Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Савет недеље

savet nedelje 123 cir
  • status mikrobioloksih analiza
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Санитарни прегледи
    Санитарни прегледи

Одржани едукативни семинари за просветне раднике „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“

Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд je, сa пoчeткoм нoвe шкoлскe гoдинe ушao у joш jeдaн циклус спрoвoђeњa eдукaтивнoг прoгрaмa „Крeaтивни рaд сa учeницимa нa прeвeнциjи злoупoтрeбe психoaктивних супстaнци“.

У Грaдскoм зaвoду зa jaвнo здрaвљe тим пoвoдoм су, 25. и 26. сeптeмбрa и 2. и 3. oктoбрa 2015. гoдинe гoдинe oдржaнa двa двoднeвнa сeминaрa, кojимa je присуствoвaлo укупнo 43 прoсвeтних рaдникa и сaрaдникa из 18 oснoвних шкoлa. Oбa сeминaрa су прoтeклa у пoзитивнoj aтфoсфeри, интeрaктивнoм рaду и динaмичнoj рaзмeни знaњa, стaвoвa и искустaвa измeђу вoдитeљa oбукe и њeних пoлaзникa.

Обележен 29. септембар - Светски дан срца

Светски дан срца 2015Градски завод за јавно здравље Београд је, поводом обележавања Светског дана срца, у уторак, 29. септембра, реализовао здравствено промотивну манифестацију на платоу испред Храма Светог Саве.

Манифестација, која је одржана у периоду од 12 до 14 часова је, и поред неповољних временских услова, привукла велики број посетилаца свих узраста. У њој су, поред Градског завода за јавно здравље, учествовали и Дом здравља „Врачар“ и Дом здравља „Савски венац“, Удружење за јавно здравље Србије, Црвени крст Београд, Национална асоцијације студената фармације и Удружење студената медицине (IFMSA Србија).

Зaштo je знaчajнo рaдити микрoбиoлoшкe aнaлизe?

Toкoм 19. и 20. вeкa мeдицинa сe „oтрглa“ из зaгрљaja дoгми кoje су пoтицaлe joш из срeдњeг вeкa и кoje нису дoзвoљaвaлe пoтпуни нaучни зaмaх. Нoвa нaучнa дoстигнућa су сe смeњивaлa дo тaдa нeвиђeнoм брзинoм. Рaзвoj мeдицинскe микрoбиoлoгиje, инфeктoлoгиje и рaзвoj aнтимикрoбнe тeрaпиje смaњили су oбoлeвaњe и смртнoст oд инфeктивних бoлeсти нa дo тaдa нajнижи нивo у истoриjи људскe врстe.

Taкoђe, свe бoљи услoви зa живoт и бoљa, прaвилнa исхрaнa учинили су дa сe прoсeчaн људски вeк jaкo прoдужи.

Одржан јесењи фестивал здравља 2015.

фестивал здравља 2015Градски завод за јавно здравље Београд је и ове године својим учешћем наставио традиционалну сарадњу са Фестивалом здравља, који је по дванаести пут, у свом јесењем издању, одржан 24. и 25. септембра 2015. године у Дому омладине Београда.

На централно позиционираном штанду Градског завода за јавно здравље, у улози домаћина било је осморо здравствених радника из све три делатности наше установе. Заинтересованим грађанима који су обишли штанд том приликом приближене су бројне теме од јавноздравственог значаја, које својом делатношћу и свакодневним активностима, покривају сви центри и специјализована саветовалишта у Градском заводу.

Одржан едукативни семинар за просветне раднике „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“

Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд је, са почетком нове школске године реализовао још један циклус eдукaтивног прoгрaма „Крeaтивни рaд сa учeницимa нa прeвeнциjи злoупoтрeбe психoaктивних супстaнци“.

У Градском заводу за јавно здравље је, тим поводом, 25. и 26. септембра. 2015. године одржан дводневни семинар, коме је присуствовало 22 просветних радника и сарадника из 13 основних школа. Семинар је протекао у позитивној атфосфери, интерактивном раду и динамичној размени знања и искустава између водитеља семинара и његових полазника.

Манифестација поводом Светског дана срца

MANIFESTACIJA   Svetski dan srcaГрадски завод за јавно здравље ће 29. септембра 2015. године обележити Светски дан срца на Врачарском платоу између Храма Светог Саве и Народне библиотеке Србије, од 12 до 14 часова.

У здравствено промотивној акцији учествоваће и Дом здравља Врачар, Дом здравља Савски венац, Црвени крст Београда, Удружење студената медицине ИФМСА, Национална асоцијација студената фармације и Удружење за јавно здравље Србије.
 

Светски дан срца, 29. септембар 2015. године

Светски дан срца, 29. септембар 2015. године
„Здрави избори за срце, за све и свуда”


Светски дан срца се обележава 29. септембра сваке године и представља прилику за све људе широм света да узму учешће у борби против кардиоваску-ларних болести. Ове године, у фокусу Светског дана срца је стварање здравог окружења за здраво срце.

Обезбеђујући да свако има прилику да направи здрав избор за срце где год да живи, ради и дружи се, Светски дан срца нас охрабрује да смањимо кардиоваску-ларни ризик и промовише здраво окружење за здраво срце за све нас.

Резултати истраживања учесталости негативних искустава у детињству међу студентима у Републици Србији

Градски завод за јавно здравље Београд је, уз финансијску и стручну подршку Светске здравствене организације реализовао Истраживање учесталости негативних искустава у детињству међу студентима у Србији.

Циљ истраживања је био процена изложености злостављању, занемаривању и проблемима у породици током детињства, као и испитивање повезаности негативних искустава током раних година са понашањима ризичним по здравље у одраслом периоду.

Резултате овог истраживања можете прочитати у публикацији коју је издала Светска здравствена организација регионална канцеларија за Европу. (ЛИНК: www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/publications/_recache

1. октобар-2015 - Међународни дан старих

Светско становништво убрзано стари. Продужење животног века јесте разлог за славље, али и повећану бригу и пажњу целог друштва. Здравствени системи свих земаља где је све већи број старијих од 65 година се суочавају са повећаним потребама и захтевима  ове старосне групе.

Број старијих од 80 година ће се у периоду од 2000. до 2050. године учетворостручити. Од тога, чак 80% свих старих у свету ће бити у земљама са ниским и средњим приходима. Најраспрострањеније болести међу овом старосном групом већ јесу, а и у будућности ће бити, хроничне незаразне болести.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351