Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 17.6.2017. у 15ч

Резултати редовног мониторинга квалитета ваздуха, који ГЗЈЗ Београд спроводи на 24 мерна места/станице на територији Београда према Програмима контроле квалитета ваздуха у локалној и државној мрежи, показују да концентрације основних загађујућих материја не одступају од уобичајених вредности, карактеристичних за ово доба године, метеоролошке услове и идентификоване изворе емисије на територији града Београда.

Те материје су: угљен моноксид, азотни оксиди,  сумпор диоксид, суспендоване честице испод 10 микрона (PM10), приземни озон.

Резултати са 4 додатна мерна места, на којима се мере параметри који нису обухваћени редовним мониторингом, су приказани у табелама у наставку и закључује се да вредности не прелазе граничне вредности утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/2010; 75/2010 и 63/2013).

Концентрације полицикличних ароматичних угљоводоника (резултати приказани за свако појединачно мерно место у табелама у наставку) су уобичајене за урбану средину. Исти случај је и са тешким металима (арсен As, кадмијум Cd, никл Ni, олово Pb) у суспендованим честицама PM10који су, такође, на нивоима карактеристичним за урбану средину.

 

1. Улица Даринке Јеврић бр. 35, Вишњица са параметрима:

Datum PM10 (µg/m3)
14.06.2017. 15,0

 

Datum

Ukupne suspendovane čestice (µg/m3)

13.06.2017. 36,4
15.06.2017. 45,7

Коментар резултата: Вредности укупних суспендованих честица и суспендованих честица PM10 не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом.

Policiklični aromatični ugljovodonici - čvrsta frakcija 12.06.2017. 13.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0.01 0.08
Acenaftilen (ng/m3) <0.01 0.02
Acenaften (ng/m3) <0.01 0.02
Fluoren   (ng/m3) <0.01 0.03
Fenantren (ng/m3) 0.07 0.16
Antracen (ng/m3) 0.01 0.01
Fluoranten (ng/m3) 0.05 0.10
Piren (ng/m3) 0.06 0.09
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.01 0.04
Krizen (ng/m3)   0.06 0.09
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.17 0.10
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.09 0.12
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.08 0.06
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.11 0.03
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.05 0.01
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.15 0.07

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
06.06.2017. 1.5 1.5 3.5 8.1
07.06.2017. <1.0 1.2 3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.7 3.2 5.1
09.06.2017. <1.0 0.9 4.2 <5.0
10.06.2017. 1.0 0.9 4.6 <5.0

 

2. Улица 109 Нова бр 15, Вишњичка бања, са параметрима:

Datum

Ukupne suspendovane čestice (µg/m3)

14.06.2017. 42,2

 

Datum

PM10 (µg/m3)

13.06.2017. 38,8
15.06.2017. 25,2

Коментар резултата: Вредности укупних суспендованих честица и суспендованих честица PM10 не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 12.06.2017. 13.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0.01 0.07
Acenaftilen (ng/m3) <0.01 0.02
Acenaften (ng/m3) <0.01 0.02
Fluoren   (ng/m3) <0.01 0.03
Fenantren (ng/m3) 0.41 0.12
Antracen (ng/m3) 0.08 0.01
Fluoranten (ng/m3) 0.21 0.08
Piren (ng/m3) 0.16 0.08
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.04 0.03
Krizen (ng/m3)   0.12 0.08
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.34 0.11
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.17 0.08
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.10 0.06
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.18 0.03
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.11 0.00
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.23 0.08

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.6 4.4 7.2
09.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 5.3
10.06.2017. <1.0 0.9 <3.0 <5.0

 

3. Агенција за заштиту животне средине, улица Руже Јовановића 27а, са параметрима:

Datum

Ukupne suspendovane čestice (µg/m3)

14.06.2017. 44,4

 

Datum

PM10 (µg/m3)

13.06.2017. 39,1
15.06.2017. 25,4

Коментар резултата: Вредности укупних суспендованих честица и суспендованих честица PM10 не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 12.06.2017. 13.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0.01 0.03
Acenaftilen (ng/m3) <0.01 0.01
Acenaften (ng/m3) <0.01 0.01
Fluoren   (ng/m3) <0.01 0.02
Fenantren (ng/m3) 0.31 0.12
Antracen (ng/m3) 0.04 0.01
Fluoranten (ng/m3) 0.21 0.07
Piren (ng/m3) 0.21 0.08
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.04 0.03
Krizen (ng/m3)   0.14 0.15
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.32 0.15
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.13 0.19
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.15 0.06
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.15 0.02
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.05 0.02
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.21 0.06

