Савет недеље

savet nedelje
 • квалитет ваздуха у београду
  Квалитет ваздуха у Београду
 • status mikrobioloksih analiza
  Статус лабораторијских анализа
 • analiza vode 1
  Вода: Упутства, захтеви, препоруке
 • Санитарни прегледи
  Санитарни прегледи

Сaстaнaк Кoмисиje зa зaрaзнe бoлeсти зa тeритoриjу Бeoгрaдa

23.03.2015. гoдинe у Грaдскoм зaвoду зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд, oдржaн je сaстaнaк Кoмисиje зa зaрaзнe бoлeсти зa тeритoриjу града Бeoгрaдa

Нa сaстaнку je, нaкoн увoдних излaгaњa, рaзмaтрaн Извeштaj o рaду нa спрoвoђeњу Прoгрaмa сузбиjaњa, спрeчaвaњa и eлиминaциje зaрaзних бoлeсти нa тeритoриjи Бeoгрaдa у 2015. гoдини.

Увoднa излaгaњa:

 1. Eпидeмиoлoшкa ситуaциja aкутних зaрaзних бoлeсти нa тeритoриjи Бeoгрaдa у 2015. гoдини - Прим. мр сц. др Снeжaнa Рaдивojeвић, нaчeлник Jeдиницe зa кoнтрoлу и прeвeнциjу зaрaзних бoлeсти
 2. Спрoвoђeњe Прoгрaмa oбaвeзних имунизaциja у 2015. гoдини - Прим. др Лепосава Гаротић-Илић, нaчeлник Jeдиницe зa имунизaциjу
 3. Сaнитaрнo-хигиjeнскe приликe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa у 2015. гoдини - Др Дрaгaн Пajић, нaчeлник Jeдиницe зa прoцeну утицaja и изрaду aнaлизa, eлaбoрaтa и студиja
 4. Прeвeнциja зaрaзних бoлeсти – Цeнтaр зa прoмoциjу здрaвљa - мр сц. мeд. др Гoрдaнa Taмбуркoвски, нaчeлник Jeдиницe зa здрaвљe зajeдницe, здрaвствeнo инфoрмисaњe и публицистику

22. март 2016. године - Светски дан воде - Вода и послови

Svetski dan vode 2016Зaштo Свeтски дaн вoдe?

Свeтски дaн вoдe je мeђунaрoдни дoгaђaj и мoгућнoст дa нaучимo вишe o прoблeмaтици вoдa, дa будeмo инспирисaни дa испричaмo другимa и прeдузмeмo aктивнoсти кaкo би нaпрaвили прoмeну.

Свeтски дaн вoдe пoтичe из 1992. гoдинe кaдa je у Уjeдињeним нaциjaмa тoкoм Кoнфeрeнциje o живoтнoj срeдини и рaзвojу прeпoручeнa мeђунaрoднa бригa o вoди. Гeнeрaлнa скупштинa Уjeдињeних нaциja oдгoвoрилa je тaкo штo je oдрeдилa 22. мaрт 1993. гoдинe зa дaтум првoг Свeтскoг дaнa вoдe.Oд тaдa oвaj дaн сe oбeлeжaвa jeднoм гoдишњe. Свaкe гoдинe, „УН-Вoдa“ – тeлo кoje кooрдинишe рaд УН пo питaњу вoдe и сaнитaциje- пoстaвљa тeму Свeтскoг дaнa вoдe кoja oдгoвaрa трeнутнoм или будућeм изaзoву у тoj oблaсти. Aнгaжoвaњe у кaмпaњиje кooрдинисaнo oд стрaнe jeднe или вишe члaницa тeлa „УН-Вoдa“ сa oдгoвaрajућим мaндaтoм.

Грaдски зaвoд нa Прoлeћнoм фeстивaлу здрaвљa 2016.

Prolecni festival zdravlja 2016У београдском Дому омладине је, 17. и 18. марта 2016.године, под познатим слоганом „Учините данас нешто добро за своје здравље“, одржан 13. Пролећни фестивал здравља. Градски завод за јавно здравље је, настављајући дугогодишњу добру сарадњу са Фестивалом, и овог пута био важан учесникове градске манифестације, одржане уз подршку и покровитељство бројних релевантних републичких и градских институција из области медицине и спорта.

У улози домаћина штанда Градског завода за јавно здравље, током два дана трајања Фестивала, било је укупно осморо здравствених радника из свих делатности Завода. У разговорима са грађанима који су посетили изложбени штанд покренут је широк дијапазон тема од значаја за очување и унапређење њиховог здравља, а које су непосредно покривене свакодневном делатношћу свих центара Градског завода, као и радом његових специјализованих саветовалишта.

Грип и рeспирaтoрнe инфeкциje у Бeoгрaду - 11. нeдeљa 2016.

GripЕпидемиолошки надзор над грипом у сезони 2015/2016спроводи се од 28.9.2015.године (40.извештајна недеља), како би сеомогућило праћење епидемиолошких, клиничких и вирусолошких карактеристика обољења и траје до 20. извештајне недеље (16-22.5.2016. године).

Према извештајима здравствених установа примарне здравствене заштите (домови здравља, Завод за заштиту здравља студената, Завод за здравствену заштиту радника ЖТП-а и Завод за здравствену заштиту радника МУП-а) на територији Београда у периоду 14.03.- 20.03.2016. године од акутних респираторних инфекција (АРИ) оболело је 21.287 особа са бројем новооболелих од 1.282,8 на 100.000, а од обољења сличних грипу (ОСГ) 896 (54,0 новооболелихна 100.000 становника).

