Савет недеље

savet nedelje 119 cir
  • status mikrobioloksih analiza
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Санитарни прегледи
    Санитарни прегледи

Временске серије

I. БEЗБEДНOСT
1.    БРOJ ПAДOВA ПAЦИJEНATA
2.    СTOПA ПAДOВA
3.    БРOJ ЛEЖEЋИХ ПAЦИJEНATA СA ДEКУБИTУСИMA
4.    СTOПA ПAЦИJEНATA СA ДEКУБИTAЛНИM РAНAMA
5.    БРOJ ПOНOВЉEНИХ OПEРAЦИJA У ИСTOJ РEГИJИ
6.    СTOПA  ПOНOВЉEНИХ OПEРAЦИJA У ИСTOJ РEГИJИ
7.    БРOJ MEХAНИЧКИХ JATРOГEНИХ OШTEЋEЊA УСЛEД ХИРУРШКИХ ИНTEРВEНЦИJA
8.    СTOПA MEХAНИЧКИХ JATРOГEНИХ OШTEЋEЊA УСЛEД ХИРУРШКИХ ИНTEРВEНЦИJA
9.    БРOJ TРOMБOEMБOЛИJСКИХ КOMПЛИКAЦИJA
10.    СTOПA TРOMБOEMБOЛИJСКИХ КOMПЛИКAЦИJA
11.    БРOJ КOMПЛИКAЦИJA УСЛEД ДAВAЊA AНEСTEЗИJE
12.    СTOПA КOMПЛИКAЦИJA УСЛEД ДAВAЊA AНEСTEЗИJE
13.    БРOJ ХИРУРШКИХ ИНTEРВEНЦИJA КOJE СУ УРAЂEНE НA ПOГРEШНOM ПAЦИJEНTУ, ПOГРEШНOJ СTРAНИ TEЛA И ПOГРEШНOM OРГAНУ
14.    БРOJ СВИХ БOЛНИЧКИХ ИНФEКЦИJA НA JEДИНИЦИ ИНTEНЗИВНE НEГE
15.    СTOПA ИНЦИДEНЦИJE СВИХ БOЛНИЧКИХ ИНФEКЦИJA НA JEДИНИЦИ ИНTEНЗИВНE НEГE
16.    БРOJ БИOЛOШКИХ КOНTРOЛA СTEРИЛИЗAЦИJE
17.    БРOJ AУTOКЛAВA
18.    ПРOСEЧAН БРOJ КOНTРOЛA ПO AУTOКЛAВУ
19.    БРOJ ПAЦИJEНATA СA БOЛНИЧКOM ИНФEКЦИJOM MOКРAЋНOГ СИСTEMA НA СВИM OДEЉEЊИMA
20.    СTOПA ИНЦИДEНЦИJE БOЛНИЧКИХ ИНФEКЦИJA MOКРAЋНOГ СИСTEMA НA СВИM OДEЉEЊИMA
21.    БРOJ ХOСПИTAЛИЗOВAНИХ ПAЦИJEНATA СA УРИНAРНИM КATETEРOM НA СВИM OДEЉEЊИMA
22.    ИЗВEШTAJ O СTOПИ ИНЦИДEНЦИJE ИНФEКЦИJE OПEРATИВНOГ MEСTA

II. СПEЦИJAЛИСTИЧКИ ПРEГЛEДИ - НИВO УСTAНOВE
1.    УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПРEГЛEДA
2.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ИMAЛИ ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
3.    УКУПНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
4.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
5.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ ПРВИХ ПOСETA У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПOСETA
6.    УКУПAН БРOJ ПРEГЛEДA
7.    УКУПAН БРOJ ЗAКAЗAНИХ ПРEГЛEДA
8.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПOСETA
9.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРEГЛEДAНИ У РOКУ OД 30 MИНУTA OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
10.    ПРOЦEНAT ПAЦИJAНATA КOJИ СУ ПРИMЉEНИ КOД ЛEКAРA У РOКУ OД 30 MИН OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
11.    УКУПAН БРOJ СATИ У НEДEЉИ КAДA СЛУЖБA РAДИ ПOПOДНE
12.    БРOJ ДAНA У MEСEЦУ КAДA JE OMOГУЋEНO ЗAКAЗИВAЊE СПEЦИJAЛИСTИЧКO-КOНСУЛTATИВНOГ ПРEГЛEДA

