Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

међународни дан против дрога 2019Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se svakog 26. juna, još od davne 1987. godine kada je, donošenjem posebne rezolucije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija zvanično podržala inicijativu da se pojača delovanje i saradnja u borbi protiv ovog globalnog problema.

Ovogodišnja tema naglašava da su pravosuđe i zdravstvo dve strane istog novčića kada je u pitanju rešavanje problema zloupotrebe droga. Slogan ovogodišnje globalne kampanje glasi „Zdravlje za pravdu, pravda za zdravlje”, a za cilj ima da naglasi da suočavanje sa problemom zloupotrebe droga zahteva sinhronizovanu uključenost brojnih relevantnih sektora i institucija – od primene mera za suzbijanje kriminala i pravosudnih organa do delovanja zdravstvenog sistema i socijalnih službi.

Samo na ovaj način mogu se kreirati efikasna i efektivna integrativna rešenja koja bi bila u skladu sa međunarodnim konvencijama, zaštitom ljudskih prava i Ciljevima održivog razvoja.

Ozbiljnost problema zloupotrebe droga i njegove globalne razmere ukazuju na neophodnost kontinuiranog, sinhronizovanog, multisektorskog delovanja, pre svega, kroz odgovarajuća strateška rešenja, ali i putem specifičnog seta aktivnosti usmerenih ka pojedincu i ka zajednici, u skladu sa njenim specifičnim odlikama.

Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i preti održivom razvoju. Upravo zato, neophodan je balansiran pristup za smanjenje posledica upotreba droga koji fokusira i smanjenje ponude i smanjenje potražnje. Preduslov za efektivno delovanje društva u borbi protiv droga je koordinacija svih odgovarajućih službi, institucija i organizacija kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

U okviru obeležavanja kampanje neophodno je intenzivirati aktivnosti kao što su:

• Informisanje i edukacija članova zajednice, učenika, roditelja i profesionalaca o posledicama zloupotrebe droga i načinima za suzbijanje ovog problema

• Uključivanje škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva, udruženja građana i drugih u aktivnosti koje imaju za cilj da mobilišu što veći broj ljudi da se uključe u borbu protiv zloupotrebe droga

• Podrška i sponzorisanje aktivnosti koje imaju za cilj promociju zdravih stilova života

• Saradnja sa medijima kako bi se plasirao što veći broj tačnih informacija o ovom problemu i merama koje su zasnovane na dokazima koje se mogu sprovoditi i tokom čitave godine

Posebno je važno razvijati i sprovoditi programe namenjene mladima koji su pod povećanim rizikom za korišćenje psihoaktivih supstanci.

међународни дан против дрога 2019

Detinjstvo i adolescencija su periodi značajnog razvoja i mogućnosti ali i periodi kada su deca i adolescenti posebno osetljivi na rizična ponašanja, uključujući i upotrebu duvana, alkohola i droga. Korišćenje droga među mladima koji su vulnerabilna grupa populacije ima brojne kratkororčne i dugoročne posledice, ne samo za pojedinca već i za celokupno društvo. Zloputreba droga u ovom periodu je između ostalog povezana i sa brojnim psihosocijalnim problemima, lošim uspehom u školi, saobraćajnim traumatizmom i drugim problemima.

Poruke o važnosti usmeravanja pažnje i razumevanja ka deci i mladima, ka njihovim potrebama i problemima, ali i smernice za pravovremeno i adekvatno reagovanje, neophodno je uputiti ka svim akterima čija je uloga i odgovornost u zdravom i bezbednom odrastanju izuzetno značajna – ka roditeljima i školi, ka zdravstvenim profesionalcima i policiji, ka pripadnicima verskih zajednica i drugih udruženja građana, ali i prema donosiocima odluka.

Dokazano je da preventivni programi bazirani na unapređenju životnih i socijalnih veština kod dece koji se sprovode u školskom oruženju, bez osude, uz podršku, empatiju i uz mogućnost poverljivog savetovanja, mogu smanjiti zloupotrebu droga.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd svoje zdravstveno-promotivno delovanje na temu prevencije zloupotrebe droga, bazira na principima primarne prevencije, i to kroz kontinuirano sprovođenje edukativnog programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“.

Ovaj program, baziran na metodi „Zajedničko učenje kroz akciju“, namenjen je učenicima osnovnih škola, kao krajnjoj ciljnoj grupi. Navedena metoda, posredstvom unapređenja kompetencija prosvetnih radnika i saradnika za rad sa decom, kao krajnji cilj ima osnaživanje samih učenika u procesu donošenja odluka i preuzimanju odgovornosti za njih.

Dodatna specifičnost ove metode je i u tome što istraživački rad dece na teme koje se tiču zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i prevencije bolesti zavisnosti, podrazumeva i aktivno uključivanje velikog broja ključnih zainteresovanih strana – njihovih roditelja i nastavnika, zdravstvenih radnika, pripadnika policije i predstavnika drugih relevantnih institucija iz lokalne zajednice, što u značajnoj meri odgovara globalno postavljenom principu multisektorskog, sinergističkog delovanja kada je u pitanju borba protiv droga.

Program „Kreativan rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci" nastao je 2009. godine kao deo preventivnih aktivnosti u okviru implementacije Strategije za borbu protiv droga. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, od 2010. godine, obavlja koordinaciju sprovođenja ovog edukativnog programa. Tokom prethodne decenije uspešnog rada, za realizaciju programa edukovano je oko 450 prosvetnih radnika i saradnika iz više od 110 beogradskih osnovnih škola. Programom je do sada obuhvaćeno oko 7000 učenika, čije je znanje o psihoaktivnim supstancama nakon aktivnog učenja na ovu temu, unapređeno za preko 50%.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351