Jesen u GZZJZ u znaku edukativnih seminara za prosvetne radnike

seminar prosvetaGradski zavod za javno zdravlje Beograd je, u okviru projekta koji finansijski podržava Sekretarijat za zdravstvo Gradske uprave Grada Beograda, tokom oktobra i novembra realizovao tri edukativna seminara namenjena prosvetnim radnicima iz beogradskih osnovnih i srednjih škola. Sve tri obuke su akreditovane od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nalaze se u aktuelnom Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja.

Jesenja sezona obuka otvorena je 13. i 14. oktobra, programom sa tradicijom sprovođenja dužom od jedne decenije, „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“. Za njim je, 21. oktobra, usledila obuka za sprovođenje programa „Škola zdravih navika“, koji je namenjen prevashodno učiteljima, nastavnicima i saradnicima koji rade sa učenicima nižih razreda osnovnih škola. Sezonu obuka je 4. novembra zaključio seminar „Psihoaktivne supstance i mladi“, čija su ciljna grupa nastavnici i saradnici gimnazija i srednjih stručnih škola.
 
seminar prosveta

U realizaciju ove tri obuke bilo je uključeno čak 14 predavača, a pohađalo ih je ukupno 70 prosvetnih radnika i saradnika iz osam osnovnih i devet srednjih škola iz Beograda.

Pored nezaobilaznog segmenta ovih obuka koje se odnose na usvajanje činjenica o značaju ranog usvajanja zdravih životnih navika i izbegavanju zdravstveno rizičnih ponašanja, veliki značaj pridaje se i analizi odnosa emocija i ponašanja, delikatnim procesima formiranja stavova i kritičkom razmišljanju na teme od značaja za zdravlje, a sve sa krajnjim ciljem adekvatnog razumavanja i pravovremenog osnaživanja dece i mladih. Ovi aspekti posebno su naglašeni u dva programa koji su tematski usmereni na primarnu prevenciji bolesti zavisnosti, odnosno zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.
 
seminar prosveta

Sve tri obuke koncipirane su kao spoj predavanja, interaktivnih radionica i vođenih diskusija. Seminari su, kao i uvek, protekli u duhu dinamične i podsticajne razmene stavova, znanja i iskustava svih učesnika. Prisustvo polaznika raznovrsnih profila dodatno je doprinelo kvalitetu diskusija i širem sagledavanju tema koje su bile u fokusu pojedinih segmenata sememnara.

Polaznicima je tokom samih obuka pružen paket znanja i veština, sa ciljem unapređenja njihovih stručnih kompetencija na temu očuvanja i unapređenja zdravlja dece i mladih. Za potrebe što uspešnije primene ovih programa u školskoj praksi, polaznicima su nakon seminara obezbeđeni odgovarajući edukativni materijali, ali i kontinuirana stručna podrška svih realizatora ovih obuka.
 
seminar prosveta

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351