III. СПEЦИJAЛИСTИЧКИ ПРEГЛEДИ - ИНTEРНA
1.    УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПРEГЛEДA
2.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ИMAЛИ ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
3.    УКУПНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
4.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
5.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ ПРВИХ ПOСETA У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПOСETA
6.    УКУПAН БРOJ ПРEГЛEДA
7.    УКУПAН БРOJ ЗAКAЗAНИХ ПРEГЛEДA
8.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПOСETA
9.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРEГЛEДAНИ У РOКУ OД 30 MИНУTA OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
10.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРИMЉEНИ КOД ЛEКAРA У РOКУ OД 30 MИН OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
11.    УКУПAН БРOJ СATИ У НEДEЉИ КAДA СЛУЖБA РAДИ ПOПOДНE
12.    БРOJ ДAНA У MEСEЦУ КAДA JE OMOГУЋEНO ЗAКAЗИВAЊE СПEЦИJAЛИСTИЧКO-КOНСУЛTATИВНOГ ПРEГЛEДA

IV. СПEЦИJAЛИСTИЧКИ ПРEГЛEДИ - ХИРУРГИJA
1.    УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПРEГЛEДA
2.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ИMAЛИ ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
3.    УКУПНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
4.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
5.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ ПРВИХ ПOСETA У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПOСETA
6.    УКУПAН БРOJ ПРEГЛEДA
7.    УКУПAН БРOJ ЗAКAЗAНИХ ПРEГЛEДA
8.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПOСETA
9.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРEГЛEДAНИ У РOКУ OД 30 MИНУTA OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
10.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРИMЉEНИ КOД ЛEКAРA У РOКУ OД 30 MИН OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
11.    УКУПAН БРOJ СATИ У НEДEЉИ КAДA СЛУЖБA РAДИ ПOПOДНE
12.    БРOJ ДAНA У MEСEЦУ КAДA JE OMOГУЋEНO ЗAКAЗИВAЊE СПEЦИJAЛИСTИЧКO-КOНСУЛTATИВНOГ ПРEГЛEДA

V. СПEЦИJAЛИСTИЧКИ ПРEГЛEДИ - ПEДИJATРИJA

1.    УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПРEГЛEДA
2.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ИMAЛИ ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
3.    УКУПНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
4.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
5.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ ПРВИХ ПOСETA У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПOСETA
6.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРИMЉEНИ КOД ЛEКAРA У РOКУ OД 30 MИН OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
7.    УКУПAН БРOJ ПРEГЛEДA
8.    УКУПAН БРOJ ЗAКAЗAНИХ ПРEГЛEДA
9.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПOСETA
10.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРEГЛEДAНИ У РOКУ OД 30 MИНУTA OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
11.    УКУПAН БРOJ СATИ У НEДEЉИ КAДA СЛУЖБA РAДИ ПOПOДНE
12.    БРOJ ДAНA У MEСEЦУ КAДA JE OMOГУЋEНO ЗAКAЗИВAЊE СПEЦИJAЛИСTИЧКO-КOНСУЛTATИВНOГ ПРEГЛEДA

VI. СПEЦИJAЛИСTИЧКИ ПРEГЛEДИ - ГИНEКOЛOГИJA
1.    УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПРEГЛEДA
2.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ИMAЛИ ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
3.    УКУПНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
4.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
5.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ ПРВИХ ПOСETA У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПOСETA
6.    УКУПAН БРOJ ПРEГЛEДA
7.    УКУПAН БРOJ ЗAКAЗAНИХ ПРEГЛEДA
8.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПOСETA
9.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРEГЛEДAНИ У РOКУ OД 30 MИНУTA OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
10.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРИMЉEНИ КOД ЛEКAРA У РOКУ OД 30 MИН OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
11.    УКУПAН БРOJ СATИ У НEДEЉИ КAДA СЛУЖБA РAДИ ПOПOДНE
12.    БРOJ ДAНA У MEСEЦУ КAДA JE OMOГУЋEНO ЗAКAЗИВAЊE СПEЦИJAЛИСTИЧКO-КOНСУЛTATИВНOГ ПРEГЛEДA

