Пoкaзaтeљи зaдoвoљствa кoрисникa услугaмa здрaвствeнe службe у Бeoгрaду у 2016. гoдини

ПОКАЗАТЕЉИ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГАМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ

Пацијенти у Београду у току године остваре преко 9 милиона посета лекарима у домовима здравља и заводима на примарном нивоу здравствене заштите, око 3 милиона посета лекарима специјалистима у болницама, а око 300.000 пацијената проведе на болничком лечењу у просеку по 10 дана (укупно око 3 милиона дана болничког лечења).

Процена задовољства корисника услугама здравствене службе се користи да се сагледа пацијентово виђење здравствене заштите, оцени процес здравствене заштите, идентификују проблеми, евалуирају напори за унапређење квалитета и евалуира исход заштите. Данас се задовољство корисника сматра једним од најважнијих показатеља квалитета здравствене заштите, јер пружа податке о томе колико је здравствена установа успела да изађе у сусрет очекивањима корисника, а идентификујући узроке незадовољства здравствена установа може унапредити свој рад.

Задовољство (сатисфакција) корисника пруженом здравственом заштитом представља меру става пацијента према лекару, систему здравствене заштите и медицинској нези коју добија. Задовољство подстиче позитивне облике коришћења здравствене заштите (јављање на контролу по савету лекара, редовно узимање лекова, придржавање дијете по савету лекара и сл.), а са задовољним пацијентом је лакше радити. У обрнутом случају, код незадовољног пацијента, доћи ће до одлагања контакта са здравственом службом, погоршања здравственог стања, повећаног коришћења и непријатне ситуације у даљим контактима са истим пацијентом.

Према Правилнику о показатељима квалитета здравствене заштите („Службени гласник РС“ бр. 49/10), показатељи задовољства корисника услугама здравствене службе су:

  1. Истакнуто обавештење о врсти здравствених услуга које се пацијенту као осигуранику обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а које су делатност здравствене установе;
  2. Истакнуто обавештење о здравственим услугама које се не обезбеђују на терет обавезног здравственог осигурања, а у складу са актом којим се уређује садржај, обим и стандард права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања;
  3. Истакнуто обавештење о видовима и износу учешћа осигураних лица у трошковима здравствене заштите, као и ослобађање од плаћања учешћа;
  4. Истакнут ценовник здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а које пацијенти плаћају из својих средстава;
  5. Постављена кутија/књига за примедбе и жалбе пацијената;
  6. Истакнуто име и презиме, односно број канцеларије и радно врeме, особе задужене за вођење поступка притужби и жалби пацијената (заштитника пацијентових права);
  7. Број поднетих приговора
  8. Истакнут списак лекара који могу бити изабрани лекари, а које пацијенти могу изабрати, као и њихово радно време у здравственим установама примарне здравствене заштите, а у специјалистичко-консултативним службама, као и у саветовалиштима у установама свих нивоа здравствене заштите истакнут списак лекара који раде и њихово радно време;
  9. Обављено истраживање задовољства корисника услугама здравствене службе
  10. Урађена анализа о спроведеном истраживању задовољства корисника услугама здравствене заштите и предузете мере и активности на сталном унапређењу квалитету

Све здравствене установе/службе су дужне да на видна места (пријемне амбуланте, шалтере, огласне табле у чекаоницама и сл.) у свим објектима (централни и истурени) истакну наведена обавештења (тачке 1 до 6 и 8).

Подаци о показатељима задовољства корисника услугама здравствене службе су део Интегрисаног плана сталног унапређења квалитета, као и Интегрисаног извештаја о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе.

Здравствена установа има обавезу да једном годишње спроведе истраживање о задовољству корисника пруженим здравственим услугама, уради анализу резултата истраживања, као и да спроведе мере и активности на унапређењу квалитета на основу резултaта истраживања.

Истраживање се спроводи по методологији Института за јавно здравље Србије. За истраживање се користе стандардизовани анонимни упитници за болничку заштиту, а у оквиру примарне заштите за: службу опште медицине и медицине рада, службу за здравствену заштиту деце, жена и стоматолошку службу. Упитник се дели пацијентима у здравственој установи, где га и попуњавају и убацују у кутију одређену за ту намену. Одговори се процењују Ликертовом петостепеном скалом, од веома незадовољан до веома задовољан, а обраду врши здравствена установа уз помоћ завода за јавно здравље. Градски завод за јавно здравље врши анализу показатеља задовољства корисника услугама здравствене заштите у Београду.

Подаци се прослеђују Институту за јавно здравље Србије, који врши анализу задовољства корисника на нивоу Републике и поређење по регионима. Добијени резултати улазе у оцену квалитета рада здравствене установе.

Овде можете погледати анализу задовољства корисника услугама здравствене заштите у здравственим установама у Београду за здравствене установе примарне здравствене заштите (задовољство радом изабраног лекара у службама опште медицине, педијатрије, гинекологије, стоматолошкој служби и радом специјалистичко-консултативне службе интерне медицине) и за болничке установе (задовољство болничком заштитом на укупном нивоу, на гинеколошко-акушерским, хируршким, интернистичким и одељењима рехабилитације и радом специјалистичко-консултативне службе интерне медицине).

Анализу задовољства корисника здравственом заштитом у државним здравственим установама Републике Србије за 2015. годину, можете пронаћи на сајту Института за јавно здравље Србије, погледајте овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351