружења и услова у којима радимо и даље је прихватљива визија која Завод види као институцију која је преузела лидерску, координативну и промотивну јавноздравствену улогу на нивоу града Београда.

Мисија
 
Промоција здравља и превенција болести применом релевантних јавно здравствених програма, интервенција и пројеката заснованих на доказима како у области здравствене заштите тако и у заједници.
 
Циљеви
 

 • Промоција, очување здрављa и афирмација здравих стилова живота становништва;
 • Праћење и анализа здравственог стања;
 • Утврђивање, праћење, редукција и елиминација фактора ризика везаних за понашање и животну средину са проценом њиховог утицаја на здравље и животе људи;
 • Превенција и контрола заразних и хроничних незаразних болести;
 • Унапређење квалитета рада здравствених радника и здравствене службе у целини применом континуиране едукције и надзором над стручним радом;
 • Спремност на благовремене акције/интервенције у ванредним ситуацијама.

 
Вредности и принципи
 

 • Поштовање закона, прописа и утврђених стандарда;
 • Сатисфакција корисника у складу са уговорним обавезама и прописима, а у складу са добром праксом и позитивним искуствима;
 • Континуирано оспособљавање, усавршавање и праћење савремених стручних, научних и технолошких достигнућа као део радне обавезе запослених и предуслов напредовања;
 • Тимски рад, посвећеност, међусобна подршка и неговање добрих међуљудских и колегијалних односа.

 
Општи циљеви развоја
 

 1. Очување и унапређење здравља становника Београда;
 2. Идентификовање, редуковање/елиминација водећих фактора ризика који угрожавају здравље становника Београда везаних за стил живота и животну средину;
 3. Смањење инциденце и преваленце водећих обољења у структури оболевања и умирања становника Београда афирмацијом здравих стилова живота, превенцијом болести, развојем здравих окружења и заштитом животне средине;
 4. Унапређење ефективности и ефикасности свих акција и интеревенција у области јавног здравља, посебно у локалној заједници;
 5. Развијање мултисекторске и мултидисциплинарне сарадње и партнерских односа са локалном заједницом;
 6. Рад на обезебеђењу предуслова за интегрисано управљање, како би Завод преузео водећу улогу координатора и промотера јавно-здравствених активности на нивоу Београда;
 7. Обезбеђење услова за одрживо финансирање, нарочито повећањем учешћа буџетских средстава;
 8. Одржавање и унапређење усвојених стандарда квалитета управљања ISO: 9001, 14001, 17025;
 9. Одржавање узлазног тренда развоја Завода.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351