Савет дана

poruka dana petak   cir
  • status mikrobioloksih analiza
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Санитарни прегледи
    Санитарни прегледи

Аеродром „Никола Тесла“ - место промоције здравих стилова живота

Светски дан здравља 2017У складу са мисијом ширења важних јавноздравствених порука од значаја за општу јавност, али и у жељи да се континуирано обогаћује мрежа партнера за све видове здравствено-промотивног деловања, Светски дан здравља био је повод за успостављање сарадње између Градског завода за јавно здравље Београд и Аеродрома "Никола Тесла", уз чије је је гостопримство и здушну подршку, организована запажена здравствено-промотивна акција поводом овог важног датума из Календара здравља.

Циљ ове манифестације био је упознавање запослених и корисника услуга Аеродрома са интегративним, холистичким приступом у сагледавању здравља, односно истицање нераскидиве узрочно - последичне спреге менталног здравља и здравих стилова живота. С тим у вези, истицан је значај редовне физичке активности, правилне исхране, адекватне дужине и квалитета сна и одмора, избегавања дувана и алкохола, као и успостављања и неговања социјалних веза и контаката као велике подршке нашем физичком и психичком благостању. Такође, свим присутнима је тог дана пренета порука да је важно да научимо да препознамо када је потребно потражити стручну помоћ, као и како и где то можемо урадити.

Одржан пролећни Фестивал здравља 2017.

фестивал здравља београд 2017Петнаести по реду, Affidea Фестивал здравља одржан је у свом пролећном термину, 5. и 6. априла 2017. године у Дому омладине Београдa, под слоганом „Ништа није важније од здравља“.

Градски завод за јавно здравље Београд, као и увек до сада, био је присутан на овој значајној и посећеној градској манифестацији. Осам здравствених радника Градског завода, током два дана трајања Фестивала, било је на располагању бројним посетиоцима овог догађаја за све стручне савете у вези са очувањем здравља, упознајући их истовремено са  широком палетом услуга које могу добити у Градском заводу за јавно здравље.

Квалитет изворске воде на јавним чесмама на територији Београда - април 2017.

јавне чесме београдРедовна контрола здравствене исправности воде за пиће на 30 јавних чесмaмa са изворском водом обавља се у оквиру програма мониторинга квалитета подземних вода на територији Београда, финансираног од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда.

Да би вода могла да се користи за пиће мора да буде здравствено безбедна, тј. исправна и у погледу физичко-хемијских и у погледу микробиолошких особина, односно да испуњава услове важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Светски дан здравља 2017. - „Депресија – хајде да разговарамо!“

депресија 2017Према најновијим подацима Светске здравствене организације, око 322 милиона људи широм света пати од депресије, што значи да се чак сваки 25. становник планете суочава са овим здравственим проблемом. Депресија је главни узрок 800.000 самоубистава годишње на светском нивоу и представља други водећи узрок смрти међу млађом популацијом (узраста од 15 до 25 година живота).

Глобална распрострањеност и неспоран растући тренд у оболевању од депресије, као и сагледавање озбиљности и учесталости последица до којих она може довести, као и жеља да се истакну могућности за суочавање и борбу са овим проблемом, утицали су на то се традиционално обележавање 7. априла, Светског дана здравља ове године тематски усмери ка очувању менталног здравља, и то под слоганом: „Депресија – хајде да разговарамо!

Здравствено стање становника Београда

Београд кнез михајловаЗдравље као мултидимензионалан, комплексан и апстрактан концепт укључује различите физичке, психичке и социјалне феномене. Процена (мерење) здравственог стања становника јесте процедура која омогућава да се сагледа и разуме здравље целокупног становништва или појединих његових група на основу прихваћених показатеља (индикатора).

Анализа здравственог стања становника Београда за 2015. годину урађена је у оквиру послова Градског завода за јавно здравље, Београд у циљу сагледавања приоритетних здравствених проблема, одабира и усмеравања стратегија за њихово решавање, праћења промена здравственог стања током времена, унапређења управљања у систему здравствене заштите и коначно унапређења здравственог стања становника Београда.   

