Показатељи задовољства запослених у здравственим установама у Београду у 2016. години

У здравственим установама у Београду ради преко 32.000 медицинских и немедицинских радника. Од њихових ставова, понашања, знања и радног искуства зависи како ће обављати свој посао, као и перформансе установе у целини.

Задовољство послом се дефинише као позитивна емоционална реакција и ставови појединца према свом послу. Степен задовољства зависи од врсте посла који особа ради, осећаја одговорности и достигнућа у послу, услова рада, као што су плата, опрема за рад, сарадници и шефови.

Задовољство послом утиче на радни учинак и одсуствовање са посла. Организације са задовољнијим радницима имају већу продуктивност, мање изостанака са посла, а радници су мање спремни да мењају радну организацију. Задовољни радници су пријатељски настројени, љубазни, спремни да одговарају на питања, а то пацијенти цене, што води задовољству и оданости пацијента. Незадовољство послом утиче и на здравље запослених, посебно на ментално здравље, депресију и анксиозност, док је корелација са физичким здрављем умерена.

Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите („Службени гласник РС“ бр. 49/2010) прописана је обавеза здравствених установа да прате показатеље задовољства послом својих радника. Показатељи задовољства запослених у здравственој установи су:

  1. обављено истраживање задовољства запослених у здравственој установи
  2. урађена анализа о спроведеном истраживању задовољства запослених у здравственој установи и предузете мере и активности на сталном унапређењу квалитета.

Здравствена установа има обавезу да једном годишње спроведе истраживање задовољства својих радника послом који обављају, уради анализу резултата истраживања, као и да предузме одговарајуће мере и активности на унапређењу степена њиховог задовољства на основу резултата истраживања.

Све здравствене установе спроводе испитивање задовољства запослених по истој методологији, у исто време и са истим упитником, које одређује Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

Подаци о показатељима задовољства запослених у здравственој установи су део Интегрисаног плана сталног унапређења квалитета, као и Интегрисаног извештаја о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе.

Овде можете погледати анализу о показатељима задовољства запослених у здравственим установама у Београду за установе примарне здравствене заштите и за болничке установе.

Aнaлизу зaдoвoљствa зaпoслeних у држaвним здрaвствeним устaнoвaмa Рeпубликe Србиje зa 2015. гoдину, мoжeтe прoнaћи нa сajту Институтa зa jaвнo здрaвљe Србиje, пoглeдajтe oвдe.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351