Požar na deponiji Vinča - vanredna merna mesta za praćenje kvaliteta vazduha

пожар винчаGradski zavod za javno zdravlje Beograd na 24 merna mesta/stanice iz mreže redovnog monitoringa  neprekidno prati koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na teritoriji Beograda, sa posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa požarom na deponiji Vinča. Posebna pažnja usmerena je na naselja Lešće, Višnjička banja, Višnjica, Rospi ćuprija, Karaburma, Krnjača, Kotež, Borča, Mirijevo, Zvezdara, ali i na ostale delove grada koji mogu biti pod uticajem, čak iako se nalaze na značajnoj udaljenosti od deponije, jer meteorološki uslovi, naročito noću i u ranim jutarnjim satima, pogoduju širenju zagađujućih materija na veće udaljenosti.

U saradnji sa Gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine uspostavljena su 4 dodatna merna mesta za sprovođenje ciljanih merenja kvaliteta vazduha, sa ciljem detaljnijeg praćenja situacije na predmetnim lokacijama.

Ova merna mesta su izabrana tako da najbolje pokažu uticaj požara na deponiji Vinča na kvalitet vazduha:

1. Ulica Darinke Jevrić br. 35, Višnjička banja sa parametrima:
suspendovane čestice prečnika manjeg od 10 mikrona (PM 10) sa analizom teških metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i jona, benzen i njegovi derivati, fenolne materije, formaldehid, akrolein, amonijak

2. Ulica 109 Nova br 15, sa parametrima:
Ukupne suspendovane čestice sa analizom teških metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i jona, benzen i njegovi derivati, fenolne materije, formaldehid, akrolein, amonijak

3. Agencija za zaštitu životne sredine, ulica Ruže Jovanovića 27a, sa parametrima:
Ukupne suspendovane čestice sa analizom teških metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i jona, benzen i njegovi derivati, fenolne materije, formaldehid, akrolein, amonijak uz redovan monitoring Agencije za zaštitu životne sredine

4. Crpna stanica Vinča, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija sa parametrima:.
suspendovane čestice PM 10 sa analizom teških metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i jona, benzen i njegovi derivati,fenolne materije, formaldehid, akrolein, amonijak

Pored toga Mobilna ekotoksikološka jedinica Gradskog zavoda obilazi teren i vrši trenutna merenja zagađujućih materija, o čemu ćemo dati izveštaj u toku dana.

Uvidom u rezultate koji se dobijaju iz mreže mernih mesta redovnog kontinualnog monitoringa kvaliteta vazduha koji sprovodi GZZJZ Beograd, na dan 10.6.2017, kao i prethodna 48h, nije konstatovano prekoračenje osnovnih zagađujućih materija koje su obuhvaćene Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda. Te materije su: ugljen monoksid, azotni oksidi,  sumpor dioksid, suspendovane čestice ispod 10 mikrona (PM10), prizemni ozon.

Rezultati sa 4 dodatna merna mesta, na kojima se mere parametri koji nisu obuhvaćeni redovnim monitoringom, za pojedine parametre će biti dostupni do kraja dana nakon završetka laboratorijskih analiza koje su u toku.

Preporuke za ponašanje građana:
-    Kada osetite neprijatan miris (miris zapaljene materije) povucite se u zatvoreni prostor i zatvorite prozore.
-    Preporuke se naročiio odnose na decu, stare, trudnice, dojilje i osobe sa hroničnim bolestima (kardiovaskularna i respiratorna oboljenja)

Do sada preduzete mere na sanaciji izvora emisije dima sa deponije Vinča, nisu dale rezultate koji bi uticali na poboljšanje kvaliteta vazduha na predmetnim lokacijama.

U skladu sa poslednjim rezultatima, praćenjem razvoja situacije i informacijama dobijenim od građana, Gradski zavod za javno zdravlje konstantno prati situaciju i planira dalje korake vezano za merenje kvaliteta vazduha pri čemu su bitne i informacije dobijene od ostalih relevantnih institucija.

GZJZ Beograd, 10.06.2017., 11:30

U slučaju izlaganja zagađujućim materijama iz vazduha poreklom od požara sa deponije Vinča, mogući su sledeći efekti na zdravlje ljudi:

  • Najugroženije su grupe stanovništva sa hroničnim bolestima, naročito kardiovaskularnim i respiratornim. Kod njih može doći do pogoršanja osnovne kliničke slike, odnosno već postojećih simptoma i znakova postojećeg oboljenja, zbog čega se njima naročito savetuje boravak u zatvorenom prostoru sa zatvorenim prozorima.
  • Takođe, i kod ostalih građana može doći do tegoba uzrokovanih nadražajnim efektom zagađujućih materija: peckanje, svrab, suzenje očiju, nadržaj respiratornih organa sa kijanjem, kašljanjem i, u težim slučajevima, otežanim disanjem usled dužeg boravka na otvorenom kada se pojavi dim i poveća koncentracija zagađujućih materija


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351