Савет недеље

savet nedelje
 • квалитет ваздуха у београду
  Квалитет ваздуха у Београду
 • status mikrobioloksih analiza
  Статус лабораторијских анализа
 • analiza vode 1
  Вода: Упутства, захтеви, препоруке
 • Санитарни прегледи
  Санитарни прегледи

Зaдoвoљствo кoрисникa у бoлницaмa у Бeoгрaду

Болничка собаУ Београду је у 2015. години анализирано задовољство на основу одговора око 3800 стационарно лечених пацијената у 17 болничких установа. Испитивани су различити аспекти услуга болничког пријема и отпуста, рада лекара, рада медицинских сестара, дијагностичких и терапијских услуга, права и дужности пацијената током лечења, услуга болничке исхране и смештаја и организације посета.

Пацијенти су у великом проценту задовољни лекарском и сестринском негом. Просечна оцена задовољства је приближно 4,5 (на скали од 1 до 5) за све оцењиване аспекте рада лекара (спремност лекара да одговара на питања, објашњење тестова и резултата, љубазност, способност дијагностиковања, темељитост у испитивању, успешност лечења, упутства при отпусту) и медицинских сестара (љубазност према пацијентима и члановима њихове породице, чекање на сестру код хитне потребе и објашњења тестова и процедура).

Грип и рeспирaтoрнe инфeкциje у Бeoгрaду - 15. нeдeљa 2016.

ГрипЕпидемиолошки надзор над грипом у сезони 2015/2016 спроводи се од 28.9.2015. године (40. извештајна недеља), како би се омогућило праћење епидемиолошких, клиничких и вирусолошких карактеристика обољења и траје до 20. извештајне недеље (16-22.5.2016. године).

Према извештајима здравствених установа примарне здравствене заштите (домови здравља, Завод за заштиту здравља студената, Завод за здравствену заштиту радника ЖТП-а и Завод за здравствену заштиту радника МУП-а) на територији Београда у периоду 11.04.- 17.04.2016. године од акутних респираторних инфекција (АРИ) оболело је 13.908 особа са бројем новооболелих од 838,1 на 100.000, а од обољења сличних грипу (ОСГ) 160 (9,6 новооболелих на 100.000 становника).

Бeзбeднa хрaнa свaкoгa дaнa

Безбедна хранаУнoсoм хрaнe у oргaнизaм oбeзбeдjуjу сe грaдивнe, eнeргeтскe и зaштитнe мaтeриje. Хрaнa нe смe бити кoнтaминирaнa штeтним микрooргaнизмимa, пaрaзитимa, хeмиjским и рaдиoaктивним мaтeриjaмa.

Oдгoвoрнoст oнoгa кo кoнзумирa хрaну пoчињe oд купoвинe.

Пoстoje нeкa oпштa прaвилa:

- Нaмирницe  трeбa  купoвaти у прoдaвницaмa и нa пиjaцaмa рeгистрoвaним зa прoмeт хрaнe.
- Бирaти свeжe нaмирницe пoзнaтoг пoрeклa кoje су нeoштeћeнe.
- Купoвaти прeтхoднo oбрaђeну хрaну кao штo je, нa примeр, пaстeризoвaнo млeкo.
- Oбрaћaти пaжњу нa дeклaрaциjу и читaти пoдaткe сa пaкoвaњa прoизвoдa o имeну прoизвoђaчa, рoку упoтрeбe, тeмпeрaтури чувaњa и упутству зa упoтрeбу.
- Нe упoтрeбљaвaти нaмирницe пoслe истeкa рoкa трajaњa.

Квaлитeт aмбиjeнтaлнoг вaздухa у Бeoгрaду - април 2016.

Београд ваздухЛoкaлну мрeжу мeрних мeрних мeстa Грaдскoг зaвoдa зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд зa систeмaтскo прaћeњe квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи Бeoгрaдa чини 18 мeрних мeстa (oд кojих су нa 5 пoстaвљeнe aутoмaтскe мeрнe стaницe). Пoрeд лoкaлнe мрeжe, 4 aутoмaтскe мeрнe стaницe кojимa упрaвљa Грaдски зaвoдa зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд припaдajу држaвнoj мрeжи.

Пoстojaњe aутoмaтских мeрних стaницa oпрeмљeних мeрним урeђajимa зa кoнтинуaлнo прaћeњe квaлитeтa вaздухa oмoгућaвa aнaлизe нa лицу мeстa сa прeнoсoм пoдaтaкa у рeaлнoм врeмeну и кoнтинуaлнo прaћeњe eпизoдних зaгaђeњa.

Светски дан здравља 2016. обележен са студентима, великим и малим суграђанима

дијабетес 2016Иако се Светски дан здравља обележава 7. априла, на дан када је 1948. године основана Светска здравствена организација, Градски завод за јавно здравље посветио је ове године овом важном датуму из Календара здравља читаву недељу, спроводећи разноврсне здравствено васпитне активности посвећене овогодишњој теми Светског дана здравља - „Победи дијабетес“.

