Rezultati merenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 10.6.2017.

Uvidom u rezultate koji se dobijaju iz mreže mernih mesta redovnog kontinualnog monitoringa kvaliteta vazduha koji sprovodi GZZJZ Beograd, na dan 10.6.2017., kao i prethodna 48h, nije konstatovano prekoračenje osnovnih zagađujućih materija koje su obuhvaćene Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda.

Te materije su: ugljen monoksid, azotni oksidi,  sumpor dioksid, suspendovane čestice ispod 10 mikrona (PM10), prizemni ozon.

Rezultati sa 4 dodatna merna mesta, na kojima se mere parametri koji nisu obuhvaćeni redovnim monitoringom, su prikazana u tabelama u nastavku i zaključuje se da vrednosti ne prelaze granične vrednosti i maksimalno dozvoljene koncentracije utvrđene Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/2010; 75/2010 i 63/2013).

1. Ulica Darinke Jevrić br. 35, Višnjička banja sa parametrima:

datum PM10 (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 06.06.2017.  46.9  *  *
 07.06.2017.  17  *  *
 08.06.2017.  14.6  <10  <10
 09.06.2017.  21.4  /  /

*parametri uvedeni od 8.6.2017.
/ nisu završene laboratorijske analize

Komentar rezultata: Vrednosti izmerenih parametara ne prelaze graničnu vrednost (GV)

Policiklični aromatični ugljovodonici

  06.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0,01
Acenaftilen (ng/m3) <0,01
Acenaften (ng/m3) <0,01
Fluoren   (ng/m3) <0,01
Fenantren (ng/m3) 0,16
Antracen (ng/m3) 0,03
Fluoranten (ng/m3) 0,10
Piren (ng/m3) 0,11
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0,08
Krizen (ng/m3)   0,27
Benzo(b) fluoranten    (ng/m3) 0,47
Benzo(k) fluoranten    (ng/m3) 0,29
Benzo(a) piren    (ng/m3) 0,10
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0,29
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0,11
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0,29

Komentar rezultata: Izmerene koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika ne odstupaju od vrednosti karakterističnih za urbanu sredinu.

2. Ulica 109 Nova br 15, sa parametrima:

datum Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 08.06.2017.  15.6  <10  <10
 09.06.2017.  31.5  /  /

/ nisu završene laboratorijske analize

Komentar rezultata: Vrednosti izmerenih parametara ne prelaze graničnu vrednost (GV)

3. Agencija za zaštitu životne sredine, ulica Ruže Jovanovića 27a, sa parametrima:

datum Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 08.06.2017. 21.9  <10  <10
 09.06.2017.  54.5  /  /

/ nisu završene laboratorijske analize

Komentar rezultata: Vrednosti izmerenih parametara ne prelaze graničnu vrednost (GV)

4. Crpna stanica Vinča, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija sa parametrima:

datum PM10 (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 08.06.2017. 21.4  <10  <10
 09.06.2017. 38.9  /  /

Komentar rezultata: Vrednosti izmerenih parametara ne prelaze graničnu vrednost (GV)

Do sada preduzete mere na sanaciji izvora emisije dima sa deponije Vinča, nisu dale rezultate koji bi uticali na poboljšanje kvaliteta vazduha, jer se i dalje na određenim lokacija registruje prisustvo dima, kao i zapažanja stanovnika pojedinih naselja.

GZJZ Beograd, 10.06.2017., 17h

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351