Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI

U svom sastavu ima 4 jedinice:

1.    Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti
2.    Jedinica za imunizaciju
3.    Jedinica za zdravstveni nadzor
4.    Jedinica za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti

JEDINICA ZA KONTROLU I PREVENCIJU ZARAZNIH BOLESTI

Učestvuje u realizaciji poslova i zadataka sagledavanja epidemiološke situacije, praćenja učestalosti obolevanja i umiranja od zaraznih bolesti na području Beograda, blagovremenog otkrivanja epidemija, predlaganja i preduzimanja mera prevencije i unapređenja zdravlja stanovnika grada u odnosu na zarazne bolesti. Deo poslova se obavlja kroz aktivnosti dva Savetovališta: za HIV/AIDS i druge polno prenosive infekcije i lajmsku bolest. Vodeće aktivnosti u radu Jedinice su:

-    Prikupljanje analiziranje i obrada podataka o kretanju zaraznih bolesti,
-    Analiza i procena epidemiološke situacije,
-    Stalna pripravnost mobilnih epidemioloških ekipa (24 časa);
-    Predlaganje i sprovođenje mera u cilju sprečavanja nastanka, suzbijanja širenja, eliminacije i eradikacije zaraznih bolesti;
-    Pružanje stručno-metodološke pomoći ustanovama primarne zdravstvene zaštite u oblasti prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti;
-    Sprovođenje nadzora nad bolničkim infekcijama i epidemioloških ispitivanja u cilju definisanja faktora rizika, sprovođenje studija incidencije i prevalencije bolničkih infekcija;
-    Rad u Komisiji za prevenciju bolničkih infekcija;
-    Epidemiološko ispitivanje po zahtevu zdravstvenih ustanova, kontrola postupaka sterilizacije i dezinfekcije, kontrola rada uređaja za sterilizaciju i predlaganje mera za smanjenje rizika;
-    Savetovanje i testiranje na HIV i druge polno prenosive infekcije u Savetovalištu za HIV/AIDS, u okviru dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja,  prema medicinskim indikacijama uz uput lekara ili drugih razloga;


-    Prikupljanje, obrada i epidemiološka analiza podataka o obolevanju od lajmske bolesti na području Beograda, individualni i zdravstveno vaspitni rad sa osobama sa ubodom krpelja, sumnjom ili utvrđenom dijagnozom lajmske bolesti;
-    Održavanje spremnosti i opremljenosti epidemioloških ekipa za reagovanje i preduzimanje odgovarajućih mera u situacijama neposredne opasnosti i rizika po zdravlje, odnosno vanrednim situacijama.

JEDINICA ZA IMUNIZACIJU

U Jedinici za imunizaciju sprovodi se planiranje, organizacija i nadzor nad sprovođenjem obavezne imunizacije, kao i imunizacije po epidemiološkim i kliničkim indikacijama na nivou grada Beograda.

-    Vakcinacija po kliničkim i epidemiološkim indikacijama sprovodi se protiv sledećih bolesti: gripa, hepatitisa A, hepatitisa B, pneumokokne bolesti izazvane streptokokom pneumonije (Pneumokok), meningitisa i invazivnih infekcija izazvanih hemofilusom influence, difterije, tetanusa, pertusisa, dečije paralize, morbila, rubele, zaušaka, trbušnog tifusa i meningitisa izazvanog meningokokom;
-    Savetovanje i eventualno sprovođenje imunizacije po indikacijama vrši se i sa drugim vakcinama (varičela, HPV i drugim vakcinama registrovanim od ALIMSa);
-    Sprovođenje imunizacije za lica koja izraze želju da budu zaštićena od određenih zaraznih bolesti za koje postoje registrovane vakcine;
-    Sprovođenje nadzora nad neželjenim reakcijama;
-    Prikupljanje dokumentacije i kordinacija rada Stručnog tima za utvrđivanje trajnih kontraindikacija;
-    Sprovođenje nadzora nad akutnom flakcidnom paralizom;
-    Sprovođenje epidemiološkog nadzora nad gripom, i zaraznim bolestima koje se mogu sprečiti vakcinacijom.


