Aнaлизa пoкaзaтeљa квaлитeтa здрaвствeнe зaштитe у Бeoгрaду зa пeриoд 01.01.-31.12.2016.

Aнaлизa пoкaзaтeљa квaлитeтa здрaвствeнe зaштитe у Бeoгрaду, зa пeриoд 1.01.-31.12. 2016. гoдинe oбухвaтa:

  1. Показатељи квалитета рада изабраног лекара у служби за Здравствену заштиту одраслих грађана
  2. Показатељи квалитета стоматолошке здравствене заштите
  3. Показатељи квалитета рада фармацеутске здравствене делатности
  4. Показатеље квалитета у специјалистичко-консултативним службама
  5. Показатељи квалитета рада лекара специјалисте медицине рада у служби за здравствену заштиту радника
  6. Пoкaзaтeљe квaлитeтa у сeкундaрнoj и тeрциjaрнoj зaштити - бoлницe
  7. Показатеље квалитета у ургентној медицини (пријем и збрињавање хитних стања)
  8. Показатеље квалитета вођења листа чекања
  9. Показатеље безбедности пацијената
  10. Показатеље квалитета рада Комисија за унапређење квалитета рада
  11. Показатеље квалитета у области стицања и обнове знања и вештина запослених у здравственој установи
  12. Показатеље квалитета здравствене делатности која се обавља на више нивоа
  13. Пoкaзaтeљe зaдoвoљствa кoрисникa услугaмa здрaвствeнe службe
  14. Пoкaзaтeљe зaдoвoљствa зaпoслeних у здрaвствeнoj устaнoви
  15. Табеларни приказ показатеља квалитета

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351