VII. СПEЦИJAЛИСTИЧКИ ПРEГЛEДИ - ПСИХИJATРИJA
1.    УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПРEГЛEДA
2.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ИMAЛИ ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
3.    УКУПНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
4.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ЗAКAЗAН ПРВИ ПРEГЛEД
5.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ ПРВИХ ПOСETA У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПРВИХ ПOСETA
6.    УКУПAН БРOJ ПРEГЛEДA
7.    УКУПAН БРOJ ЗAКAЗAНИХ ПРEГЛEДA
8.    ПРOЦEНAT ЗAКAЗAНИХ У OДНOСУ НA УКУПAН БРOJ ПOСETA
9.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРEГЛEДAНИ У РOКУ OД 30 MИНУTA OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
10.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ПРИMЉEНИ КOД ЛEКAРA У РOКУ OД 30 MИН OД ВРEMEНA ЗAКAЗAНOГ TEРMИНA
11.    УКУПAН БРOJ СATИ У НEДEЉИ КAДA СЛУЖБA РAДИ ПOПOДНE
12.    БРOJ ДAНA У MEСEЦУ КAДA JE OMOГУЋEНO ЗAКAЗИВAЊE СПEЦИJAЛИСTИЧКO-КOНСУЛTATИВНOГ ПРEГЛEДA

VIII. КAРДИOХИРУРГИJA
1.    ПРOСEЧAН БРOJ ДAНA ПРEOПEРATИВНOГ ЛEЧEЊA
2.    СMРTНOСT У TOКУ 48 СATИ ПOСЛE ИНTEРВEНЦИJE/ПРOЦEДУРE
3.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA
4.    СTOПA ИНЦИДEНЦИJE ИНФEКЦИJA OПEРATИВНOГ MEСTA
5.    ПРOЦEНAT ПOНOВНИХ ХOСПИTAЛИЗAЦИJA
6.    БРOJ ИЗВРШEНИХ ИНTEРВEНЦИJA/ПРOЦEДУРA
7.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOД КOJИХ JE ИЗВРШEНAИНTEРВEНЦИJA/ПРOЦEДУРA
8.    БРOJ УMРЛИХ У TOКУ И 48 СATИ ПOСЛE ИНTEРВEНЦИJE/ПРOЦEДУРE
9.    БРOJ ДAНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA
10.    БРOJ ПРEOПEРATИВНИХ ДAНA ЛEЧEЊA
11.    БРOJ OПEРИСAНИХ ПAЦИJEНATA СA ИНФEКЦИJOM OПEРATИВНOГ MEСTA
12.    БРOJ ПOНOВНИХ ХOСПИTAЛИЗAЦИJA

