Zadovoljstvo korisnika primarne zdravstvene zaštite u Beogradu

Примарна здравствена заштита

Zadovoljstvo korisnika smatra se jednim od najvažnijih pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite, jer pruža podatke o tome koliko je zdravstvena ustanova uspela da ispuni očekivanja korisnika. Identifikujući uzroke nezadovoljstva, zdravstvena ustanova može, kroz stalni proces unapređenja kvaliteta, unaprediti i svoj rad.

Od 2010. godine ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga primarne zdravstvene zaštite u Beogradu sprovodi se korišćenjem novog upitnika pa je i dobijene rezultate moguće porediti za period od 2010. do 2015. godine. Istraživanjem je u svakoj godini bilo obuhvaćeno oko 60% korisnika koji su na dan istraživanja posetili svog izabranog lekara.

Najveći procenat korisnika u svim godinama istraživanja je samostalno izabrao svog lekara, ali se taj procenat smanjuje u korist onih kojima je neko iz porodice odabrao lekara ili im je lekar dodeljen. Takođe, najveći procenat korisnika nije menjao svog izabranog lekara (više od 70%). Više od dve trećine korisnika je upoznato sa mogućnošću promene izabranog lekara, a sve je više onih koji znaju da lekara mogu da promene kada to žele, a ne samo jedanput godišnje. I pored toga, najveći broj korisnika se kod istog lekara leči duže od 3 godine, što ukazuje na činjenicu da pacijenti nerado menjaju svog lekara i da su zadovoljni pruženim uslugama, s obzirom da im je procedura promene lekara poznata.

Više od tri četvrtine ispitanih korisnika smatra da su medicinske sestre na šalteru i u sobi za intervencije ljubazne, da im daju dovoljno informacija i da dobro sarađuju sa lekarima. Isti udeo ispitanika u proteklim godinama smatra i da su lekari upoznati sa njihovim ranijim problemima i bolestima, da odvajaju dovoljno vremena za razgovor, da ih pažljivo slušaju i daju jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje im preporučuju, pa se posle posete lekaru osećaju sposobnijim da se bore sa svojim zdravstvenim problemima. U slučaju pojave novog zdravstvenog problema, najveći broj anketiranih bi se najpre obratio svom lekaru.

Kada je reč o zadovoljstvu korisnika dostupnošću i pristupačnošću zdravstvene zaštite, u proteklom periodu korisnici su bili najzadovoljniji radnim vremenom, mogućnošću obavljanja pregleda i vikendom ako je potrebno, ili u toku istog dana ukoliko je potreban hitan pregled (oko tri četvrtine ispitanika).

Posmatrajući ukupnu ocenu zadovoljstva korisnika pruženim uslugama, uočavaju se razlike među zdravstvenim ustanovama u posmatranim godinama, što nije znatno uticalo na prosečnu ocenu zadovoljstva, pa je prosečna ocena za usluge izabranih lekara (4,0) i stomatologa (4,2) ostala nepromenjena, dok se za zadovoljstvo radom specijalističko - konsultativnih službi neznatno smanjila, sa 4,3 na 4,2.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351