Dan zdravih gradova - 20. maj 2023.

dan zdravih gradova 2023.Korak po korak – kako do zdravih urbanih zajednica?

Iskustva u unapređenju i razvoju koncepta zdravih gradova umnožavala su se u protekle tri decenije, i doprinela boljem sagledavanju problema zdravlja u uslovima urbanih zajednica, kao i širokoj ponudi rešenja za otvorena pitanja. Dodatno, brze promene u brojnim aspektima gradskog života u posmatranom periodu, uslovile su stalno preispitivanje i unapređivanje koncepta.

Sa druge strane, praktični zahtevi svih onih koji učestvuju u održanju i implementaciji modela zdravih gradova u lokalnim sredinama, definisali su potrebu za jasnijim predstavljanjem koraka koje potrebno preći kako bi se dostigli ciljevi zdravog grada. Sa težnjom ka što jasnijem i u praktičnom smislu delotvornijem angažovanju u ovom polju, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) definisala je 20 koraka za razvoj i održivost modela zdravih gradova – ovih 20 koraka podeljeno je u tri tematske celine:

1. Kako početi?
2. Kako se organizovati?
3. Kako preduzeti akciju?

20 koraka do zdravog grada


Kako početi?

1.       Okvir akcije

2.       Okupljanje podrške

3.       Zdravstveni profil grada

4.       Resursi

5.       Lokacija administracije/uprave

6.       Predlog

7.       Odobrenje


Kako se organizovati?

8.       Navigacija/intersektorska upravljačka tela

9.       Uslovi delovanja

10.   Definisati uloge

11.   Osnovati administraciju/upravu

12.   Planiranje

13.   Izgradnja kapaciteta

14.   Odgovornost/evaluacija

Kako preduzeti akciju?

15.   Povećati svest o zdravlju

16.   Zastupati strateško planiranje

17.   Intersektorska saradnja

18.   Participacija zajednice

19.   Promovisanje inovacija

20.   Zdravlje u svim politikamaKako započeti putovanje ka zdravom gradu?

Pre svega, potrebno je dobro sagledati specifičnosti zajednice u kojoj se planira uvođenje modela zdravog grada, kako bi se razvila adekvatna vizija njene praktične realizacije – prvo je potrebno razumeti i formirati okvir akcije. Drugi korak predstavlja povezivanje sa svim zainteresovanim stranama, kao i entuzijastima koji bi učestvovali u realizaciji ovog zadatka. Napominje se da je u procesu okupljanja podrške svih zainteresovanih strana veoma važno obezbeđivanje učešća državne administracije. Kako bi se pravilno usmerila akcija, potrebno je sagledati zdravstvene specifičnosti grada, i tome će pomoći formiranje zdravstvenog profila grada. U okviru ovih aktivnosti naročito je važna identifikacija ključnih zdravstvenih problema, načina na koje se može uticati na njih kao i intersektorska saradnja sa različitim činiocima. Četvrti korak predstavlja obezbeđivanje potrebnih materijalnih sredstava, koja su nezaobilazan faktor u čitavom procesu. S tim u vezi, novčani resursi važni za podršku formiranju modela zdravog grada mogu doći iz razlitičih izvora. Važno mesto predstavlja i sledeći korak, a to je određivanje hijerarhijskog mesta buduće administracije/uprave za realizaciju plana zdravog grada. Važno je da administracija/uprava zauzme mesto u sistemu upravljanja sa kog će moći da ostvari potreban uticaj na sve važne činioce u procesu odlučivanja. Formalna priprema predloga realizacije ideja zdravog grada, mora da zadovolji određene stručne zahteve. Konačno, finalni korak u otpočinjanju procesa predstavlja i odobrenje od strane vladinih tela, kao i apliciranje za članstvo u mreži zdravih gradova.

Kako se organizovati u daljem procesu?

Navodi se da svi uspešni modeli zdravih gradova imaju intersektorska upravljačka tela čiji je zadatak definisanje svih važnih pravaca u kretanju i razvoju modela zdravog grada. Sa kretanjem ka realizaciji ideja, nova saznanja menjaće postojeće koncepte, te je odgovarajuća analiza uslova delovanja sledeći važan korak. Nastavak procesa predstavlja definisanje uloga koje će model zdravog grada doneti zajednici, kao i mesta svih strana koje učestvuju u procesu. Od izuzetne je važnosti i da postoji funkcionalno i odgovarajuće administrativno/ upravljačko telo koje će voditi razvoj celog modela, donositi odluke i vršiti evaluaciju. Adekvatna organizacija zahteva i dugoročno operativno planiranje koje će omogućiti potreban razvoj koncepta u dužem vremenskom roku. Prateća izgradnja kapaciteta sledeći je korak koji će kroz unapređenje znanja i veština osoblja, obezbeđivanje novčanih sredstava i drugih resursa obezbediti kontinuirani razvoj modela. Ključan korak koji prati celokupan proces je uspostavljanje sistema odgovornosti za urađeno, kroz praćenje rezultata i njihovu procenu.


dan zdravih gradova 2023.