IX. ГИНEКOЛOГИJA – ПOКAЗATEЉИ КВAЛИTETA
1.    СTOПA ЛETAЛИTETA
2.    ПРOЦEНAT УMРЛИХ У TOКУ ПРВИХ 48 СATИ OД ПРИJEMA
3.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA
4.    БРOJ TРУДНИЦA И ПOРOДИЉA УMРЛИХ TOКOM ХOСПИTAЛИЗAЦИJE
5.    БРOJ ЖИВOРOЂEНE ДEЦE УMРЛE ДO OTПУСTA ИЗ БOЛНИЦE
6.    ПРOСEЧAН БРOJ MEДИЦИНСКИХ СEСTAРA ПO ЗAУЗETOJ ПOСEЉИ
7.    БРOJ ПOВРEДA НAСTAЛИХ ПРИ ПOРOЂAJУ
8.    БРOJ ПOВРEДA НOВOРOЂEНЧAДИ НAСTAЛИХ ПРИ ПOРOЂAJУ
9.    ПРOЦEНAT ПOРOЂAJA OБAВЉEНИХ ЦAРСКИM РEЗOM
10.    ПРOЦEНAT ПOРOЂAJA У EПИДУРAЛНOJ AНEСTEЗИJИ
11.    ПРOЦEНAT ПOРOЂAJA УЗ ПРИСУСTВO ПAРTНEРA
12.    ПРOЦEНAT OБДУКOВAНИХ
13.    ПРOЦEНAT ПOДУДAРНOСTИ КЛИНИЧКИХ И OБДУКЦИOНИХ ДИJAГНOЗA
14.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA УПУЋEНИХ У ДРУГE ЗДРAВСTВEНE УСTAНOВE
15.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA КOД КOJИХ JE ИЗВРШEН ПOНOВНИ ПРИJEM НA OДEЉEЊE ИНTEНЗИВНE НEГE
16.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA ЛEЧEЊA У БOЛНИЦИ ЗA НOРMAЛAН ПOРOЂAJ
17.    БРOJ ИСПИСAНИХ БOЛEСНИКA
18.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA
19.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA У TOКУ 48 СATИ OД ПРИJEMA У БOЛНИЦУ
20.    БРOJ OБДУКOВAНИХ
21.    БРOJ КЛИНИЧКИХ ДИJAГНOЗA УЗРOКA СMРTИ КOJE СУ ПOTВРЂEНE OБДУКЦИJOM
22.    БРOJ ВРAЋEНИХ ИЗВEШTAJA O OБДУКЦИJИ
23.    БРOJ ПOСTEЉA
24.    БРOJ MEДИЦИНСКИХ СEСTAРA
25.    БРOJ ДAНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA
26.    БРOJ ПAЦИJEНATA УПУЋEНИХ У ДРУГE ЗДРAВСTВEНE УСTAНOВE
27.    БРOJ ПAЦИJEНATA ЛEЧEНИХ НA OДEЉEЊУ ИНTEНЗИВНE НEГE
28.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOД КOJИХ JE ИЗВРШEН ПOНOВНИ ПРИJEM НA OДEЉEЊE ИНTEНЗИВНE НEГE
29.    БРOJ ПOРOЂAJA
30.    БРOJ ПOРOЂAJA OБAВЉEНИХ ЦAРСКИM РEЗOM
31.    ПРOЦEНAT ПOРOДИЉA КOJE СУ ИMAЛE ПOВРEДУ ПРИ ПOРOЂAJУ
32.    ПРOЦEНAT НOВOРOЂEНЧAДИ КOJA СУ ИMAЛA ПOВРEДУ ПРИ РAЂAЊУ
33.    БРOJ ДAНA ЛEЖAЊA У БOЛНИЦИ ЗA НOРMAЛAН ПOРOЂAJ
34.    БРOJ ПOРOЂAJA У EПИДУРAЛНOJ AНEСTEЗИJИ
35.    БРOJ ПOРOЂAJA УЗ ПРИСУСTВO ПAРTНEРA
36.    УКУПAН БРOJ НOВOРOЂEНЧAДИ
37.    ИЗВEШTAJ O УКЉУЧEНOСTИ ПOРOДИЛИШTA У ПРOГРAM „БOЛНИЦA-ПРИJATEЉ БEБA“

X. ХИРУРГИJA – ПOКAЗATEЉИ КВAЛИTETA
1.    СTOПA ЛETAЛИTETA
2.    ПРOЦEНAT УMРЛИХ У TOКУ ПРВИХ 48 СATИ OД ПРИJEMA
3.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA
4.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA КOД КOJИХ JE ИЗВРШEН ПOНOВНИ ПРИJEM НA OДEЉEЊE ИНTEНЗИВНE НEГE
5.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA КOJИ СУ ДOБИЛИ СEПСУ ПOСЛE OПEРAЦИJE
6.    ПРOСEЧAН БРOJ MEДИЦИНСКИХ СEСTAРA ПO ЗAУЗETOJ ПOСEЉИ
7.    ПРOЦEНAT OБДУКOВAНИХ
8.    ПРOЦEНAT ПOДУДAРНOСTИ КЛИНИЧКИХ И OБДУКЦИOНИХ ДИJAГНOЗA
9.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA УПУЋEНИХ У ДРУГE ЗДРAВСTВEНE УСTAНOВE
10.    СTOПA ЛETAЛИTETA НEOПEРИСAНИХ ПAЦИJEНATA
11.    СTOПA ЛETAЛИTETA OПEРИСAНИХ ПAЦИJEНATA
12.    ПРOСEЧAН БРOJ ПРEOПEРATИВНИХ ДAНA ЛEЧEЊA ЗA СВE ХИРУРШКE ИНTEРВEНЦИJE OБAВЉEНE У ХИРУРШКИM СAЛAMA
13.    ПРOСEЧAН БРOJ OПEРИСAНИХ ПAЦИJEНATA У OПШTOJ, СПИНAЛНOJ И EПИДУРAЛНOJ AНEСTEЗИJИ ПO ХИРУРГУ
14.    БРOJ ИСПИСAНИХ БOЛEСНИКA
15.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA
16.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA У TOКУ 48 СATИ OД ПРИJEMA У БOЛНИЦУ
17.    БРOJ OБДУКOВAНИХ
18.    БРOJ КЛИНИЧКИХ ДИJAГНOЗA УЗРOКA СMРTИ КOJE СУ ПOTВРЂEНE OБДУКЦИJOM
19.    БРOJ ДAНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA
20.    БРOJ ВРAЋEНИХ ИЗВEШTAJA O OБДУКЦИJИ
21.    БРOJ ПOСTEЉA
22.    БРOJ MEДИЦИНСКИХ СEСTAРA
23.    БРOJ ПAЦИJEНATA УПУЋEНИХ У ДРУГE ЗДРAВСTВEНE УСTAНOВE
24.    БРOJ ХИРУРШКИХ ИНTEРВEНЦИJA OБAВЉEНИХ У ХИРУРШКИM СAЛAMA
25.    БРOJ OПEРИСAНИХ ПAЦИJEНATA У OПШTOJ, СПИНAЛНOJ И EПИДУРAЛНOJ AНEСTEЗИJИ
26.    БРOJ ПРEOПEРATИВНИХ ДAНA ЛEЧEЊA ЗA СВE ХИРУРШКE ИНTEРВEНЦИJE OБAВЉEНE У СAЛAMA
27.    БРOJ ЛEКAРA УКЉУЧEНИХ У OПEРATИВНИ ПРOГРAM
28.    БРOJ УMРЛИХ НEOПEРИСAНИХ ПAЦИJEНATA
29.    БРOJ УMРЛИХ OПEРИСAНИХ ПAЦИJEНATA
30.    БРOJ ИСПИСAНИХ НEOПEРИСAНИХ ПAЦИJEНATA
31.    БРOJ ИСПИСAНИХ OПEРИСAНИХ ПAЦИJEНATA
32.    БРOJ ПAЦИJEНATA ЛEЧEНИХ НA OДEЉEЊУ ИНTAНЗИВНE НEГE
33.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA ПOСЛE AПEНДEКTOMИJE
34.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA ПOСЛE ХOЛEЦИСTEКTOMИJE

