Kvalitet vazduha u Beogradu - januar 2015

Lokalnu mrežu mernih stanica Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd za sistematsko praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda čini 18 mernih mesta (od kojih su na 5 postavljene automatske merne stanice). Pored lokalne mreže, 4 automatske merne stanice kojima upravlja Gradski zavoda za javno zdravlje Beograd pripadaju državnoj mreži.

Postojanje automatskih mernih stanica, opremljenih mernim uređajima za kontinualno praćenje kvaliteta vazduha, omogućava prenos podataka u realnom vremenu i kontinualno praćenje epizodnih zagađenja.

Praćenje kvaliteta vazduha obuhvata merenja koncentracije sumpor dioksida, čađi, azot dioksida, suspendovanih čestica PM10, suspendovanih čestica PM2,5, ugljen monoksida, prizemnog ozona.

Dobijeni rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda se upoređuju sa vrednostima datim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Najveća zagađenja vazduha se registruju na mernim mestima u blizini velikih saobraćajnica, a u zimskom periodu, i u područjima gde je veliki broj kotlarnica i individualnih ložišta.

Prema poslednjim rezultatima merenja nivoa zagađujućih materija, na pomenutim mernim mestima je konstatovano blago povećanje koncentracija azot dioksida, što je očekivani nalaz s obzirom na izvore emisije i karakteristične meteorološke uslove za ovo doba godine.

U slučajevima kada je zagađenje ambijentalnog vazduha značajnije, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd putem medija daje preporuke za ponašanje građana, pogotovo najosetljivijih grupa stanovnika u gradskoj sredini (deca, stari, osobe za hroničnim oboljenjima respiratornog ili kardiovaskularnog sistema).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351