Савет недеље

savet nedelje 123 cir
  • status mikrobioloksih analiza
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Санитарни прегледи
    Санитарни прегледи

Пoкaзaтeљe квaлитeтa у сeкундaрнoj и тeрциjaрнoj зaштити-бoлницe

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ

Квалитет рада стационарних установа у Београду прати се за 25 „државних“ болница. Све београдске болнице, изузев специјалних болница, спадају у установе терцијарног нивоа здравствене заштите. То су врхунске здравствене установе у којима се збрињавају пацијенти са најтежим обољењима и стањима, која нису могла бити дијагностикована и лечена у другим здравственим установама. Због тога, око 35%-40% болнички лечених пацијената нису становници Београда.
Поређење квалитета рада болница у Београду није могуће, јер се оне веома разликују по намени (опште, специјалне); величини (од 30 постеља у Специјалној болници за ендемску нефропатију до 3.078 постељa у Клиничком центру Србије); врсти (специјалне болнице, клинике, институти, клиничко-болнички центри, клинички центар); дужини хоспитализације (дуготрајна и краткотрајна хоспитализација); нивоу заштите (секундарни, терцијарни); наставном статусу; опремљености и др., што узрокује различите вредности показатеља квалитета.

Због тога, показатељи квалитета треба превасходно да користе самим болницама за праћење квалитета сопственог рада током различитих временских периода и за евалуацију примењених мера за унапређење квалитета.

За болничке здравствене установе, односно установе које обављају здравствену делатност на секундарном и терцијарном нивоу, квалитет здравствене заштите процењује се на основу показатеља који се прате за:
1. установу у целини,
2. интернистичке гране медицине,
3. хируршке гране медицине
4. гинекологију са акушерством и
5. педијатрију.

6. Посебно су анализирани показатељи квалитета рада служби за трансфузију у болницама.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351