Испитивање и карактеризација отпада

otpadКарактеризација отпада је поступак испитивања којим се утврђују физичко - хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика.

Узорковање отпада се врши првенствено ради класификације отпада за: прекогранично кретање, третман отпада и одлагање отпада, због чега је изузетно важно при узорковању узети репрезентативан узорак који мора бити у складу са важећим међународним стандардима који су усвојени у Институту за стандардизацију Републике Србије. Правилно узорковање отпада и припрема лабораторијских узорака за анализу је најважнији корак у поступку карактеризације и класификације отпада.
 
otpad

Отпад се разврстава према Каталогу отпада који је усклађен са Европским каталогом отпада (The European waste catalogue) и који је имплементиран у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гласник 56/2010, Сл.Гласник 93/2019, Сл.Гласник 39/2021). У оквиру Каталога, отпад је систематизован првенствено према делатностима у оквиру којих је генерисан, али и према типу отпада, материјалима и процесима. У Каталогу отпада је систематизовано више од 800 врста отпада, подељених у 20 група.
 
otpad
otpad


otpadПараметри који се испитују у Градском заводу за јавно здравље Београд у Лабораторији за карактеризацију отпада су: (садржај влаге, губитак жарењем, садржај тешких и токсичних метала и металоида након микроталасне дигестије, одређивање тешких метала XRF техником, садржај тешких метала у ЕП екстракту, садржај тешких метала у ТЦЛП екстракту садржај 16 ПАХ-ова, садржај 7 ПЦБ конгенера, анализа пестицида, садржај лако испарљивих органских једињења, садржај укупних угљоводоника-фракција углјоводоника пореклом из бензина и дизела, одређивање фенолних једињења, ЕП процедура одређивања на 24h након односа течне и чврсте фазе у односу 10:1 (eluat)-одређивање ањона и катјона, растворни органски угљеник, фенолни индекс, остатак испарења на 105°, одређивање укупног органског угљеника, елементарна анализа GC-MSD идентификација непознатих једињења, одређивање тачке паљења, одређивање халогених елемената, анализа сумпора, анализа водоника и одређивање топлотне моћи отпада).


otpadotpadotpad
Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351