Свакодневна анализа београдског водоводног система (БВС)

водоводГрадски завод за јавно здравље у Београду свакодневно спроводи контролу здравствене исправности воде за пиће из београдског водоводног система (БВС).

Вода за пиће из погона за пречишћавање воде (укупно 5 погона) се анализира свакодневно, из свих резервоара на територији града се испита у току једне седмице, за који временски период се испита и око 100 узорака воде из дистрибутивног система, највећим делом из јавних објеката (вртића, школа, здравствених установа...).

На годишњем нивоу се на овај начин испита око 7000 узорака воде из овог водовода. Служба санитарне контроле воде ЈКП „Београдски водовод и канализација“ истовремено спроводи интерни програм лабораторијског надзора. Поред тога све етапе прераде, дистрибуције и квалитета воде за пиће су под сталним надзором надлежне санитарне инспекције, Министарства здравља.

Лабораторијске анализе које врши Градски завод за јавно здравље се спроводе акредитованим методама у обимима предвиђеним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Гласник РС“, бр. 42/98 и 44/99)., почевши од основног до најширег, који обухвата читав спектар параметара битних за оцену безбедности воде:тешких и токсичних метала, фенола, цијанида, пестицида, полихлорованих бифенила, полицикличних ароматичних угљоводоника...

На основу актуелних резултата, као и на основу резултата вишедеценијског мониторинга, вода за пиће из БВС-а се оцењује као хигијенски исправна и здравствено безбедна, сходно одредбама поменутог Правилника, као и европским и међународним прописима у овој области.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351