Сaстaнaк кoмисиje зa зaрaзнe бoлeсти зa тeритoриjу Бeoгрaдa

Прање руку27.03.2017. гoдинe у Грaдскoм зaвoду зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд, oдржaн je сaстaнaк Кoмисиje зa зaрaзнe бoлeсти зa тeритoриjу града Бeoгрaдa. Нa сaстaнку je, нaкoн увoдних излaгaњa, рaзмaтрaн Извeштaj o рaду нa спрoвoђeњу Прoгрaмa сузбиjaњa, спрeчaвaњa и eлиминaциje зaрaзних бoлeсти нa тeритoриjи Бeoгрaдa у 2016. гoдини.

Увoднa излaгaњa:

1.    Eпидeмиoлoшкa ситуaциja aкутних зaрaзних бoлeсти нa тeритoриjи Бeoгрaдa у 2016. гoдини - Прим. мр сц. др Снeжaнa Рaдивojeвић, нaчeлник Jeдиницe зa кoнтрoлу и прeвeнциjу зaрaзних бoлeсти

2.    Спрoвoђeњe Прoгрaмa oбaвeзних имунизaциja у 2016. гoдини - Прим. др Лепосава Гаротић-Илић, нaчeлник Jeдиницe зa имунизaциjу

3.    Сaнитaрнo-хигиjeнскe приликe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa у 2016. гoдини -  Др Дрaгaн Пajић, нaчeлник Jeдиницe зa прoцeну утицaja и изрaду aнaлизa, eлaбoрaтa и студиja

4.    Прeвeнциja зaрaзних бoлeсти – Цeнтaр зa прoмoциjу здрaвљa -  др Невенка Ковачевић, спец. социјалне медицине

Одржана обука тимова из другог циклуса отварања Школа за родитељство

skola roditeljstvaУ Градском заводу за јавно здравље Београд, 23. и 24. марта одржан је други циклус обуке тимова за рад у Школама за родитељство. Учествовали су здравствени радници и сарадници из 5 домова здравља у Србији: Свилајнац, Српска Црња, Сјеница, Бојник и Баточина.

Скуп су отвориле др Весна Књегињић, помоћница министра у Сектору за јавно здравље Министарства здравља и директорка Градског завода, проф. др Душанка Матијевић.

Квалитет воде из бунара

Бунарска водаВода из индивидуалних водних објеката (на пр. бунара и сл.) која се користи у домаћинству заслужује посебну пажњу и бригу у циљу одржања квалитета.

Иако у малом броју, и даље постоји одређени број домаћинстава (и кућа које се повремено користе током боравка у природи) која се водом снабдевају из приватних бунара. Ови бунари су по својим особинама разноврсни, и могу бити копани или бушени, неозидани или озидани, или могу представљати једноставне каптаже. Заједничко им је то што се превасходно напајају подземном водом, али се разликују по дубини, односно по водоносном слоју из којег користе воду, па у зависности од састава земљишта кроз које вода пролази могу бити различитих физичко-хемијских и хемијских особина. Такође, изузетно је важан и бактериолошки квалитет воде у овим бунарима.

Туберкулоза није болест прошлости! – 24. марта „Заједно против туберкулозе!“

туберколоза 2017Према подацима СЗО, прошле године је 10,4 милиона људи оболело, док је током 2015. године чак 1,8 милиона људи умрло од туберкулозе, што ову болест, када је реч о заразним болестима, чини једним од водећих узрока смрти у свету.

Туберкулоза сe, дуго уназад, везује за  друштва и заједнице у којима постоје ограничења у поштовању људских права и достојанства. Ипак, важно је знати да свако може да добије туберкулозу, али чињеница је да је оптерећење болешћу највеће у срединама које одликују сиромаштво, стигматизација и маргинализација, у групама као што су: мигранти, избеглице, старе особе, жене и деца и сл.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351