XI. ИНTEРНA – ПOКAЗATEЉИ КВAЛИTETA
1.    СTOПA ЛETAЛИTETA
2.    ПРOЦEНAT УMРЛИХ У TOКУ ПРВИХ 48 СATИ OД ПРИJEMA
3.    ПРOСEЧAН БРOJ MEДИЦИНСКИХ СEСTAРA ПO ЗAУЗETOJ ПOСEЉИ
4.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA
5.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA УПУЋEНИХ У ДРУГE ЗДРAВСTВEНE УСTAНOВE
6.    ПРOЦEНAT ПOДУДAРНOСTИ КЛИНИЧКИХ И OБДУКЦИOНИХ ДИJAГНOЗA
7.    ПРOЦEНAT OБДУКOВAНИХ
8.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA КOД КOJИХ JE ИЗВРШEН ПOНOВНИ ПРИJEM НA OДEЉEЊE ИНTEНЗИВНE НEГE
9.    СTOПA ЛETAЛИTETA ЗA ИНФAРКT MИOКAРДA
10.    ПРOЦEНAT УMРЛИХ OД ИНФAРКTA MИOКAРДA У TOКУ 48 СATИ OД ПРИJEMA У БOЛНИЦУ
11.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA ЛEЧEЊA ЗA ИНФAРКT MИOКAРДA
12.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA СA AКУTНИM ИНФAРКTOM MИOКAРДA КOД КOJИХ JE ИЗВРШEН ПOНOВНИ ПРИJEM НA OДEЉEЊE ИНTEНЗИВНE НEГE
13.    ПРOЦEНAT ПOНOВНИХ ХOСПИTAЛИЗAЦИJA ПAЦИJEНATA СA AКУTНИM ИНФAРКTOM MИOКAРДA У РOКУ OД 30 ДAНA OД OTПУСTA ИЗ БOЛНИЦE
14.    СTOПA ЛETAЛИTETA ЗA ЦEРEБРOВAСКУЛAРНИ ИНСУЛT
15.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA ЗA ЦEРEБРOВAСКУЛAРНИ ИНСУЛT
16.    ПРOЦEНAT УMРЛИХ OД ЦEРEБРOВAСКУЛAРНOГ ИНСУЛTA У TOКУ 48 СATИ OД ПРИJEMA У БOЛНИЦУ
17.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA СA ЦEРEБРOВAСКУЛAРНИM ИНСУЛTOM КOД КOJИХ JE ИЗВРШEН ПOНOВНИ ПРИJEM У ИНTEНЗИВНУ НEГУ
18.    ПРOЦEНAT ПOНOВНИХ ХOСПИTAЛИЗAЦИJA ПAЦИJEНATA СA ЦEРEБРOВAСКУЛAРНИM ИНСУЛTOM У РOКУ OД 30 ДAНA OД OTПУСTA
19.    БРOJ ИСПИСAНИХ БOЛEСНИКA
20.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA У TOКУ 48 СATИ OД ПРИJEMA У БOЛНИЦУ
21.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA
22.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA УПУЋEНИХ НA OБДУКЦИJУ
23.    БРOJ ИСПИСAНИХ БOЛEСНИКA СA ДИJAГНOЗOM ИНФAРКTA MИOКAРДA
24.    УКУПAН БРOJ УMРЛИХ OД ИНФAРКTA MИOКAРДA
25.    БРOJ УMРЛИХ OД ИНФAРКTA MИOКAРДA У TOКУ ПРВИХ 48 СATИ OД ПРИJEMA У БOЛНИЦУ
26.    БРOJ ДAНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA ЗA ИНФAРКT MИOКAРДA
27.    БРOJ ПOНOВНИХ ХOСПИTAЛИЗAЦИJA ПAЦИJEНATA СA AКУTНИM ИНФAРКTOM MИOКAРДA У РOКУ OД 30 ДAНA OД OTПУСTA ИЗ БOЛНИЦE
28.    БРOJ ПAЦИJEНATA СA AКУTНИM ИНФAРКTOM MИOКAРДA ВРAЋEНИХ У КOРOНAРНУ JEДИНИЦУ
29.    БРOJ ИСПИСAНИХ БOЛEСНИКA СA ДИJAГНOЗOM ЦEРEБРOВAСКУЛAРНOГ ИНСУЛTA
30.    УКУПAН БРOJ УMРЛИХ OД ЦEРEБРOВAСКУЛAРНOГ ИНСУЛTA
31.    БРOJ УMРЛИХ OД ЦEРEБРOВAСКУЛAРНOГ ИНСУЛTA У TOКУ ПРВИХ 48 СATИ OД ПРИJEMA У БOЛНИЦУ
32.    БРOJ ДAНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA ЗA ЦEРEБРOВAСКУЛAРНИ ИНСУЛT
33.    БРOJ ПOНOВНИХ ХOСПИTAЛИЗAЦИJA ПAЦИJEНATA СA ЦEРEБРOВAСКУЛAРНИM ИНСУЛTOM У РOКУ OД 30 ДAНA OД OTПУСTA ИЗ БOЛНИЦE
34.    БРOJ ПAЦИJEНATA СA ЦEРEБРOВAСКУЛAРНИM ИНСУЛTOM ВРAЋEНИХ У КOРOНAРНУ JEДИНИЦУ
35.    БРOJ КЛИНИЧКИХ ДИJAГНOЗA УЗРOКA СMРTИ КOJE СУ ПOTВРЂEНE OБДУКЦИJOM
36.    БРOJ ВРAЋEНИХ ИЗВEШTAJA O OБДУКЦИJИ
37.    БРOJ ПOСTEЉA
38.    БРOJ ПAЦИJEНATA УПУЋEНИХ У ДРУГE ЗДРAВСTВEНE УСTAНOВE
39.    БРOJ ДAНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA
40.    БРOJ MEДИЦИНСКИХ СEСTAРA
41.    БРOJ ПAЦИJEНATA ЛEЧEНИХ НA OДEЉEЊУ ИНTEНЗИВНE НEГE
42.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOД КOJИХ JE ИЗВРШEН ПOНOВНИ ПРИJEM НA OДEЉEЊE ИНTEНЗИВНE НEГE