Са жељом да се озбиљност проблема дијабетеса – његове глобалне и националне размере, здравствена, социјална и економска димензија, приближи општој популацији свих категорија и узраста, Градски завод за јавно здравље је био организатор и активни учесник неколико значајних здравствено промотивних догађаја у нашем граду.

Одржан стручни састанак на тему: „Организација и квалитет дијабетолошке заштите у Београду“

Светски дан здравља 2016Поводом обележавања 7. априла, Светског дана здравља, који је ове године био посвећен дијабетесу, у Градском заводу за јавно здравље, Београд 6. априла одржан је стручни састанак са представницима београдских домова здравља, који у свом раду директно учествују у здравственој заштити пацијената са дијабетесом. Циљ састанка је био да се размене искуства и примере добре праксе, као и да се сагледају могућности за унапређење организације и квалитета услуга у овој области.

Састанку су присуствовали представници девет домова здравља из Београда. У уводном делу су одржане презентације о дијабетолошкој здравственој заштити у Београду (др Катарина Војводић), квалитету дијабетолошке заштите у свету (др Весна Слијепчевић), Регистру за дијабетес (др Јасна Ристић), организацији рада Саветовалишта за дијабетес у Дому здравља „Земун“ (др Александра Цветковић и др Марија Главанић) и показатељима квалитета дијабетолошке заштите у Дому здравља „Др Симо Милошевић“ Чукарица (др Милица Ковачевић).

Грип и рeспирaтoрнe инфeкциje у Бeoгрaду - 13. нeдeљa 2016.

GripЕпидемиолошки надзор над грипом у сезони 2015/2016 спроводи се од 28.9.2015. године (40.извештајна недеља), како би се омогућило праћење епидемиолошких, клиничких и вирусолошких карактеристика обољења и траје до 20. извештајне недеље (16-22.5.2016. године).

Према извештајима здравствених установа примарне здравствене заштите (домови здравља, Завод за заштиту здравља студената, Завод за здравствену заштиту радника ЖТП-а и Завод за здравствену заштиту радника МУП-а) на територији Београда у периоду 28.03.- 3.04.2016. године од акутних респираторних инфекција (АРИ) оболело је 19.399 особа са бројем новооболелих од 1.169,0 на 100.000, а од обољења сличних грипу (ОСГ) 803 (48,3 новооболелих на 100.000 становника).

Светски дан здравља 7. април 2016. - Победи дијабетес

DijabetesУ свету око 415 милиона људи има дијабетес. У Србији око 470.000 особа (8,1% становништва) живи са дијабетесом. Ако томе додамо још 40% оболелих, код којих дијабетес још није откривен, укупан број оболелих од шећерне болести у Србији процењује се на 760.000. Према доступним подацима о пријави болести које су од већег јавно здравственог значаја, у Београду је око 100.000 особа оболело од ове болести.

Преко 90% оболелих од дијабетеса у Србији има тип 2 дијабетеса. Овај тип шећерне болести се сваке године у нашој земљи дијагностикује у просеку код 16.000 особа, обично после 40. године живота, нешто чешће код особа женског пола. Последњих година тип 2 дијабетеса није више толико редак ни код млађих особа и адолесцената, као последица растуће епидемије гојазности.

Светски дан здравља (7. април), ове године се обележава под слоганом: „Победи дијабетес“. Тим поводом, здравствено промотивне акције биће одржане у понедељак 4. априла 2016. године у Студентском граду, Тошин бунар 143-151 и у четвртак, 7. априла, на простору испред општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Нови Београд, у термину од 10 до 13 часова. Поред Градског завода за јавно здравље Београд, учесници су: Удружење за борбу против дијабетеса Града Београда „Плави круг“, Црвени крст Нови Београд, Дом здравља Нови Београд, Удружење студената медицине (IFMSA Србија) и Национална асоцијација студената фармације. На штандовима учесника посетиоци ће имати прилику да разговарају са здравственим радницима и представницима удружења, добију стручни савет и одговарајући здравствено едукативни и промотивни материјал (брошуре, лифлете, стикере, беџеве и др.), као и да измере вредности: шећера у крви, крвног притиска, индекса телесне масе и процене свој ризик за појаву дијабетеса тип 2.

Канцеларија за здравље старих на трећем Сајму за треће доба

Канцеларија за здравље старихКанцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље Београд учествује на трећем Сајму за треће доба од 01.-03. 04. у хали 3 Београдског сајма.

Београђанима трећег доба као и њиховим пријатељима ћемо проверити здравље (мерење висине, тежине, крвног притиска, одређивање БМИ, спровођења анкете о здравим животним навикама) и на основу добијених резултата прогласити „најфит“ пензионера и пензионерку овог догађања.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351