Активности Градског завода за јавно здравље Београд у области испитивања квалитета отпадних вода

отпадне водеЗадатак Одсека за испитивање квалитета отпадних вода је оцена квалитета санитарних, атмосферских, технолошких и индустријских отпадних вода, са предлогом мера.

Испитивање квалитета отпадних вода врши се у складу са Законом о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 i 101/2016), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016) и Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Службени гласник РС", број 33/2016).

Испитивање квалитета отпадних вода врши се на основу Уговора и Захтева привредних субјеката који производе отпадне воде. Најчешће се испитују технолошке отпадне воде, затим, атмосферске отпадне воде и санитарне отпадне воде. Што се тиче технолошких отпадних вода у Градском заводу за јавно здравље Београд испитује се широк дијапазон матрикса отпадних вода који зависи од типа индустрије:- Кланична индустрија, - Индустрија производње месних прерађевина, - Млечна индустрија, - Индустрија производње тешких и лаких метала, -Прехрамбена индустрија, -Кондиторска индустрија, - Хемијска индустрија, - Индустрија органских производа, - Електронска индустрија, - Аутомобилска индустрија, - Индустрија папира, рециклаже, и друге индустрије.

Поред физичко-хемијске и микробиолошке лабораторијске анализе Одсек за испитивање квалитета отпадних вода врши оцену усклађености типова отпадних вода са законском регулативом, на основу лабораторијских испитивања као и процену ефикасности уређаја за пречишћавање отпадних вода.

Одсек за испитивање квалитета отпадних вода због природе посла врши узорковање на територији целе републикe. Све поменуте контроле квалитета отпадне воде имају за циљ праћење утицаја отпадних вода на квалитет животне средине, на процесе обраде у канализационим системима и на квалитет површинских вода.

Лабораторијске и теренске методе испитивања физичко-хемијских и микробиолошких параметара су акредитоване за целокупно подручје испитивања отпадних вода што даје поузданост и сигигурност резултата за оцењивање квалитета отпадне воде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351