Представљање ГЗЗЈЗ на сајму ECOFAIR 2019 - Карактеризација отпада као основ за успешно управљање отпадом

karakterizacija otpadaГрадски завод за јавно здравље, Београд, се од 2. до 4. октобра ове године представио на 16. по реду Међународном сајму заштите животне средине и природних ресурса – ECOFAIR 2019, који представља највећи и најрепрезентативнији скуп ове врсте у региону.

Овај скуп има привредно-едукативни карактер, посвећен је системима и механизмима заштите животне средине, а ове године централне теме су „зелена економија“, индустрија рециклаже и управљање отпадом. Стручна и организациона подршка ове манифестације је стигла од ресорних министарстава и других високих институција Републике Србије.

На штанду који се традиционално организује заједно са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда присутни стручни тим Градског завода за јавно здравље, Београд, сачињен од лекара специјалиста хигијене, виших санитарних техничара и стручних сарадника других специјалности је својим искуством и знањем одговарао на упите значајног броја посетилаца. У разговору са стручним лицима, заинтересовани су могли да се упознају са активностима Градског завода, пре свега у области мониторинга стања животне средине, кроз анализе показатеља квалитета најважнијих сегмената: земљишта, ваздуха, воде, као и отпада и отпадних вода.

karakterizacija otpada

У оквиру стручног дела конференцијског програма ECOFAIR 2019, другог дана сајма посетиоци су могли да прате усмено излагање струковног санитарно-еколошког инжењера Јелене Дапчевић и Мр.Сци Драгана Црнковића, дипломираног инжењера технологије, са изузетно значајном темом у области управљања отпадом “Прекогранично кретање отпада у Републици Србији", у оквиру које је Јединица за управљање отпадом представила и карактеризацију отпада као једну од делатности Градског завода за јавно здравље Београд.

Неадекватно управљање отпадом представља један од највећих проблема са аспекта заштите животне средине Републике Србије и искључиво је резултат неодговорног става друштва према отпаду. Под отпадом се подразумева: сваки материјал или предмет који настаје у току обављања производње, услужне или друге делатности садржан у листи категорија отпад Q листа који власник одбацује, намерава или мора да одбаци у складу са законом, предмети искључени из употребе и отпадне материје које настају у потрошњи и које са аспекта произвођача, односно потрошача нису за даље коришћење и морају се одбацити. Отпад у зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну средину, може бити: инертни, неопасан и опасан.

Управљање отпадом подразумева спровођење прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, односно поновног искоришћења и одлагања отпада, укључујући и надзор. Руковање отпадом се врши према ЗАКОНУ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018). Кретање отпада може да буде унутаргранично и прекогранично кретање. За добијање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада подноси се документација у складу са Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада („Сл. гласник РС“, бр. 60/2009, 101/2010, 48/2017, 80/2017, 98/2017 и 38/2018).

Карактеризација отпада је поступак испитивања којим се утврђују физичко-хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика. Узорковање отпада се врши првенствено ради класификације отпада за: прекогранично кретање, третман отпада и одлагање отпада, због чега је изузетно важно при узорковању узети репрезентативан узорак који мора бити у складу са важећим међународним стандардима који су усвојени у Институту за стандардизацију Републике Србије. Правилно узорковање отпада и припрема лабораторијских узорака за анализу је најважнији корак у поступку карактеризације и класификације отпада.

Отпад се разврстава према Каталогу отпада који је усклађен са Европским каталогом отпада (The European waste catalogue ). У оквиру Каталога, отпад је систематизован првенствено према делатностима у оквиру којих је генерисан, али и према типу отпада, материјалима и процесима. У Каталогу отпада је систематизовано више од 800 врста отпада, подељених у 20 група.

Параметри који се испитују у Градском заводу за јавно здравље Београд, Лабораторији за карактеризацију отпада су: (садржај влаге, губитак жарењем, садржај тешких и токсичних метала и металоида, садржај тешких метала у ЕП екстракту, садржај тешких метала у ТЦЛП екстракту садржај 16 ПАХ-ова, садржај 7 ПЦБ конгенера, садржај лако-испарљивих органских једињења, садржај укупних угљоводоника-фракција угљоводоника пореклом из бензина и дизела, ЕП процедура одређивања на 24х након односа течне и чврсте фазе у односу 10:1 (елуат) - одређивање ањона и катјона, растворни органски угљеник, фенолни индекс, остатак испарења на 105°, елементарна анализа ГЦ-МСД идентификација непознатих једињења.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351