Показатељи задовољства запослених у здравственим установама у Београду у 2020. години

ПОКАЗАТЕЉИ ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 2020. ГОДИНИ

У здравственим установама у Београду ради преко 32.000 медицинских и немедицинских радника. Од њихових ставова, понашања, знања и радног искуства зависи како ће обављати свој посао, као и перформансе установе у целини.
Задовољство послом се дефинише као позитивна емоционална реакција и ставови појединца према свом послу. Степен задовољства зависи од врсте посла који особа ради, осећаја одговорности и достигнућа у послу, услова рада, као што су плата, опрема за рад, сарадници и шефови.
Задовољство послом утиче на радни учинак и одсуствовање са посла. Организације са задовољнијим радницима имају већу продуктивност, мање изостанака са посла, а радници су мање спремни да мењају радну организацију. Задовољни радници су пријатељски настројени, љубазни, спремни да одговарају на питања, а то пацијенти цене, што води задовољству и оданости пацијента. Незадовољство послом утиче и на здравље запослених, посебно на ментално здравље, депресију и анксиозност, док је корелација са физичким здрављем умерена.
Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите („Службени гласник РС“ бр. 49/2010) прописана је обавеза здравствених установа да прате показатеље задовољства послом својих радника. Показатељи задовољства запослених у здравственој установи су:

1.    обављено истраживање задовољства запослених у здравственој установи
2.    урађена анализа о спроведеном истраживању задовољства запослених у здравственој установи и предузете мере и активности на сталном унапређењу квалитета.

Здравствена установа има обавезу да једном годишње спроведе истраживање задовољства својих радника послом који обављају, уради анализу резултата истраживања, као и да предузме одговарајуће мере и активности на унапређењу степена њиховог задовољства на основу резултата истраживања.
Предвиђено је да све здравствене установе спроводе испитивање задовољства запослених по истој методологији, у исто време и са истим упитником, које одређује Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Међутим, истраживање је у 2020. години спроведено у епидемијским условима, установе су планирале термин спровођења истраживања у складу са својом организацијом рада у току пандемије, а поједине нису биле у могућности да спроведу истраживање.
Подаци о показатељима задовољства запослених у здравственој установи су део Интегрисаног плана сталног унапређења квалитета, као и Интегрисаног извештаја о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе.

Овде можете погледати анализу о показатељима задовољства запослених у здравственим установама у Београду за установе примарне здравствене заштите и за болничке установе.

Aнaлизу зaдoвoљствa зaпoслeних у држaвним здрaвствeним устaнoвaмa Рeпубликe Србиje зa 2018. гoдину, мoжeтe прoнaћи нa сajту Институтa зa jaвнo здрaвљe Србиje, пoглeдajтe oвдe http://www.batut.org.rs/index.php?content=1897

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351