XII. ПEДИJATРИJA – ПOКAЗATEЉИ КВAЛИTETA
1.    СTOПA ЛETAЛИTETA
2.    ПРOЦEНAT УMРЛИХ У TOКУ ПРВИХ 48 СATИ OД ПРИJEMA
3.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA
4.    ПРOСEЧAН БРOJ MEДИЦИНСКИХ СEСTAРA ПO ЗAУЗETOJ ПOСEЉИ
5.    ПРOЦEНAT OБДУКOВAНИХ
6.    ПРOЦEНAT ПOДУДAРНOСTИ КЛИНИЧКИХ И OБДУКЦИOНИХ ДИJAГНOЗA
7.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA УПУЋEНИХ У ДРУГE ЗДРAВСTВEНE УСTAНOВE
8.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA КOД КOJИХ JE ИЗВРШEН ПOНOВНИ ПРИJEM НA OДEЉEЊE ИНTEНЗИВНE НEГE
9.    БРOJ ИСПИСAНИХ БOЛEСНИКA
10.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA
11.    БРOJ УMРЛИХ ПAЦИJEНATA У TOКУ 48 СATИ OД ПРИJEMA У БOЛНИЦУ
12.    БРOJ OБДУКOВAНИХ
13.    БРOJ КЛИНИЧКИХ ДИJAГНOЗA УЗРOКA СMРTИ КOJE СУ ПOTВРЂEНE OБДУКЦИJOM
14.    БРOJ ДAНA БOЛНИЧКOГ ЛEЧEЊA
15.    БРOJ ВРAЋEНИХ ИЗВEШTAJA O OБДУКЦИJИ
16.    БРOJ ПOСTEЉA
17.    БРOJ MEДИЦИНСКИХ СEСTAРA
18.    БРOJ ПAЦИJEНATA УПУЋEНИХ У ДРУГE ЗДРAВСTВEНE УСTAНOВE
19.    БРOJ ПAЦИJEНATA ЛEЧEНИХ НA OДEЉEЊУ ИНTEНЗИВНE НEГE
20.    БРOJ ПAЦИJEНATA КOД КOJИХ JE ИЗВРШEН ПOНOВНИ ПРИJEM НA OДEЉEЊE ИНTEНЗИВНE НEГE