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.6 <3.0 5.8
09.06.2017. 1.6 1.7 6.2 5.4
10.06.2017. <1.0 1.2 4.3 <5.0

 

4. Црпна станица Винча, ЈКП Београдски водовод и канализација са параметрима:

Datum PM10 (µg/m3)
14.06.2017. 27,5

 

Datum

Ukupne suspendovane čestice (µg/m3)

13.06.2017. 85,7
15.06.2017. 79,2

Коментар резултата: Вредности укупних суспендованих честица и суспендованих честица PM10 не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 12.06.2017. 13.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0.01 0.04
Acenaftilen (ng/m3) <0.01 0.02
Acenaften (ng/m3) <0.01 0.08
Fluoren   (ng/m3) <0.01 0.04
Fenantren (ng/m3) 0.09 0.18
Antracen (ng/m3) 0.03 0.03
Fluoranten (ng/m3) 0.12 0.13
Piren (ng/m3) 0.12 0.13
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.06 0.17
Krizen (ng/m3)   0.15 0.74
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.45 0.88
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.21 0.82
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.20 0.36
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.26 0.41
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.13 0.16
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.30 0.87

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 5.2
09.06.2017. 1.0 1.3 <3.0 7.1
10.06.2017. 1.4 1.8 5.0 8.9

5. Овча, улица Првог маја 2а:

datum PM10 (µg/m3)
05.06.2017. 59.6
07.06.2017. 20.7
 08.06.2017. 21.7
 09.06.2017. 28.9
10.06.2017. 30.1
12.06.2017. 38.3
13.06.2017. 37
14.06.2017. 33.7
15.06.2017. 30.8

Коментар резултата: Средње 24-часовне концентрације PM10 су прекорачиле 24-часовну граничну вредност (GV) 5.6.2017., а осталих дана су биле испод вредности нормираних Уредбом

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 12.06.2017. 13.06.2017. 14.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0.01 0.03 0.04
Acenaftilen (ng/m3) <0.01 0.02 0.02
Acenaften (ng/m3) <0.01 0.02 0.06
Fluoren   (ng/m3) <0.01 0.02 0.02
Fenantren (ng/m3) 0.16 0.15 0.18
Antracen (ng/m3) 0.02 0.02 0.09
Fluoranten (ng/m3) 0.18 0.08 0.14
Piren (ng/m3) 0.16 0.07 0.15
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.06 0.03 0.11
Krizen (ng/m3)   0.17 0.09 0.20
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.46 0.11 0.38
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.21 0.07 0.31
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.17 0.04 0.29
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.25 0.02 0.13
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.14 0.00 0.03
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.28 0.05 0.21

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
05.06.2017. 1.9 1.3 4.4 6.2
07.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.3 <3.0 7.9
09.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 <5.0

 

6. Крњача, Пољопривредна школа, Панчевачки пут 39:

datum PM10 (µg/m3)
05.06.2017. 65.7
06.06.2017. 43.5
07.06.2017. 10.1
 08.06.2017. 26.5
 09.06.2017. 39.9
10.06.2017. 26.4
11.06.2017. 27.5
12.06.2017. 44.6
13.06.2017. 42.3
14.06.2017. 48.9
15.06.2017. 36.5

Коментар резултата: Средње 24-часовне концентрације PM10 су прекорачиле 24-часовну граничну вредност (GV) 5.6.2017., а осталих дана су биле испод вредности нормираних Уредбом.

Policiklični aromatični ugljovodonici čvrsta frakcija

13.06.2017. 14.06.2017.
Naftalen (ng/m3) 0.05 0.05
Acenaftilen (ng/m3) 0.02 0.01
Acenaften (ng/m3) 0.02 0.06
Fluoren   (ng/m3) 0.02 0.03
Fenantren (ng/m3) 0.17 0.15
Antracen (ng/m3) 0.02 0.02
Fluoranten (ng/m3) 0.15 0.11
Piren (ng/m3) 0.16 0.11
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.06 0.05
Krizen (ng/m3)   0.23 0.14
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.30 0.29
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.34 0.25
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.24 0.14
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.04 0.08
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.01 0.01
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.14 0.20

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
05.06.2017. 2.3 1.5 4.1 6.9
06.06.2017. 1.1 1.2 <3.0 5.6
07.06.2017. <1.0 1.0 <3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.3 3.2 5.2
09.06.2017. <1.0 1.3 <3.0 5.1
10.06.2017. <1.0 1.5 3.4 <5.0

 

ГЗЗЈЗ Београд, 17.06.2017., 15ч

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351