JEDINICA ZA ZDRAVSTVENI NADZOR

U Jedinici za zdravstveni nadzor kod određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša, vrši se obavezan zdravstveni pregled radi sprečavanja pojave zaraznih bolesti, pod uslovima, u rokovima i na način propisan zakonskom regulativom („Sl. glasnik RS“ br. 125/04 i „Sl. glasnik RS“ br. 20/06).

Pravilnikom o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša („Sl. glasnik RS“ br. 20/06), utvrđena su oboljenja i nosilaštva određenih uzročnika zaraznih bolesti, koji predstavljaju razlog zbog kojeg se određeni poslovi ne mogu obavljati.
Obavezni zdravstveni pregled, u zavisnosti od vrste posla koji zaposleni, odnosno drugo lice obavlja, podrazumeva:
-    Lekarski pregled na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja kože i vidljive sluzokože;
-    Lekarski pregled na zarazne bolesti koje se mogu preneti vodom za piće;
-    Lekarski pregled na zarazne bolesti koje se mogu preneti životnim namirnicama;
-    Uzimanje briseva ždrela i nosa za bakteriološki pregled istih na Staphylococcus aureus, koagulaza pozitivan;
-    Prikupljanje uzoraka stolice za bakteriološki pregled na Salmonelloses i Shigelloses i laboratorijski pregled na crevne protozoe i helminte.

Rezultati zdravstvenih pregleda lica upisuju se u sanitarnu knjižicu.

Zdravstveni pregledi se mogu obavljati u prostorijama Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd ili na terenu, u adekvatnim prostorijama radne organizacije, čiji zaposleni radnici podležu ovoj vrsti pregleda.


JEDINICA ZA KONTROLU I PREVENCIJU NEZARAZNIH BOLESTI

Obavlja poslove praćenja obolevanja i umiranja od vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja (HNO), epidemiološku analizu prikupljenih podataka i učestvuje u sprovođenju  mera prevencije i suzbijanja ove grupe bolesti. Glavne aktivnosti su:

-    Prikupljanje, obrada i analiza podataka o obolevanju, umiranju i faktorima rizika značajnih za nastanak vodećih hroničnih nezaraznih obolenja (HNO);
-    Vođenje registra za rak, akutni koronarni sindrom i dijabetes;
-    Sagledavanje učestalosti, rasprostranjenosti, ishoda i osnovnih demo-grafskih karakteristika vodećih HNO;
-    Edukacija zdravstvenih radnika kroz organizovane seminare i stručne sastanke;
-    Edukacija opšte populacije kroz organizovana predavanja povodom obeležavanja značajnih datuma prema kalendaru SZO, promovisanje značaja i dobrobiti obavljanja redovnih preventivnih pregleda, zdravih stilova života, stalnu saradnju sa medijima,  postavljanje edukativnog materijala na sajt Gradskog zavoda;
-    Koordinativne aktivnosti i saradnja sa zdravstvenim ustanovama uključenim u Program organizovanog skrininga na rak grlića materice, dojke i debelog creva.

Kontakt telefoni:

Rukovodilac Centra: Mr sc. med. dr Nevenka Pavlović 2078 - 668
Načelnik Jedinice za zarazne bolesti: Prim. mr sc. dr Snežana Radivojević 2078 - 669
Načelnik Jedinice za imunizaciju: Prim. dr Leposava Garotić 2078 - 677
Načelnik Jedinice za zdravstveni nadzor: Dr Mirjana Milenković 2078 - 726
Koordinator tehničara u Jedinici za zdravstveni nadzor 2078 - 727
Poslovni sekretar: Zlata Marjanović i Jelena Ćosović 3238 - 102 
faks:3239 - 467
Savetnik: Prim dr Predrag Kon 2078 - 676

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11000 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351