Здравствени значај земљишта

земљиштеЗемљиште представља површни слој земљине коре (литосфера) који је формиран дејством абиотских (климатски, едафски, орографски) и биотских (микроорганизми, биљке, животиње и човек) фактора.

Санитарно-хигијенски аспект земљишта је значајан за формирање насеља, снабдевање водом за пиће, производњу животних намирница, развој индустрије и др. Најзначајније карактеристике земљишта су: састав и механичка структура, присуство хемијских елемената, присуство патогених микроорганизама, водни капацитет, температура, растреситост и др.

Састав и санитарно стање земљишта представљају факторе од значаја за здравље популације, са директним и индиректним утицајем који се огледа у потенцијалном загађењу површинских и подземних вода, животних намирница и ваздуха.

Недостатак одређених микро и макроелемената, неповољни санитарно-хигијенски услови (висок ниво подземних вода или недостатак влаге, измењена својства земљишта и др.), као и присуство повећаних концентрација штетних и опасних материја у земљишту могу бити основни чиниоци у појави и развоју већег броја оболења.

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА

Програм систематског испитивања загађености земљишта (присуства штетних и опасних материја) на одређеној територији омогућава остваривање следећих циљева:

  • одређивање концентрације штетних и опасних материја у земљишту;
  • обраду информација и формирање базе података о степену загађења и  карактеристикама земљишта;
  • праћење стања загађености земљишта у зони санитарне заштите изворишта централних и локалних водовода;
  • праћење стања загађености пољопривредног, комуналног и индустријског земљишта као и земљишта поред прометних саобраћајница, са зелених површина, рекреативних зона и подручја под заштитом;
  • давање предлога мера за смањење штетних утицаја и унапређење стања земљишта;
  • остваривање полазне основе за интегрално управљање животном средином на посматраном подручју.

На територији урбаних подручја мониторинг загађености земљишта би обухватао испитивање присуства најзначајнијих загађујућих материја: тешких метала (As,Cd, Ni,Cu, Pb, Hg, Cr i Zn), индекса угљоводоника C10-C40 (минерална уља) и перзистентних органских полутаната - полицикличних ароматичних угљоводоника (ПАУ), полихлорованих бифенила (ПЦБ) и пестицида.

Контрола загађености земљишта на одређеној територији се не завршава спровођењем аналитичких поступака за утврђивање концентрација штетних полутаната, већ се мора наставити проценом и анализом ризика по здравље становништва (уколико постоје одступања од законом прописаних вредности), са давањем препорука за смањене ризика по здравље и предлога мера за поправљање и унапређење стања земљишта (Пројекти санације и ремедијације).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351