27. stručna konferencija Dani zavoda 2018.

дани завода 2018U hotelu „Metropol“ u Beogradu u organizaciji Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u petak 23.11.2018. održana je 27. Stručna konferencija - Dani zavoda 2018. godine, sa temom: “Sveobuhvatni pristup zdravlju i razvoju dece“, uz prisustvo više od 250 zvanica i visokih zvaničnika Svetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a, Grada Beograda, Ministarstva zdravlja, RFZO-a, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i drugih.

Konferencija je u fokus interesa postavila rani rast i razvoj deteta, očuvanje i unapređenje zdravlja ove posebno vulnerabilne populacione grupacije, što je u skladu sa osnovnim pravcima zajedničke inicijative Svetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a i Svetske banke. Istaknuto je dvadesetogodišnje partnerstvo GZZJZ Beograd i UNICEF-a u razvoju i sprovođenju u praksi čitavog niza projekata i programa u oblasti ranog rasta i razvoja, posebno jačanju kapaciteta polivalentne patronažne službe, pri čemu su neki od programa bili strateški projekti Ministarstva zdravlja u okviru globalnog projekta Evropske unije “Jačanje javnog zdravlja u Republici Srbiji”.

Među brojnim radovima koji su bili prezentovani stučnoj javnosti, istaknuto je da su naučni dokazi ti koji nam omogućavaju da razumemo šta je danas deci potrebno da žive i napreduju. Socijalne odrednice (siromaštvo, prihodi, zaposlenost, obrazovanje, stres, društvena podrška) utiču na kapacitete porodica u pružanju adekvatne nege. Polivalentna patronaža i slične službe koje realizuju preventivne kućne posete imaju mogućnost da sagledaju potrebe porodica.

дани завода 2018

Posebna pažnja posvećena je reproduktivnom zdravlju žena. Ustanovljeno da se većina oboljevanja i umiranja žena usled komplikacija trudnoće, porođaja i puerperijuma, kao i oboljevljanja i umiranja dece, može sprečiti. Potrebno je jačati zdravstveni sistem, usmeriti se na merljive rezultate i primeniti politike zasnovane na dokazima, uz dovoljan broj kvalifikovanih i dobro obučenih zdravstvenih radnika.

Među učesnicima je prepoznato smanjenje broja pedijatara i lekara opšte medicine u ustanovama primarne zdravstvene zaštite, u odnosu na ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa. Ukazano je na nejednakost planiranja i zanavljanja kadra i da je sistem zdravstvene zaštite u Beogradu, u domenu kadrovske politike, još uvek, više usmeren na bolničku zaštitu.

дани завода 2018

Razmotreni su rezultati primene WISN metoda u planiranju potrebnog broja zdravstvenih radnika prema radnom opterećenju. Istaknuto je da WISN metod ima veliki potencijal za primenu u ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite kao koristan alat koji može da pruži podršku menadžerima prilikom donošenja odluka u domenu kadrovske politike.

дани завода 2018

Baveći se podrškom porodici tokom trudnoće analizirane se ključne tačke na koje je potrebno usmeriti podršku pre rođenja deteta, kako bi se podržala tranzicija u roditeljstvo i obezbedio dobar temelj za kvalitetnu brigu o detetu. Osim prikaza i analize primera programa podrške, u radu su prikazane najznačajnije karakteristike efikasnih pristupa podršci porodici i date smernice za razvoj kvalitetne, na dokazima temeljene prakse u ovoj oblasti rada u Srbiji.

Na konferernciji se moglo čuti i da u Srbiji povrede uzrokuju svaki treći smrtni ishod dece predškolskog i svaki drugi smrtni ishod dece školskog uzrasta. Iako je poslednjih godina ostvaren napredak u razvoju zakonske regulative i kreiranju preventivnih aktivnosti, i dalje postoji problem dostupnosti adekvatnih podataka koji bi pružili detaljniji uvid u faktore rizika i okolnosti povređivanja.

дани завода 2018

U prezentaciji rada posvećenom ishrani dece u državnim predškolskim ustanovama konstatovano je da je organizovana kolektivna ishrana izazov u zadovoljenju energetsko – nutritivnih potreba dece ovog uzrasta, s obzirom na zahteve vezane za količinu i organoleptičku prihvatljivost obroka za dete. Ishrana u državnim predškolskim ustanovama zadovoljava osnovne principe pravilne ishrane, raznovrsnost i uravnoteženost, i doprinosi razvijanju pozitivnih navika u ishrani.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa tokom epidemije malih boginja u Beogradu 2017-2018. godine. Naročito je upozoreno da još uvek nedovoljna vakcinisanost dece rođene od 2013. do 2016. godine, može uticati da se obnovi epidemija u toku jeseni ove godine.

Baveći se oblašću zdravstvenog vaspitanja u školama u Srbiji, ustanovljeno je da stavovi ispitanika ukazuju na potrebu za promenom dosadašnjeg koncepta nastave zdravstvenog vaspitanja, pri čemu se „Zajedničko učenje kroz akciju“ prepoznaje kao metod sa velikim edukativnim potencijalom. Iako započeta reforma obrazovanja predstavlja značajan pozitivan pomak u smeru savremenog nastavnog koncepta, ostaje da se ishodi započetog procesa objektivnije sagledaju tek nakon pune implementacije i odgovarajućih evaluacija.

дани завода 2018

Takođe, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-a su pokrenuli inicijativu za koncipiranje i modelovanje usluge intenzivne podrške porodici, s namerom da se zaštiti jedno od osnovnih prava deteta - pravo da živi u svojoj porodici. Objašnjena je funkcija usluge nazvane Porodični saradnik, a kreirali su je i pilotirali Republički zavod za socijalnu zaštitu (RZSZ), kao koordinator procesa i ustanove za smeštaj dece i mladih: „Duško Radović“ iz Niša, „Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine“ iz Beograda, SOS Dečije selo Sremska Kamenica i Centar za lokalne usluge „Kneginja Ljubica“ iz Kragujevca, kao pružaoci usluge.

дани завода 2018

Na kraju, gosti su imali priliku da se upoznaju i sa mobilnim aplikacijama razvijenim od strane GZZJZ Beograd: “Kako sprečiti povrede kod dece” i “Halo beba - o dojenju”, kao i sa fejsbuk stranicom „Tvoje znanje menja sve“.

дани завода 2018

Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351