Бактериолошки и физичко-хемијски квалитет воде на јавним чесмама са изворском водом на територији Београда у 2022. години

hajducka cesmaГрадски завод за јавно здравље Београд обавио је током 2022.године редовну контролу здравствене исправности воде за пиће на 34 јавнe чесмe са изворском водом у ужој и широј зони града. Ова контрола се реализује у оквиру програма мониторинга квалитета подземних вода на територији Београда, финансираног од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда.

Да би вода могла да се користи за пиће мора да буде здравствено безбедна, тј. исправна и у погледу физичко-хемијских и у погледу микробиолошких особина, односно да испуњава услове важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Када се ради о изворској води која не пролази третман пречишћавања и завршне дезинфекције, најчешћи проблем који се региструје је микробиолошка неисправност, a евидентирају се и физичко-хемијска одступања.

Резултати анализа обављених током 2022. године, показали су да је 18.5% узорака било физичко-хемијски неисправно, а да је 53.4% узорака било бактериолошки неисправно.
Најчешћи разлог микробиолошке неисправности у узорцима подземне воде са јавних чесама током 2022. године је било присуство, односно повећан број: укупних колиформних бактерија (Citrobacter sp, Enterobacter sp), и колиформних бактерија фекалног порекла (E.coli и др.), као и Streptococcus grupe "D". Значајно ређе узрок неисправности је било повећање броја укупних аеробних мезофилних бактерија или присуство других узрочника (Сулфиторедукујуће клостридије, Pseudomonas aeruginosa, Proteus и др.).


Графикон 1. Узроци микробиолошке неисправности воде са јавних чесама у 2022. години

grafik 1

Везано за физичко-хемијске особине, измењена рН вредност, повећање степена мутноће, концентрације нитрата, и амонијака су најчешћи разлози физичко-хемијске неисправности воде са јавних чесми. Присуство мириса на водоник сулфид (H2S) је забележено најчешће на јавној чесми Вишњичка бања. Нешто ређе је забележено присуство повећане концентрације хлорида и нитрита, и повећан утрошак калијум-перманганата (KMnO4) на појединим чесмама. У свим узорцима воде са извора Сакинац на Авали утврђено је присуство тешког метала арсена (As).

Графикон 2. Узроци физичко-хемијске неисправности воде са јавних чесама у 2022. години
 
grafik 2

Локацију свих објеката јавних чесама са изворском водом које су обухваћене актуелним програмом контроле на територији Београда, као и резултате најновијих анализа на месечном нивоу можете погледати на интернет страници ГЗЗЈЗ: http://www.zdravlje.org.rs/index.php/javne-cesme-beograd

На основу резултата испитивања која спроводи Градски завод за јавно здравље, Београд и стања на терену, Санитарна инспекција Министарства здравља доноси решења о забрани коришћења воде за пиће, на основу којег локална самоуправа или надлежно јавно комунално предузеће поставља таблу са обавештењем да вода није за пиће. На жалост, постоји проблем са несавесним грађанима који скидају табле са обавештењем да вода није за пиће и чиме могу угрозити остале потенцијалне кориснике воде са јавних чесама.

Разлози лошег стања у погледу исправности изворске воде са јавних чесама леже у чињеници да за већину објеката нису установљене зоне санитарне заштите, да не постоје титулари (власници) који би бринули о уређењу, односно одржавању ових објеката, као и да има суграђана који не поступају у складу са основним начелима хигијене приликом коришћења воде са ових чесама. Чињеница је да већи број јавних чесама годинама уназад није одржаван у грађевинско-техничком погледу, а што би подразумевало редовно чишћење и дезинфекцију каптажа и одржавање околног простора, све то утиче да квалитет изворске воде на територији Београда буде изузетно променљив и нестабилан.

Напомињемо да у Београду постоји и више од 180 чесама са водом за пиће из дистрибутивне мреже београдског водовода (прерађена, пречишћена, хлорисана вода) које се углавном налазе у близини школа, градских паркова, и у зонама шеталишта (на пр Кн. Михајлова улица, Булевар Краља Александра, Нови Београд, Земунски кеј...). Ове чесме су у функцији током године од априла до октобра, док су у зимским месецима искључене се мреже да не би дошло до смрзавања воде у њима и последичног пуцања цеви, односно могућег оштећења објекта јавне чесме. Градски завод за јавно здравље Београд контролише воду са јавних чесама повезаних на градску дистрибутивну мрежу у склопу редовне контроле квалитета воде за пиће из београдског водовода.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351