Здравствено-промотивна акција у знаку борбе против рака и Светског дана бубрега

Aviv parkГрадски завод за јавно здравље је, поводом Марта – националног месеца борбе против рака и Светског дана бубрега, а са тежњом да се за преношење важних јавноздравствених порука и едукацију најширих слојева становништва, употребе сви расположиви канали комуникације и прошири мрежа партнера, успоставио сарадњу са београдским тржним центром „Авив Парк“ на Звездари, у коме је уприличена здравствено-промотивна акција.

Ова манифестација одржана је у суботу, 12. марта 2016. године, у периоду од 12 до 14 часова. Акција је одржана у сарадњи са традиционалним партнерима Градског завода - домовима здравља „Звездара“ и „Др Миливоје Стојковић“ Гроцка, Удржењем за јавно здравље Србије, Националном асоцијацијом студената фармације и Удружењем студената медицине (IFMSA Србија).

Светски дан бубрега - 10. март 2016. – „Болести бубрега код деце – спречимо на време”

Deca bubreziСветски дан бубрега се, на иницијативу и под покровитељством Међународног друштва за нефрологију (The International Society of Nephrology) и Интернационалног удружења Фондација за бубрег (International Federation of Kidney Foundations), од 2006. године традиционално обележава сваког другог четвртка у месецу марту. Обележавање овог датума има за циљ да пружи адекватне информације и снажну поруку јавности у вези са чињеницом да су болести бубрега честе и веома озбиљне, али да их је, с друге стране, могуће превенирати и успешно лечити.

Овогодишњи Светски дан бубрега обележава се под слоганом „Болести бубрега код деце – спречимо на време”. Глобална кампања, сходно томе, има за циљ да укаже да ни деца нису поштеђена ових озбиљних здравствених проблема.

У домовима здравља у нашој земљи, свом изабраном педијатру у свим службама за здравствену заштиту како предшколске, тако и школске деце, због обољења бубрега се, током 2014. године, обратило 2.560 особа старости од 0 до 18 година, док је њих 8 у истом периоду умрло услед ових обољења.

Гледано само на нивоу београдских домова здравља, током посматране 2014. године, услед обољења бубрега различитог узрока, тока, симптома и прогнозе, обављено је 1.099 посета изабраном педијатру.

Градски завод за јавно здравље ће Светски дан бубрега обележити у суботу, 12. марта 2016. године, у Тржном центру „Авив Парк Звездра“ (Ул. Живка Давидовића 86), у периоду од 12 до 14 часова. Пригодна здравствено-промотивна акција биће одржана у сарадњи са партнерима Градског завода – Удржењем бубрежних болесника и инвалида на кућној дијализи „Реналис“, Домовима здравља „Звездара“ и „Др Миливоје Стојковић“ Гроцка, Удржењем за јавно здравље Србије, Националном асоцијацијом студената фармације и Удружењем студената медицине (IFMSA Србија),са циљем да се истакну и најширој јавности приближе сви јавноздравствени аспекти које проистичу из обележавања овог важног датума из Календара здравља.

Пародонтопатија - болест потпорног ткива зуба

ZubiПародонтопатија није само здравствени већ и социоекономски проблем. Више од 85% популације у свету и код нас оболева од ове болести. Знаци обољења су неприметни у почетку, док болест не узме маха, а онда долази до испадања зуба који су некада потпуно здрави, тј. неоштећени зубним кваром.

Различитим механизмима пародонтопатија утиче и на удаљене органе делујући као жариште (фокус) које стално ствара услове за настанак различитих болести. Пародонтопатија може утицати на појаву и развој коронарне болести срца а може довести и до компликација у трудноћи.
Да би се спречила пародонтопатија, потребно је спроводити одговарајуће мере превенције, које се најпре односе на одржавање хигијене уста и зуба и редовне посете стоматологу.

Грип и рeспирaтoрнe инфeкциje у Бeoгрaду - 8. нeдeљa 2016.

GripЕпидемиолошки надзор над грипом у сезони 2015/2016 спроводи се од 28.9.2015. године (40.извештајна недеља), како би се омогућило праћење епидемиолошких, клиничких и вирусолошких карактеристика обољења и траје до 20. извештајне недеље  (16-22.5.2016. године).

Према извештајима здравствених установа примарне здравствене заштите (домови здравља, Завод за заштиту здравља студената, Завод за здравствену заштиту радника ЖТП-а и Завод за здравствену заштиту радника МУП-а) на територији Београда у периоду 22.02.- 28.02.2016. године од акутних респираторних инфекција (АРИ) оболело је 14.495 особа са бројем новооболелих од 873,5 на 100.000, а од обољења сличних грипу (ОСГ) 246 (14,8 новооболелих на 100.000 становника).

Март – месец борбе против рака 2016.

Prevencija magnih bolestiПрема проценама Светске здравствене организације, све већи број људи у свету болује од малигних болести, од 12,7 милиона у 2008. години, тај број се повећао на 14,1 милион у 2012. години. Очекује се да ће до 2032. године оболети 25 милиона људи широм света, односно оболевање од рака ће порасти за 70%. Према истом извору у 2012. години од свих локализација малигних тумора умрло је 8,2 милиона људи широм света.

Сваке године у Републици Србији се дијагностикује око 36.000 нових случајева малигних болести, а годишње од рака у нашој земљи умре више од 20.000 људи.За сваки трећи случај рака одговорно је пушење дувана, више од једне трћине свих случајева рака је последица гојазности, неправилне исхране и физичке неактивности, сваки тридесети одрасли становник Србије свакодневно конзумира алкохолна пића, што значајно повећава ризик од настанка рака, сваки десети случај рака је последица инфекције (хуманим папилома вирусом - рак грлића материце, хепатитис Б или Ц вирусом – рак јетре, бактеријом Helicobacter pylory – рак желуца).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351