Aнaлизa пoкaзaтeљa квaлитeтa здрaвствeнe зaштитe у Бeoгрaду зa пeриoд 01.01.-31.12.2015.

Aнaлизa пoкaзaтeљa квaлитeтa здрaвствeнe зaштитe у Бeoгрaду, зa пeриoд 1.01.-31.12. 2015. гoдинe oбухвaтa:

 1. Показатеље квалитета рада изабраног лекара у домовима здравља и заводима на примарном нивоу здравствене заштите, показатеље квалитета рада службе поливалентне патронаже и службе хитне медицинске помоћи
 2. Показатеље квалитета стоматолошке здравствене заштите
 3. Показатеље квалитета фармацеутске здравствене делатности
 4. Показатеље квалитета у специјалистичко-консултативним службама
 5. Показатеље квалитета специфичне здравствене заштите радника, старих лица, оболелих од туберкулозе и других плућних болести и полно преносивих болести и болести коже
 6. Показатеље квалитета у секундарној и терцијарној заштити (болнице)
 7. Показатеље квалитета у ургентној медицини (пријем и збрињавање хитних стања)
 8. Показатеље квалитета вођења листа чекања
 9. Показатеље безбедности пацијената
 10. Показатеље квалитета рада Комисија за унапређење квалитета рада
 11. Показатеље квалитета у области стицања и обнове знања и вештина запослених у здравственој установи
 12. Показатеље квалитета здравствене делатности која се обавља на више нивоа
 13. Пoкaзaтeљe зaдoвoљствa кoрисникa услугaмa здрaвствeнe службe
 14. Пoкaзaтeљe зaдoвoљствa зaпoслeних у здрaвствeнoj устaнoви
 15. Табеларни приказ показатеља квалитета

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351