Спровођењe програма испитивања загађености земљишта на територији Београда у 2023.

zemljisteСпровођење Програма испитивања загађености земљишта на територији Београда се обавља на основу Уговора број V-01 4011.1-135, од 29.12.2021. године, закљученог између Секретаријата за заштиту животне средине и Градског завода за јавно здравље, Београд, који важи за двогодишњи период праћења.

Законске основе успостављања и реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији Београда садржане су у Закону о заштити животне средине "Службени гласник РС", бр. 135 од 21. децембра 2004, 36 од 15. маја 2009, 36 од 15. маја 2009 - др. закон, 72 од 3. септембра 2009 - др. закон, 43 од 14. јуна 2011 - УС, 14 од 22. фебруара 2016,76 од 12. октобра 2018, 95 од 8. децембра 2018), Закону о заштити земљишта („Сл.гласник РС“, број 112/2015), Правилнику о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите изворишта водоснабдевања (»Службени гласник РС«, бр. 92/08), Решењу о одређивању зона и појасева санитарне заштите за изворишта која се користе за снабдевање водом за пиће на подручју града Београда (''Сл. лист града Београда'' бр. 33/78), Уредби о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл.гласник РС“, 30/2018 и 64/2019) и другим законским одредбама.

Током 2023. године, Програмом испитивања загађености земљишта на територији Београда, предвиђено је да се узоркује и лабораторијски испита укупно 96 узорака земљишта са 48 локација на територији града у 3 тромесечна циклуса (март/април/мај; јун/јул/август и септембар/октобар/новембар).

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА

Спровођење програма систематског испитивања загађености земљишта на територији Београда омогућава остваривање следећих циљева:

  •   процену загађености земљишта у ужој зони санитарне заштите изворишта централних водовода на територији Београда;
  •   процену загађености земљишта у зони пољопривредних површина;
  •   процену загађености земљишта у зони великих саобраћајница;
  •   процена загађености земљишта у зонама јавних површина и нехигијенских насеља
  •   обраду информација и допуњавање базе података о степену и карактеристикама загађења земљишта;
  •   праћење стања загађености земљишта по градским зонама са евалуацијом вишегодишњих трендова;
  •   давање предлога за предузимање превентивних мера у свим аспектима значајним за заштиту земљишта од загађивања.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСПИТИВАЊА           

  •   Број узорака, обим и динамика испитивања дефинисани су у Програму за испитивање загађености земљишта на територији града Београда и предметном Уговору.
  •   Узорковање земљишта је извршено на локацијама које су предходно достављене од стране Стручне Службе Секретаријата за заштиту животне средине.
  •   На свим локацијама узорковање је обављено са дубине 0,10m и 0,50m.

ПОДРУЧЈЕ ИСПИТИВАЊА

Имајући у виду намену и начин коришћења земљишта, као и предходно наведене циљеве, Програм испитивања земљишта на територији Београда у 2023. години се оријентисао на следећа подручја испитивања:

I          Зона санитарне заштите изворишта централних водовода – 9 локација

II         Зона на пољопривредним површинама – 4 локацијe

III        Зона под утицајем постојећих депонија и нехигијенских насеља – 10 локација

IV        Зона у близини великих саобраћајница – 11 локацијa

V         Зона јавних површина и дечијих игралишта – 11 локацијa

VI        Зона у близини хазардних индустријских објеката – 3 локацијe

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Током 2023. године, у циљу реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији Београда, узорковано је и лабораторијски испитано укупно 96 узорака земљишта на 48 локација.

Резултати спроведеног лабораторијског испитивања загађености земљишта на територији Београда показују да у површном слоју земљишта (до 50 cm), на готово свим локацијама постоји повећање концентрације појединих од параметара испитивања.

На графикону број 1 је приказан број узорака у којима је одступао1 неки од параметара испитивања.

Графикон 1.

graf. zemljiste

 
zemljiste pita


[1] Односи се на прекорачење граничне максималне и ремедијационе вредности из Уредбе (''Сл. Гласник РС'' бр. 30/2018 и 64/2019)

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Током 2023. године, у циљу реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији Београда, узорковано је и лабораторијски испитано укупно 96 узорака земљишта на 48 локација.

Резултати спроведеног лабораторијског испитивања загађености земљишта на територији Београда показују да у површном слоју земљишта (до 50 cm), на готово свим локацијама постоји повећање концентрације појединих од параметара испитивања.

На графикону број 2 је приказан број узорака у којима је одступао2 неки од параметара испитивања.

Графикон 2.

graf. zemljiste 2

[2] Односи се на прекорачење граничне максималне и ремедијационе вредности из Уредбе (''Сл. Гласник РС'' бр. 30/2018 и 64/2019)


Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351