Svetski dan zdravlja - 7. april 2019.

светски дан здравља 2019Svetski dan zdravlja obeležava se 7. aprila svake godine, na dan kad je i rođendan Svetske zdravstvene organizacije (SZO), osnovane 1948. godine. Slogan ovogodišnjeg obeležavanja je „Primarna zdravstvena zaštita-osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom“.

Cilj je da se istakne značaj dostupnosti zdravstvene zaštite, svima i svuda. Iako je napredak vidljiv u svim regionima sveta, i dalje milioni ljudi u svetu čekaju pristup zdravstvenoj zaštiti, a mnogi su primorani da biraju između zdravstvene zaštite i drugih dnevnih potreba, kao što su hrana, odeća, pa čak i dom.

Osnovno ljudsko pravo je pravo na zdravlje. Ljudi treba da imaju dovoljno informacija o zdravlju i dostupnim uslugama, da bi na odgovarajući način vodili računa o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica. Najmanje polovina svetske populacije nije u mogućnosti da dobije zdravstvene usluge. Oko 100 miliona ljudi u svetu je siromašno, a prisiljeno je da plaća zdravstvene usluge iz svog džepa. Gotovo 12% svetske populacije, tj. oko 800 miliona ljudi, potroši 10% sopstvenih prihoda na zdravstvene troškove za sebe, bolesno dete ili drugog člana porodice, što predstavlja prekomerne troškove i veliki globalni problem.

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom omogućava da pojedinci i zajednice dobiju zdravstvene usluge koje su im potrebne bez finansijskih troškova. To ne znači besplatnu pokrivenost za sve moguće zdravstvene intervencije, već podrazumeva minimalni paket zdravstvenih usluga.

svetski dan zdravlja 2019

Šta je primarna zdravstvena zaštita?

Ona predstavlja prvi kontakt između pojedinca i zdravstvenog sistema i kombinacija je lične i kolektivne odgovornosti za zdravlje. Institucionalizovana zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva sa ciljem da se ostvari najviši mogući nivo očuvanja zdravlja. Zdravstvena delatnost na primarnom nivou obuhvata rad zdravstvenih ustanova koje se bave unapređenjem zdravlja, prevencijom, odnosno sprečavanjem i ranim otkrivanjem bolesti, lečenjem, rehabilitacijom bolesnih i povređenih. Od primarne zdravstvene zaštite se očekuje da obezbedi rešenja za 85% zdravstvenih problema u populaciji. Zbog toga je ona izuzetno značajan deo zdravstvenog sistema, od čije razvijenosti, efikasnosti i kvaliteta rada zavisi izvršenje ostalih delova zdravstvenog sistema.

Pristupačna i kvalitetna primarna zdravstvena zaštita je temelj univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom. Ona pokriva većinu zdravstvenih potreba tokom života, uključujući usluge kao što su: skrining, vakcinacija, planiranje porodice, informacije o tome kako sprečiti nastanak bolesti. Osnovna karakteristika primarne zdravstvene zaštite jeste pružanje usluga građanima na teritoriji na kojoj žive i rade.

Kao integralni deo sveobuhvatnog sistema zdravstvene zaštite, primarna zdravstvena zaštita orijentisana je na odgovornost za celokupno stanovništvo, a ne samo na pojedince i usmerena je prema porodici, odnosno očuvanju i unapređenju zdravlja njenih članova. Primarna zdravstvena zaštita akcenat stavlja na promociju zdravlja i prevenciju bolesti, kao i iznalaženje pristupa i modela za bolje zdravlje na lokalnom nivou, što podrazumeva i multisektorsku saradnju.

Ciljevi obeležavanja ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja su:

  • omogućavanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite svima;
  • pomeranje težišta aktivnosti zdravstvenih ustanova na ovom nivou zdravstvene zaštite sa bolesti na determinante zdravlja i faktore rizika kao uzroke oboljevanja i preveremene smrtnosti;
  • kreiranje aktivnosti u oblasti promocije zdravlja-unapređenje i podrška individualnim i kolektivnim zdravim stilovima života.

Pored toga, neophodne su i adekvatne zdravstvene i psihosocijalne intervencije u zajednici, efektivno korišćenje zdravstvenih službi i razvijanje partnerstva na svim nivoima.

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351