Problem se na vreme vidi kad se pažljivo sluša

прво саслушајMeđunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se svakog 26. juna, još od davne 1987. godine kada je, donošenjem posebne rezolucije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija zvanično podržala inicijativu da se pojača delovanje i saradnja u borbi protiv ovog globalnog problema.

Slogan koji prati kampanju - „Prvo saslušaj“, isti je kao prethodne dve godine, čime želi da se naglasi njen dosadašnji učinak i nastavi dobar kontinuitet.

„Prvo saslušaj!“ Ova naizgled jednostavna poruka ima za cilj da istakne koliko je važno kontinuirano i s posebnom pažnjom osluškivati svako dete, svaku mladu osobu, razviti sposobnost prepoznavanja i razumevanja njenih/njegovih potreba i problema. Detinjstvo i adolescencija predstavljaju posebno vulnerabilan period života, obeležen intenzivnim fizičkim promenama, mentalnim i emocionalnim turbulencijama, što mlade ljude postavlja na izuzetno nestabilan teren zapljusnut brojnim izazovima i iskušenjima, koja su generisana najčešće iz užeg ili šireg socijalnog okruženja gotovo svakog mladog čoveka.

Ozbiljnost problema zloupotrebe droga i njegove globalne razmere ukazuju na neophodnost kontinuiranog, sihronizovanog, multisektorskog delovanja, pre svega, kroz odgovarajuća strateška rešenja, ali i putem specifičnog seta aktivnosti usmerenih ka pojedincu i ka zajednici, u skladu sa njenim specifičnim odlikama.

Poruke o važnosti usmeravanja pažnje i razumevanja ka deci i mladima, ka njihovim potrebama i problemima, ali i smernice za pravovremeno i adekvatno reagovanje, neophodno je uputiti ka svim akterima čija je uloga i odgovornost  u zdravom i bezbednom odrastanju izuzetno značajna – ka roditeljima i školi, ka zdravstvenim profesionalcima i policiji, ka pripadnicima verskih zajednica i drugih udruženja građana, ali i prema donosiocima odluka.

прво саслушај

Jer, prevencija u oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci mora biti kontinuiran proces, u kome se uzajamno prepliću i dopunjuju psihološka, socijalna, pravna i javnozdravstvena delovanja koja za zajednički cilj imaju sprečavanje nastanka bolesti zavisnosti, oštećenja zdravlja i širokog spektra drugih posledica izazvanih korišćenjem psihoaktivnih supstanci. Iako preventivno delovanje za cilj ima i odlaganje konzumiranja psihoaktivnih supstanci, pa čak i sprečavanje nastanka zavisnosti i ozbiljnih oboljenja kod onih koji već eksperimentišu sa drogama (harm reduction, odnosno „smanjenje štete“), rezultati brojnih istraživanja ukazuju da su najefikasnija i najefektivnija rešenja problema zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u domenu primarne prevencije, odnosno sprečavanja da do konzumiranja uopšte dođe. Naime, troškovi zdravstvene i socijalne zaštite kada do problema zloupotrebe droga dođe mogu biti i do 30 puta veći od sredstava potrebnih za programe rane prevencije, što jasno dokazuje da ovaj vid ulaganja predstavlja svojevrstnu uštedu za sistem.

прво саслушај

Ovakav pristup podrazumeva rad sa onim grupama i pojedincima koji još uvek nisu zakoračili u neposredan rizik, a to su upravo deca i mlađi adolescenti.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd svoje zdravstveno-promotivno delovanje na temu prevencije zloupotrebe droga, bazira upravo na principima primarne prevencije, i to kroz kontinuirano sprovođenje edukativnog programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“. Ovaj program, baziran na metodi „Zajedničko učenje kroz akciju“, namenjen je učenicima osnovnih škola, kao krajnjoj ciljnoj grupi. Navedena metoda, posredstvom unapređenja kompetencija prosvetnih radnika i saradnika za rad sa decom, kao krajnji cilj ima osnaživanje samih učenika u procesu donošenja odluka i preuzimanju odgovornosti za njih. Dodatna specifičnost ove metode je i u tome što istraživački rad dece na teme koje se tiču zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i prevencije bolesti zavisnosti, podrazumeva i aktivno uključivanje velikog broja ključnih zainteresovanih strana – njihovih roditelja i nastavnika, zdravstvenih radnika, pripadnika policije i predstavnika drugih relevantnih institucija iz lokalne zajednice, što u značajnoj meri odgovara globalno postavljenom principu multisektorskog, sinergističkog delovanja kada je u pitanju borba protiv droga.

Sveobuhvatan pristup zadat ovom metodom ostvaruju se kroz složen proces na čijem je polazištu dete - istraživač sa svojim pitanjima, dete je i glavni akter i režiser celog kreativnog procesa na čijem ishodištu se nalazi znanje! Ovako stečeno znanje najbolji je gradivni materijal za formiranje stava, a stav za izbor onog ponašanja koje vodi ka najvišem stepenu zdravlja i blagostanja svakog pojedinca.

прво саслушај

Škole treba da budu okruženja u kojima nema osude, koja pružaju podršku, toplinu, empatiju, kao i mogućnost poverljivog savetovanja. Škola treba da gaji pozitivnu kulturu i afirmiše interaktivne edukativne procese u kojima učenici imaju aktivnu ulogu i kojima se podstiče razvoj ličnih i socijalnih veština. Dokazano je da preventivni školski programi bazirani na unapređenju životnih i socijalnih veština kod dece, samo godinu dana nakon sprovođenja, mogu smanjiti zloupotrebu droga za čak 25%.

Informacije i promotivni materijal koji prati ovogodišnju kampanju posvećenu Međunarodnom danu protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, mogu se naći na sledećem linku: http://www.unodc.org/listenfirst/en/factsheets.html

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351