Квалитет изворске воде на јавним чесмама на територији Београда

hajducka cesmaГрадски завод за јавно здравље Београд обавља редовну контролу хигијенске исправности воде за пиће на 32 јавнe чесмe са изворском водом у ужој и широј зони града, при чему се испитивање са 16 јавних чесама спроводи два пута месечно током целе године, а са 16 јавних чесама у приградским насељима, једанпут месечно у периоду од априла до септембра. Ова контрола се обавља у оквиру програма мониторинга квалитета подземних вода на територији Београда, финансираног од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда.

Да би вода могла да се користи за пиће мора да буде здравствено безбедна, тј. исправна и у погледу физичко-хемијских и у погледу микробиолошких особина, односно да испуњава услове важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Када се ради о изворској води која не пролази третман пречишћавања и завршне дезинфекције, најчешћи проблем који се региструје је микробиолошка неисправност, a евидентирају се и физичко-хемијска одступања.

Резултати анализа изворске воде које су обављене током 2020. године, показали су да је 16.3% узорака физичко-хемијски неисправно, а да је 59.7% узорака бактериолошки неисправно. Локацију свих објеката јавних чесама са изворском водом које су обухваћене програмом контроле на територији Београда, као и резултате најновијих анализа на месечном нивоу можете погледати на интернет страници ГЗЗЈЗ.

На основу резултата испитивања која спроводи Градски завод за јавно здравље, Београд и стања на терену, Санитарна инспекција Министарства здравља доноси решења о забрани коришћења воде за пиће, на основу којег локална самоуправа или надлежно јавно комунално предузеће поставља таблу са обавештењем да вода није за пиће. На жалост, постоји проблем са несавесним грађанима који скидају табле са обавештењем да вода није за пиће и чиме могу угрозити остале потенцијалне кориснике воде са јавних чесама.

Разлози лошег стања у погледу исправности изворске воде са јавних чесама леже у чињеници да за већину објеката нису установљене зоне санитарне заштите, да не постоје титулари (власници) који би бринули о уређењу, односно одржавању ових објеката, као и да има суграђана који не поступају у складу са основним начелима хигијене приликом коришћења воде са ових чесама. Чињеница је да већи број јавних чесама годинама уназад није одржаван у грађевинско-техничком погледу, а што би подразумевало редовно чишћење и дезинфекцију каптажа и одржавање околног простора, све то утиче да квалитет изворске воде на територији Београда буде изузетно променљив и нестабилан.

Напомињемо да постоји и више од 180 чесама са водом за пиће из дистрибутивне мреже београдског водовода (прерађена, пречишћена, хлорисана вода) које се углавном налазе у близини школа, градских паркова, и у зонама шеталишта (на пр Кн. Михајлова улица, Булевар Краља Александра) и ове чесме се снабдевају водом у периоду од априла до краја октобра, у зависности од температуре ваздуха и климатских услова (када нема опасности од мржњења воде у цевима и могућег оштећења инсталација и самог објекта јавне чесме). Градски завод за јавно здравље Београд контролише воду са јавних чесама повезаних на градску дистрибутивну мрежу у склопу редовне контроле квалитета воде за пиће из београдског водовода.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351