Kako preduzeti akciju?

Preduzimanje dalje akcije treba da otpočne podizanjem svesti o zdravlju u populaciji, na stručan, vidljiv i sveobuhvatan način. Neposrednu akciju treba da prati i strateško planiranje aktivnosti, koje treba da jasno formalizuje buduće kretanje akcije na polju unapređenja zdravstvenog stanja i životnih stilova stanovništva. Aktivan pristup u funkcionisanju modela zdravog grada zahteva i rad na intersektorskoj saradnji, u okviru koje se mobilišu resursi i kapaciteti društvenih ustanova iz razlititih polja (prosveta, ekonomija, bezbednost, urbanizam i sl.). Jedan o ključnih principa modela zdravog grada jeste i participacija zajednice, koja treba da postane sastavni i nezaobilazan deo celokupnog koncepta. Potrebno je podsticati i rad na promociji inovacija, što se prvenstveno ogleda u stvaranju povoljnih okolnosti za razmatranje i uvođenje novih ideja i tehničkih rešenja. Konačno, princip zdravlja u svim politikama treba da prati donošenje svih važnih odluka i formiranje budućih regulatornih sadržaja.

Koncept zdravog grada

Svetska zdravstvena organizacija naglašava da je, kada razmišljamo o konceptu zdravog grada, važnost procesa putem kojih težimo da postignemo određene ciljeve u zdravlju, veća od važnosti dostizanja samih krajnjih ishoda. Ukoliko u određenom gradu postoji svest o značaju zdravlja, kao i aktivni procesi koji teže da određene ciljeve u zdravlju ostvare, trenutno zdravstveno stanje posmatrane zajednice ne mora biti ključan činilac u odlučivanju da li je grad u celini „zdrav“. Čak ni dostizanje ciljeva iskazanih u određenim zdravstvenim parametrima ne može biti pouzdan pokazatelj da li su jedan određen grad ili zajednica „zdravi“. Zdravim gradom se smatra zajednica koja neprekidno radi na stvaranju i unapređenju fizičkog i socijalnog okruženja, kao i na uvećanju onih resursa koji omogućavaju ljudima da se uzajamno podržavaju u ostvarivanju svih životnih potreba i maksimalnom razvitku ličnih potencijala. Posvećenost zdravlju i organizovani napori na ostvarenju ideala zdravog grada, zahtevi su koji se stavljaju pred one koji žele da svoju zajednicu u kojoj žive učine zdravom.

Koji su osnovni ciljevi koje treba da dostigne jedan zdrav grad?

Svetska zdravstvena organizacija navodi niz dostignuća, čijem ostvarenju treba da teži jedan zdrav grad:

•    čisto, bezbedno i kvalitetno fizičko okruženje (npr. objekti za stanovanje)
•    negovanje ekosistema koji je stabilan u sadašnjosti, i dugoročno održiv
•    snažna zajednica, u kojoj se baštine odnosi međusobnog uvažavanja i podrške
•    visok stepen uključenosti i nadzora od strane građana u procesima donošenja odluka koje utiču na njihove živote, zdravlje i blagostanje
•    obezbeđivanje osnovnih životnih potreba (hrana, voda, bezbednost, stanovanje, prihodi itd.) za sve stanovnike grada
•    dostupnost raznih resursa i raznolikih iskustava, sa mogućnostima široke ponude kontakata, interakcije i komunikacije
•    raznovrsna, vitalna i inovativna ekonomija
•    povezanost sa prošlošću grada, kroz vezu sa njegovim kulturnim nasleđem, kao i sa drugim zajednicama i pojedincima
•    dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita
•    dobro zdravlje zajednice (visoke vrednosti pokazatelja zdravlja i niske vrednosti pokazatelja oboljevanja)
 
Ovogodišnje zajedničko nastojanje Instituta za javno zdravlje Niš, Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, će pored tradicionalnog podsećanja na osnovne koncepte modela zdravih gradova, uključiti i izuzetno značajnu sferu života, a koja može pružiti značajne koristi za naše zdravlje – muziku i ples. Pod sloganom ''Muzika i ples – čuvari zdravlja i iscelitelji'', pokušaćemo da zajedničkom inicijativom podsetimo na brojne korisne efekte plesa i muzike po zdravlje pojedinca i zajednice. S tim u vezi, pripremljeni su prigodni promotivni materijali koji podrobnije obrađuju navedene koncepte.

Prilog - Muzika i ples - čuvari zdravlja i iscelitelji

Prilog - Folklor i zdravlje


muzika 2023.Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351