Савет недеље

savet nedelje 123 cir
  • status mikrobioloksih analiza
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Санитарни прегледи
    Санитарни прегледи

Пoкaзaтeљи квaлитeтa рaдa Кoмисиja зa унaпрeђeњe квaлитeтa рaдa

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ


Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите којa се спроводи у здравственој установи. Формирање комисија за унапређење квалитета рада у здравственим установама почело је 2004. године, на иницијативу Министарства здравља. Данас, ове комисије постоје и раде у свим здравственим установама у Београду.
Показатељи квалитета рада Комисије за унапређење квалитета рада су:

1.    Постојање интегрисаног плана сталног унапређења квалитета рада здравствене установе који у свом саставу садржи:

- планиране активности ради побољшања резултата показатеља квалитета које здравствена установа прикупља и прати;
- планиране активности ради унапређења задовољства корисника здравственом заштитом;
- планиране активности ради унапређења задовољства запослених, а на бази анализе испитивања задовољства запослених у здравственим установама;
- препоруке и предлоге мера спољне провере квалитета стручног рада коју спроводи Министарство здравља (уколико је у посматраном периоду било спољне провере квалитета стручног рада);
- препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (уколико је здравствена установа акредитована од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије);

2.    Постојање интегрисаног извештаја о раду Комисије за унапређење квалитета рада, према горе дефинисаном садржају;

3.    Постојање ажуриране интернет презентације установе.

Овде можете погледати показатеље квалитета рада комисије за унапређење квалитета рада у здравственим установама у Београду за установе примарне здравствене заштите и за болничке установе.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351