Pokazatelji kvaliteta u oblasti sticanja i obnove znanja i veština zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi

POKAZATELJI KVALITETA U OBLASTI STICANJA I OBNOVE ZNANJA I VEŠTINA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U BEOGRADU ZA PERIOD 1.01.-31.12.2016. GODINE

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada.

Pokazatelji kvaliteta koji se odnose na sticanje i obnovu znanja i veština zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenim ustanovama su:

  1. Postojanje plana edukacije za sve zaposlene u zdravstvenoj ustanovi
  2. Broj radionica, edukativnih skupova i seminara održanih u zdravstvenoj ustanovi
  3. Procenat osoba koje su bar jednom o trošku ustanove pohađale kurs, seminar, ili učestvovale na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov stručni rad
  4. Broj akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci (predavači) zaposleni u zdravstvenoj ustanovi.

Od 1. jula 2011. godine, zbog promene Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite, promenjeni su i pokazatelji kvaliteta u oblasti sticanja i obnove znanja. Dodat je jedan novi pokazatelj (broj akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije), a pokazatelj koji se odnosi na procenat osoba koje su bar jednom učestvovale na edukaciji o trošku ustanove je izmenjen, tako da se sada odnosi samo na zdravstvene radnike i saradnike, a ne na ukupan broj zaposlenih u ustanovi.

Pod terminom «na teret poslodavca», odnosno «o trošku ustanove» podrazumeva se da je zdravstvena ustanova učestvovala u troškovima edukacije zaposlenih na bilo koji način: direktnom novčanom nadoknadom troškova edukacije (kotizacija, smeštaj, put) ili davanjem saglasnosti za plaćeno odsustvo (dnevnica) u slučaju postojanja donatora novčanih sredstava. Takođe, podrazumeva i sve oblike edukacije koje su održane u zdravstvenoj ustanovi (za zaposlene), bez obzira da li troškovi organizacije idu na teret poslodavca ili su donirani od strane drugih lica ili organizacija.

Zdravstvena ustanova je dužna da vodi evidenciju o broju zaposlenih koji su učestvovali na stručnim i naučnim skupovima, odnosno seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane edukacije. Ovom evidencijom nisu obuhvaćeni zaposleni koji su na specijalizacijama, subspecijalizacijama, magistarskim ili doktorskim studijama.

Ovde možete pogledati pokazatelje kvaliteta iz oblasti sticanja i obnove znanja i veština zaposlenih u Beogradu u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i u bolničkim ustanovama.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351