Buka i zdravstveni značaj buke u životnoj sredini

bukaBuka u životnoj sredini je oduvek predstavljala veoma važan faktor kvaliteta života, od antičkih do modernih vremena. Sa povećanjem gradskih anglomeracija i broja stanovnika u njima problem buke je postajao sve izraženiji jer svaka ljudska aktivnost proizvodi određeni nivo buke, direktno i indirektno.

Među brojnim negativnim psihološkim posledicama koje se kod stanovništva ugroženog komunalnom bukom mogu očekivati, remećenje spavanja smatra se osnovnim i najvažnijim. Na osnovu nivoa buke, u najvećem broju zemalja limit ustanovljen za neometano spavanje je 30 dB u zatvorenim prostorijama. Potencijal uznemiravanja bukom u velikoj meri zavisi od vremenskog toka. Isprekidana buka ima negativnije efekte na spavanje od stalne, posebno u periodima dubokog spavanja jer nagle promene u oscilaciji zvuka dovode do buđenja.

 Potencijal uznemiravanja bukom takođe zavisi i od frekvencijske raspodele buke. Tonalna buka koju karakteriše pojedinačna frekvencijska komponenta koja se čujno izdvaja iz ukupnog zvuka poseduje vrlo visok potencijal za uznemiravanje. Najpoznatiji primer tonalne buke jeste zvuk koji proizvode komarci, sličan frekvencijski sadržaj može se naći i pri radu raznih elektromotora i ventilacionih sistema. U dosadašnjim terenskim i laboratorijskim studijama dokazano je da buka produžava vreme neophodno da se zaspi, čini spavanje površnim i dovodi do čestih buđenja. Efekti povišenog nivoa buke posle buđenja ispoljavaju se u vidu umora, smanjenja radne sposobnosti i dugoročnim psiho-socijalnim i zdravstvenim efektima. Izlaganje povišenom nivou buke takođe se izučava i kao faktor rizika kardiovaskularnih oboljenja, primarno arterijske hipertenzije i ishemijske bolesti srca.
buka merenje
Merenje nivoa buke u životnoj sredini

Prema Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl.glasnik RS”, br. 96/2021) svako pravno lice koje emituje bilo koju vrstu buke dužno je da prati njen uticaj na životnu sredinu i da imisiju ograniči prema akustičnim zonama u skladu sa Uredbom o indiktatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Sl.glasnik RS” 75/2010). Merenja nivoa buke se najčešće obavljaju za potrebe praćenja uticaja buke na životnu sredinu koju emituju ugostiteljski objekti, industrijska postrojenja, prodajni objekti, itd.
meenje bukeMerenja nivoa buke u životnoj sredini se obavljaju na zahtev korisnika, samoinicijativno ili po nalogu državnih organa. Korisnik dostavlja popunjen zahtev i Rešenje nadležnog organa, ako je isto osnov za merenje, elektronskom poštom, pismom ili lično u arhivu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd. Nakon prijema zahteva korisniku će biti dostavljena ponuda i po prihvatu iste započinje se realizacija. Merenja se obavljaju u zatvorenom i na otvorenom prostoru, prema specifikaciji zahteva.
buka merenjeGradski zavoda za javno zdravlje Beograd je ovlašćen za merenja nivoa buke u životnoj sredini prema Rešenju Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, broj 353-01-00203/2020-03 i ista sprovodi prema važećim zakonskim regulativama Republike Srbije.
merenje bukemerenje buke

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351