Održana konferencija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Međunarodna konferencija povodom 35 godina usvajanja Deklaracije o primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Alma Ati

Tema konferencije: Inovativna primarna zdravstvena zaštita ka univerzalnoj dostupnosti za zdravlje

Organizatori: Vlada Kazahstana,  SZO i UNICEF


Na  međunarodnoj konferenciji u Alma Ati posvećenoj obeležavanju 35 godina od usvajanja Deklaracije o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, učestvovali su delagati iz 68 zemalja. Rad je organizovan kroz uvodnu i završnu plenarnu sesiju i 6 tematskih sesija.

 

Naslovi tematskih sesija bili su sledeći:

 • Medicinska tehnologija – Informatizacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • Inovacija humanih resursa
 • Integracija zdravstvenih službi
 • Sistem zdravstvene zaštite orijentisan ka ljudima
 • Kvalitet zdravstvene zaštite
 • Kreiranje primarne zdravstvene zaštite koja omogućava korišćenje naučenog : standardizacija, monitoring i povratna sprega ka primarnoj zdravstvenoj zaštiti

U okviru treće sesije, sa osnovnom temom: Integracija zdravstvenih službi sa fokusom na primere dobre prakse integrisanja socijalne zaštite, javnog zdrvlja, primarne zdravstvene zaštite, mentalnog zdravlja i bolničke zdravstvene zaštite, u panel diskusiji u trajanju od 1 časa, učesvovali su predstavnici: Velike Britanije, Srbije i UNICEF-a.
 

 • Ispred velike Britanije, Dr Cherryl Adams, Direktor Instituta za kućne posete Velike Britanije, predstavila je ulogu kućnih poseta u integraciji primarne zdravstvene  zaštite i predškolskih službi za zdravlje dece, porodice i  lokalne zajednice
 • Dr sc. med. Dušanka Matijević, Pomoćnik direktor Gradsdkog zavoda za javno zdravlje Beograd i Rukovodilac Centra za promociju zdravlja, ukazala je na ulogu programa patronažnih kućnih poseta u obezbeđenju kontinuiteta zdravstvene zaštite majke i deteta od trudnoće kroz rani rast i razvoj, uključujući saradnju sa drugim sektorima van sektora zdravstva
 • Octavian Bivol, Regionalni  Savetnik za zdravstvene sisteme i zdravstvenu politiku, UNICEF-a, Reg. kancelarije za zemlje Centralne i Jugoistočne Evrope, ukazao je na ulogu UNICEF- a u podršci integrisanim sistemima primarne zdravstvene zaštite u sveobuhvatnom dostizanju zdravlja dece.

Nakon panel sesije, ukratko su prezentovana iskustva u integrisanju službi primarne zdravstvene zaštite u zemlji domaćinu Kazahstanu, Kirgijskoj Republici, Kipru i Ukrajini.

Na završnoj plenarnoj sesiji dat je pregled svih tematskih sesija u vidu pojedinačnog izveštaja moderatora svake sesije.

U okviru izveštaja o radu treće sesije, istaknut je model polivalentne patronažne službe Srbije kao vrlo napredan i efikasan u obezbezbeđenju kontinuiteta zdravstvene zaštite majke i deteta kako između različitih nivoa zdravstvene zaštite tako i u saradnji sa drugim službama i sektorima u lokalnoj zajednici. Posebno je istaknuto Telefonsko savetovalište „Halo Beba“, kao inovativni i potpuno originalni pristup u promociji zdravlja majke i deteta odnosno porodice i unapređenju koordinacije rada službi zdravstvene zaštite različitog nivoa kao i primer dobre prakse u obezbeđenju kontinuiteta zdravstvene zaštite majke i deteta.

Na konferenciji je doneta i radna verzija posebne izjave koja ima karakter zaključnih kontstatacija i utvrđivanja daljih pravaca razvoja i kretanja primarne zdravstvene zaštite.
Konačana verzija izjave, nakon eventualnih dopuna, korekcija ili izmena, biće naknadno dostavljena svim učesnicima konferencije.

Konstatovano je da u obezbeđenju „Zdravlja za sve“, primarna zdravstvena zaštita ima ključnu ulogu, zalažući se za dostizanje nekih osnovnih principa kao što su:

 • jednakost u zdravlju,
 • solidarnost,
 • univerzalnost,
 • intersektorska saradnja,
 • participatorni pristup.

Postojeći i eventualni budući izazovi zahtevaju inovativni pristup u oblasti primarne zdravstvene zaštite. On podrazumeva: podeljenju odgovornost, reafirmisanje jakog liderstva i novih ideja sa brzim odgovorima, kako bi najviši mogući nivo zdravlja i blagostanja postao determinanta kako socijalno - ekonomskog razvoja tako i ostvarivanja fundamentalnih ljudskih prava na zdravlje svakog pojedinca.

Ukazano je na potrebu razvoja zdravstvenih sistema baziranih na jakoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti dostupnoj svim uzrastima stanovništva, koordinisane i integrisane službe okrenute ka ljudima, uključujući i javno zdravstvene službe usmerene ka pojedincu i zajednici. To ne može biti samo zadatak zdravstvenog sektora, već ujedinjenih napora svih sektora, kroz mehanizam zajedničkog/ podeljenog upravljanja na svim upravljačkim nivoima (počevši od nivoa Vlade, regionalne, lokalne uprave...).

Za to je neophodan razvoj širokog partnerstva za zdravlje, kako bi se kroz primenu javno zdravstvene politike „Zdravlje u svim politikama“ što efikasnije odgovorilo na socijalne determinante zdravlja.
Prepoznato je da je neophodno revitalizovati i transformisati primarnu zdravstvenu zaštitu kako bi uspešno odgovorila na nove izazove i ispunila očekivanja ljudi.

To se može postići razvojem i porastom prestiža primarne zdravstvene zaštite, jačanjem njenih osnovnih resursa i kroz odgovarajuću alokaciju finasijskih sredstava, jačanje zdravstvenih tehnologija baziranih na dokazima, kako bi osoba postala centar sistema zdravstvene zaštite.

Do 2015. godine očekuje se ponovno reafirmisanje posvećenosti dostizanja „Zdravlja za sve...“ kroz sveobuhvatnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu,  kako bi se dostigli Milenijumski ciljevi razvoja.
Prepoznata je i nepohodnost zalaganja za dostupnu, viskoko kvalitetnu, ka ljudima orijentisanu, efikasnu primarnu zdravstvenu zaštitu, finansijski podržanu, koja će obezbediti adekvatne  odgovore na nejednakosti u zdravlju.

Ukazano je i na potrebu kontinuirane političke saglasnosti i posvećenosti kako bi se revitalizovali  funadamentalni principi i vizije Deklaracije o primarnoj zdravstvenoj zaštiti i obezbedila njihova univerzalna primena na međunarodnom ragionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

            
Dr sc. med. Dušanka Matijević
Pomoćnik direktora i
Rukovodilac Centra za promociju zdravlja

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351