Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 10.6.2017.

Увидом у резултате који се добијају из мреже мерних места редовног континуалног мониторинга квалитета ваздуха који спроводи ГЗЗЈЗ Београд, на дан 10.6.2017., као и претходна 48х, није констатовано прекорачење основних загађујућих материја које су обухваћене Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Београда.

Те материје су: угљен моноксид, азотни оксиди,  сумпор диоксид, суспендоване честице испод 10 микрона (ПМ10), приземни озон.

Резултати са 4 додатна мерна места, на којима се мере параметри који нису обухваћени редовним мониторингом, су приказана у табелама у наставку и закључује се да вредности не прелазе граничне вредности и максимално дозвољене концентрације утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/2010; 75/2010 и 63/2013).

1. Улица Даринке Јеврић бр. 35, Вишњичка бања са параметрима:

датум PM10 (µg/m3) фенолне материје (µg/m3) амонијак (µg/m3)
 06.06.2017.  46.9  *  *
 07.06.2017.  17  *  *
 08.06.2017.  14.6  <10  <10
 09.06.2017.  21.4  /  /

 *параметри уведени од 8.6.2017.
/ нису завршене лабораторијске анализе

Коментар резултата: Вредности измерених параметара не прелазе граничну вредност (ГВ)

Полициклични ароматични угљоводоници

  06.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0,01
Acenaftilen (ng/m3) <0,01
Acenaften (ng/m3) <0,01
Fluoren   (ng/m3) <0,01
Fenantren (ng/m3) 0,16
Antracen (ng/m3) 0,03
Fluoranten (ng/m3) 0,10
Piren (ng/m3) 0,11
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0,08
Krizen (ng/m3)   0,27
Benzo(b) fluoranten    (ng/m3) 0,47
Benzo(k) fluoranten    (ng/m3) 0,29
Benzo(a) piren    (ng/m3) 0,10
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0,29
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0,11
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0,29

 Коментар резултата: Измерене концентрације полицикличних ароматичних угљоводоника не одступају од вредности карактеристичних за урбану средину.

2. Улица 109 Нова бр 15, са параметрима:

датум  Укупне суспендоване честице (µg/m3) фенолне материје (µg/m3) амонијак (µg/m3)
 08.06.2017.  15.6  <10  <10
 09.06.2017.  31.5  /  /

/ нису завршене лабораторијске анализе

Коментар резултата: Вредности измерених параметара не прелазе граничну вредност (ГВ)

3. Агенција за заштиту животне средине, улица Руже Јовановића 27а, са параметрима:

датум  Укупне суспендоване честице (µg/m3) фенолне материје (µg/m3) амонијак (µg/m3)
 08.06.2017. 21.9  <10  <10
 09.06.2017.  54.5  /  /

/ нису завршене лабораторијске анализе

Коментар резултата: Вредности измерених параметара не прелазе граничну вредност (ГВ)

4. Црпна станица Винча, ЈКП Београдски водовод и канализација са параметрима:

датум  PM10 (µg/m3) фенолне материје (µg/m3) амонијак (µg/m3)
 08.06.2017. 21.4  <10  <10
 09.06.2017. 38.9  /  /

Komentar rezultata: Vrednosti izmerenih parametara ne prelaze graničnu vrednost (GV)

До сада предузете мере на санацији извора емисије дима са депоније Винча, нису дале резултате који би утицали на побољшање квалитета ваздуха, јер се и даље на одређеним локација региструје присуство дима, као и запажања становника појединих насеља.

ГЗЈЗ Београд, 10.06.2017., 17х

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351