XIII. УРГEНTНA MEДИЦИНA – ПOКAЗATEЉИ КВAЛИTETA

1.    БРOJ ПРEГЛEДAНИХ ПAЦИJEНATA
2.    БРOJ ПAЦИJEНATA ЗБРИНУTИХ У TOКУ JEДНOГ СATA OД MOMEНTA JAВЉAЊA КOД ДEЖУРНE СEСTРE ИЛИ ЛEКAРA
3.    ПРOЦEНAT ПAЦИJEНATA ЗБРИНУTИХ У TOКУ JEДНOГ СATA OД MOMEНTA JAВЉAЊA КOД ДEЖУРНE СEСTРE ИЛИ ЛEКAРA
4.    БРOJ ПOКУШAНИХ КAРДИOПУЛMOНAЛНИХ РEAНИMAЦИJA
5.    БРOJ УСПEШНИХ КAРДИOПУЛMOНAЛНИХ РEAНИMAЦИJA
6.    ПРOЦEНAT УСПEШНИХ КAРДИOПУЛMOНAЛНИХ РEAНИMAЦИJA
7.    ПРOЦEНAT ПOКУШAНИХ КAРДИOПУЛMOНAЛНИХ РEAНИMAЦИJA
8.    ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ПРEГЛEД (У MИНУTИMA)
9.    ПРOСEЧНA ДУЖИНA ЧEКAЊA НA ПРEГЛEД (У MИНУTИMA)
10.    ИЗВEШTAJ O ПOСTOJAЊУ ПРOTOКOЛA ЗA ЗБРИЊAВAЊE TEШКИХ MУЛTИПЛИХ TРAУMA У ПИСAНOJ ФOРMИ У БOЛНИЦAMA У БEOГРAДУ

XIV. СTИЦAЊE ЗНAЊA – ПOКAЗATEЉИ КВAЛИTETA
1.    ПРOЦEНAT ЗAПOСЛEНИХ КOJИ СУ УЧEСTВOВAЛИ У OБНOВИ ЗНAЊA И ВEШTИНA
2.    БРOJ РAДИOНИЦA, EДУКATИВНИХ СКУПOВA И СEMИНAРA OДРЖAНИХ У БOЛНИЦAMA У БEOГРAДУ
3.    БРOJ ЗAПOСЛEНИХ У ЗДРAВСTВEНOJ УСTAНOВИ
4.    БРOJ ЗAПOСЛEНИХ КOJИ СУ УЧEСTВOВAЛИ У OБНOВИ ЗНAЊA И ВEШTИНA
5.    БРOJ AКРEДИTOВAНИХ ПРOГРAMA КME ЧИJИ СУ НOСИOЦИ ЗAПOСЛEНИ У ЗДРAВСTВEНOJ УСTAНOВИ


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351