Bakteriološki kvalitet vode na javnim česmama sa izvorskom vodom na teritoriji Beograda u 2021. godini

Cesma RadmilovacGradski zavod za javno zdravlje obavio je tokom 2021. godine redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće na 32 javne česme sa izvorskom vodom u užoj i široj zoni grada. Ova kontrola se realizuje u okviru Programa monitoringa kvaliteta podzemnih voda na teritoriji Beograda, finansiranog od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.
Da bi voda mogla da se koristi za piće mora da bude zdravstveno bezbedna, tj. ispravna i u pogledu fizičko - hemijskih i u pogledu mikrobioloških osobina, odnosno da ispunjava uslove važećeg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kada se radi o izvorskoj vodi koja ne prolazi tretman prečišćavanja i završne dezinfekcije, najčešći problem koji se registruje je mikrobiološka neispravnost, a evidentiraju se i fizičko - hemijska odstupanja.

Rezultati analiza obavljenih tokom 2021. godine, pokazali su da je 17 % uzoraka bilo fizičko-hemijski neispravno, a da je 67. 8 % uzoraka bilo bakteriološki neispravno.  

Najčešći razlog mikrobiološke neispravnosti u uzorcima podzemne vode sa javnih česama tokom 2021. godine je bilo prisustvo, odnosno povećan broj: ukupnih koliformnih bakterija (Citrobacter sp, Enterobacter sp), i koliformnih bakterija fekalnog porekla (E. coli i dr. ), kao i Streptococcus grupe "D". Značajno ređe uzrok neispravnosti je bilo povećanje broja ukupnih aerobnih mezofilnih bakterija ili prisustvo drugih uzročnika (Sulfitoredukujuće klostridije, Pseudomonas aeruginosa, Proteus i dr. ).

Grafikon 1. Uzroci mikrobiološke neispravnosti vode sa javnih česama u 2021. godini
 график лат

Lokaciju svih objekata javnih česama sa izvorskom vodom koje su obuhvaćene aktuelnim programom kontrole na teritoriji Beograda, kao i rezultate najnovijih analiza na mesečnom nivou možete pogledati na internet stranici GZZJZ: http://www. zdravlje. org. rs/index. php/javne-cesme-beograd.

Na osnovu rezultata ispitivanja koja sprovodi Gradski zavod za javno zdravlje Beograd i stanja na terenu, Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja donosi rešenja o zabrani korišćenja vode za piće, na osnovu kojeg lokalna samouprava ili nadležno javno komunalno preduzeće postavlja tablu sa obaveštenjem da voda nije za piće. Na žalost, postoji problem sa nesavesnim građanima koji skidaju table sa obaveštenjem da voda nije za piće i čime mogu ugroziti ostale potencijalne korisnike vode sa javnih česama.

Razlozi lošeg stanja u pogledu ispravnosti izvorske vode sa javnih česama leže u činjenici da za većinu objekata nisu ustanovljene zone sanitarne zaštite, da ne postoje titulari (vlasnici) koji bi brinuli o uređenju, odnosno održavanju ovih objekata, kao i da ima sugrađana koji ne postupaju u skladu sa osnovnim načelima higijene prilikom korišćenja vode sa ovih česama.  Činjenica je da veći broj javnih česama godinama unazad nije održavan u građevinsko - tehničkom pogledu, a što bi podrazumevalo redovno čišćenje i dezinfekciju kaptaža i održavanje okolnog prostora, sve to utiče da kvalitet izvorske vode na teritoriji Beograda bude izuzetno promenljiv i nestabilan.

Napominjemo da u Beogradu postoji i više od 180 česama sa vodom za piće iz distributivne mreže beogradskog vodovoda (prerađena, prečišćena, hlorisana voda) koje se uglavnom nalaze u blizini škola, gradskih parkova, i u zonama šetališta (npr. Knez Mihajlova ulica, Bulevar Kralja Aleksandra, Novi Beograd, Zemunski kej...). Ove česme su u funkciji tokom godine od aprila do oktobra, dok su u zimskim mesecima isključene sa mreže da ne bi došlo do smrzavanja vode u njima i posledičnog pucanja cevi, odnosno mogućeg oštećenja objekta javne česme. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd kontroliše vodu sa javnih česama povezanih na gradsku distributivnu mrežu u sklopu redovne kontrole kvaliteta vode za piće iz beogradskog vodovoda.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351