Показатељи квалитета рада стационарних здравствених установа у Београду

Показатељи квалитета рада стационарних здравствених установа у београду за период 1.01.-31.12.2016. Године

Квалитет рада стационарних установа у Београду прати се за 25 „државних“ болница. Све београдске болнице, изузев специјалних болница, спадају у установе терцијарног нивоа здравствене заштите. То су врхунске здравствене установе у којима се збрињавају пацијенти са најтежим обољењима и стањима, која нису могла бити дијагностикована и лечена у другим здравственим установама. Због тога, око 35%-40% болнички лечених пацијената нису становници Београда.

Поређење квалитета рада болница у Београду није могуће, јер се оне веома разликују по намени (опште, специјалне); величини (од 30 постеља у Специјалној болници за ендемску нефропатију до 3.078 постељa у Клиничком центру Србије); врсти (специјалне болнице, клинике, институти, клиничко-болнички центри, клинички центар); дужини хоспитализације (дуготрајна и краткотрајна хоспитализација); нивоу заштите (секундарни, терцијарни); наставном статусу; опремљености и др., што узрокује различите вредности показатеља квалитета.

Због тога, показатељи квалитета треба превасходно да користе самим болницама за праћење квалитета сопственог рада током различитих временских периода и за евалуацију примењених мера за унапређење квалитета.

За болничке здравствене установе, односно установе које обављају здравствену делатност на секундарном и терцијарном нивоу, квалитет здравствене заштите процењује се на основу показатеља који се прате за:

  1. установу у целини
  2. интернистичке гране медицине
  3. хируршке гране медицине
  4. гинекологију са акушерством и
  5. педијатрију.
  6. Посебно су анализирани показатељи квалитета рада служби за трансфузију у болницама.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351