Показатељи квалитета у области стицања и обнове знања и вештина запослених у здравственој установи

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ОБЛАСТИ СТИЦАЊА И ОБНОВЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ

Здравствени радници и здравствени сарадници имају право и дужност да у току рада стално прате развој медицинске, стоматолошке, фармацеутске, као и других одговарајућих наука и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свога рада.

Показатељи квалитета који се односе на стицање и обнову знања и вештина здравствених радника и здравствених сарадника у здравственим установама су:

  1. Постојање плана едукације за све запослене у здравственој установи
  2. Број радионица, едукативних скупова и семинара одржаних у здравственој установи
  3. Проценат особа које су бар једном о трошку установе похађале курс, семинар, или учествовале на конгресу или стручном састанку из области која је релевантна за њихов стручни рад
  4. Број акредитованих програма континуиране медицинске едукације од стране Здравственог савета Србије, а чији су носиоци (предавачи) запослени у здравственој установи.

Од 1. јула 2011. године, због промене Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите, промењени су и показатељи квалитета у области стицања и обнове знања. Додат је један нови показатељ (број акредитованих програма континуиране медицинске едукације), а показатељ који се односи на проценат особа које су бар једном учествовале на едукацији о трошку установе је измењен, тако да се сада односи само на здравствене раднике и сараднике, а не на укупан број запослених у установи.

Под термином «на терет послодавца», односно «о трошку установе» подразумева се да је здравствена установа учествовала у трошковима едукације запослених на било који начин: директном новчаном надокнадом трошкова едукације (котизација, смештај, пут) или давањем сагласности за плаћено одсуство (дневница) у случају постојања донатора новчаних средстава. Такође, подразумева и све облике едукације које су одржане у здравственој установи (за запослене), без обзира да ли трошкови организације иду на терет послодавца или су донирани од стране других лица или организација.

Здравствена установа је дужна да води евиденцију о броју запослених који су учествовали на стручним и научним скуповима, односно семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације. Овом евиденцијом нису обухваћени запослени који су на специјализацијама, субспецијализацијама, магистарским или докторским студијама.

Овде можете погледати показатеље квалитета из области стицања и обнове знања и вештина запослених у Београду у здравственим установама примарне здравствене заштите и у болничким установама.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351