Информација о хигијенској исправности воде за пиће у насељима Бесни Фок, Врбовско и Прелив

slavinaНа основу ванредних лабораторијских испитивања хигијенске исправности воде за пиће из водоводног система Партизански прелаз, којим управља Агроиндустријска корпорација Београд АД, а који снабдева водом за пиће насеља Бесни Фок, Врбовско и Прелив у ГО Палилула, утврђена је физичко-хемијска неисправност воде због повећаног садржаја арсена.

У води за пиће наведених насеља арсен је био присутан у концентрацијама од 0,022 до 0,028 mg/l, што превазилази максимално дозвољену концентрацију од 0,010 mg/l према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. Лист СРЈ, бр. 42/98, 44/99 и Сл. гласник РС, бр. 28/19).

На основу наведног налаза и стручног мишљења Градског завода за јавно здравље Београд Санитарна инспекција Министарства здравља је издала Решење којим се забрањује коришћење воде за пиће и припрему намирница (кување).

Обзиром да водовод Партизански прелаз којим управља Агроиндустријска корпорација Београд АД, као и до сада врши прераду воде укључујући и завршну дезинфекцију хлором, очувана је микробилошка иправност воде у водоводном систему, те се иста може користити за санитарно-хигијенске потребе које подразумевају одржавање личне (прање руку, купање) и хигијене простора, укључујући и прање посуђа.

Водовод је као алтернативни извор снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће обезбедио аутоцистерне које су постављене у наведеним насељима.

Обзиром на регистроване вредности арсена, не очекују се испољени штетни ефекти на здравље, али се због прекорачења дефинисане граничне вредности треба придржавати препорука надлежних служби у погледу не коришћења воде за пиће и кување хране.

Допунским испитивањем садржаја арсена у осталим издвојеним водоводним системима у оквиру Агроиндустријске корпорације Београд АД (Зона I, Дунав, Дунавац, Младост), утврђено је да се арсен у води за пиће или не региструје (испод границе детекције) или је у оквиру прописаних вредности.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351