Aktivnosti Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd u oblasti ispitivanja kvaliteta otpadnih voda

отпадне воде

Zadatak Odseka za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda je ocena kvaliteta sanitarnih, atmosferskih, tehnoloških i industrijskih otpadnih voda, sa predlogom mera.

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda vrši se u skladu sa Zakonom o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016), Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016) i Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima ("Službeni glasnik RS", broj 33/2016).

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda vrši se na osnovu Ugovora i Zahteva privrednih subjekata koji proizvode otpadne vode. Najčešće se ispituju tehnološke otpadne vode, zatim, atmosferske otpadne vode i sanitarne otpadne vode. Što se tiče tehnoloških otpadnih voda u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd ispituje se širok dijapazon matriksa otpadnih voda koji zavisi od tipa industrije:- Klanična industrija, - Industrija proizvodnje mesnih prerađevina, - Mlečna industrija, - Industrija proizvodnje teških i lakih metala, -Prehrambena industrija, -Konditorska industrija, - Hemijska industrija, - Industrija organskih proizvoda, - Elektronska industrija, - Automobilska industrija, - Industrija papira, reciklaže, i druge industrije.

Pored fizičko-hemijske i mikrobiološke laboratorijske analize Odsek za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda vrši ocenu usklađenosti tipova otpadnih voda sa zakonskom regulativom, na osnovu laboratorijskih ispitivanja kao i procenu efikasnosti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Odsek za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda zbog prirode posla vrši uzorkovanje na teritoriji cele republike. Sve pomenute kontrole kvaliteta otpadne vode imaju za cilj praćenje uticaja otpadnih voda na kvalitet životne sredine, na procese obrade u kanalizacionim sistemima i na kvalitet površinskih voda.

Laboratorijske i terenske metode ispitivanja fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara su akreditovane za celokupno područje ispitivanja otpadnih voda što daje pouzdanost i sigigurnost rezultata za ocenjivanje kvaliteta otpadne vode.

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351